Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tranh chấp TM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

T

TTTT quèc tÕ ViÖt Nam

1

Më ®Çu

rong kinh doanh, tranh chÊp tån t¹i nh mét tÊt yÕu: cã thÓ ë d¹ng tranh chÊp
hiÖn t¹i, cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hoÆc tranh chÊp t¬ng l¹i. C¸c mèi quan hÖ cµng
nhiÒu, cµng phøc t¹p th× kh¶ n¨ng x¶y ra tranh chÊp cµng lín, bÊt chÊp mét khung
ph¸p lý cã hoµn chØnh ®Õn ®©u - bëi kh«ng ph¶i lóc nµo c¸c bªn còng tu©n thñ ph¸p
luËt mét c¸ch nghiªm chØnh. §Æc biÖt trong th¬ng m¹i Quèc tÕ, lÜnh vùc mµ c¸c bªn
tham gia cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tËp qu¸n kinh doanh, ng«n ng÷ vµ c¶ c¸c ®Æc ®iÓm
v¨n ho¸ rÊt kh¸c nhau, th× tranh chÊp l¹i cµng lín, c¶ vÒ mÆt quy m« vµ kh¶ n¨ng
x¶y ra tranh chÊp. ChØ cÇn mét sù sai lÖnh nhá trong c¸ch hiÓu, xuÊt ph¸t tõ bÊt
®ång ng«n ng÷ lµ ®· cã thÓ dÉn ®Õn tranh chÊp. §©y lµ cha nãi ®Õn vÊn ®Ò phøc t¹m
h¬n lµ v¨n ho¸ vµ tËp qu¸n kinh doanh. Ch¼ng h¹n nh hµng nhËp khÈu vµo Trung
Quèc b¾t buéc ph¶i cã m· sè, m· v¹ch, vµ ®iÒu nµy ®îc coi lµ ®¬ng nhiªn ®èi víi
c¸c nhµ nhËp khÈu Trung Quèc vµ do ®ã cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho nhµ xuÊt khÈu nÕu
kh«ng chó ý ®Õn ®iÒu ®ã trong tho¶ thuËn hîp ®ång. Hay nh quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn
c¬ së giao hµng cña Hoa Kú kh«ng hoµn toµn gièng víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së giao
hµng cña Phßng Th¬ng m¹i quèc tÕ (Incoterm) mµ nÕu kh«ng nghiªn cøu kü c¸c
bªn cã thÓ dÉn ®Õn tranh chÊp vÒ c¸c kho¶n chi phÝ giao hµng,…
Tríc khi b¾t ®Çu mét th¬ng vô, c¸c chñ thÓ kh«ng bao giê muèn cã
tranh chÊp x¶y ra. Tuy nhiªn, nã vÉn cã thÓ x¶y ra do nh÷ng nguyªn nh©n chñ
quan vµ kh¸ch quan. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp
nhÊt kh¶ n¨ng x¶y ra tranh chÊp lµ ®iÒu lu«n ®îc quan t©m. Nhng mét khi
tranh chÊp ®· x¶y ra, hoÆc ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho b¶n th©n trong trêng hîp
x¶y ra tranh chÊp, th× vÊn ®Ò lùa chän mét ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp
còng cÇn ®îc quan t©m thÝch ®¸ng, sao cho tranh chÊp ®îc gi¶i quyÕt tho¶
®¸ng víi chi phÝ vÒ thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c lµ Ýt nhÊt.
Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp hay ®îc ¸p dông hiÖn
nay lµ th«ng qua träng tµi kinh tÕ. Cã nhiÒu u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy so víi
c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c: nh tÝnh b¶o mËt, ®é tin cËy cao…. khiÕn nã trë thµnh
mét biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi. Vµ v× vËy cã
thÓ nãi ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m trong tµi ®· vµ ®ang tõng bíc gãp phÇn
vµo viÖc hoµn thiÖn m«i trêng kinh doanh, ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®îc
æn ®inh.
§îc sù ®ång ý cña trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, cña khoa Th¬ng
m¹i vµ díi sù híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy NguyÔn Anh TuÊn, em ®· vÒ thùc
tËp tè...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TTTT quèc tÕ ViÖt Nam
Më ®Çu
rong kinh doanh, tranh chÊp tån t¹i nh mét tÊt yÕu: cã thÓ ë d¹ng tranh chÊp
hiÖn t¹i, cÇn phi gi¶i quyÕt hoÆc tranh chÊp t¬ng l¹i. C¸c i quan hÖ cµng
nhiÒu, cµng phøc t¹p th× kh¶ n¨ng xy ra tranh chÊp cµng lín, bÊt chÊp mét khung
ph¸p lý cã hoµn cnh ®Õn ®©u - bëi kh«ng phi lóc nµo c¸c bªn còng tu©n thñ ph¸p
luËt mét c¸ch nghm chØnh. §Æc biÖt trong tng m¹i Qc tÕ, lÜnh vùc mµ c¸c bªn
tham gia cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tËp qu¸n kinh doanh, ng«n ng÷ vµ c¶ c¸c ®Æc ®iÓm
v¨n ho¸ rÊt kh¸c nhau, th× tranh chÊp l¹i cµng lín, c vÒ mÆt quy m« vµ kh¶ n¨ng
xy ra tranh chÊp. ChØ cÇn mét sù sai lÖnh nhá trong c¸ch hiÓu, xuÊt ph¸t tõ t
®ång ng«n ng÷ lµ ®· cã thÓ dÉn ®Õn tranh chÊp. §©y lµ cha nãi ®Õn vÊn ®Ò phøc t¹m
h¬n lµ v¨n ho¸ vµ tËp qu¸n kinh doanh. Ch¼ng h¹n nh hµng nhËp khÈu vµo Trung
Quèc b¾t buéc phi cã m· sè, m· v¹ch, vµ ®iÒu nµy ®îc coi lµ ®¬ng nhiªn ®èi víi
c¸c nhµ nhËp khÈu Trung Quèc vµ do ®ã cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho nhµ xuÊt khÈu nÕu
kh«ng chó ý ®Õn ®iÒu ®ã trong th thn hîp ®ång. Hay nh quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn
c¬ së giao hµng cña Hoa Kú kh«ng hoµn toµn gièng víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së giao
hµng cña Phßng Th¬ng i quèc tÕ (Incoterm) mµ u kh«ng nghiªn cøu c¸c
bªn cã thÓ n ®Õn tranh chÊp vÒ c¸c kho¶n chi phÝ giao hµng,
T
Tríc khi b¾t ®Çu mét th¬ng vô, c¸c chñ thÓ kh«ng bao giê muèn
tranh chÊp x¶y ra. Tuy nhiªn, vÉn thÓ x¶y ra do nh÷ng nguyªn nh©n chñ
quan kh¸ch quan. ChÝnh vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp
nhÊt kh¶ n¨ng x¶y ra tranh chÊp ®iÒu lu«n ®îc quan t©m. Nhng mét khi
tranh chÊp ®· x¶y ra, hoÆc ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho b¶n th©n trong trêng hîp
x¶y ra tranh chÊp, th× vÊn ®Ò lùa chän mét ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp
còng cÇn ®îc quan t©m thÝch ®¸ng, sao cho tranh chÊp ®îc gi¶i quyÕt tho¶
®¸ng víi chi phÝ vÒ thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c lµ Ýt nhÊt.
Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp hay ®îc ¸p dông hiÖn
nay lµ th«ng qua träng tµi kinh tÕ. Cã nhiÒu u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy so víi
c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c: nh nh b¶o mËt, ®é tin cËy cao . khiÕn trë thµnh
mét biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp pbiÕn nhÊt trªn thÕ giíi. y
thÓ nãi ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m trong tµi ®· ®ang tõng bíc gãp phÇn
vµo viÖc hoµn thiÖn m«i trêng kinh doanh, ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®îc
æn ®inh.
§îc ®ång ý cña trêng §¹i häc Kinh Quèc D©n, cña khoa Th¬ng
m¹i díi híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy NguyÔn Anh TuÊn, em ®· thùc
tËp tèt nghiÖp t¹i TTTTQuèc bªn c¹nh phßng TM & CN ViÖt nam, ®Ó häc
hái nghiªn cøu t×m hiÓu s©u thªm vÊn ®Ò "Gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp
trong th¬ng m¹i Quèc ë ViÖt Nam hiÖn nay". Sau ®©y b¶n b¸o c¸o tæng
hîp TTTTQuèc tÕ: mét nÐt chÝnh cña Trung t©m, kÕt qu¶ ho¹t ®éng
trong thêi gian qua ph¬ng híng ho¹t ®éng s¾p tíi. Em còng xin ch©n thµnh
c¶m ¬n gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c chó, c¸c anh chÞ ë TTTTtrong thêi gian
em ®Õn thùc tËp ë Trung t©m mong r»ng em tiÕp tôc ®îc c¸c anh, chÞ h-
íng dÉn chØ b¶o trong thêi gian tíi.
1
1
TL Triết: Tranh chấp TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tranh chấp TM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
TL Triết: Tranh chấp TM 9 10 755