Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

V¬ng V¨n §¹o - Q5T1

lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng biÕn chuyÓn tÝch
cùc, tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý cña nhµ níc, mçi doanh
nghiÖp ph¶i vËn ®éng trªn thÞ trêng, t×m mua c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt
vµ t×m thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Ph¬ng ch©m chi phèi hµnh
®éng cña c¸c doanh nghiÖp lµ" S¶n xuÊt vµ ®a ra thÞ trêng c¸i mµ thÞ trêng
cÇn, chø kh«ng thÓ b¾t thÞ trêng chÊp nhËn c¸i mµ doanh nghiÖp s½n cã". §iÒu
®ã chøng tá thÞ trêng lµ chiÕc " CÇu nèi" gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, thÞ trêng
lµ kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ cña doanh
nghiÖp, gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô
sè s¶n phÈm ®ã. Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cu«Ý cïng cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i - ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu hä lu«n b¸m
s¸t thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ cã tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng víi
c¸c s¶n phÈm cña m×nh. V× thÕ tiªu thô ®îc s¶n phÈm, trang tr¶i ®îc cac
kho¶n chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i thùc sù kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n
gi¶n. C¸c doanh nghiÖp ph¶i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ thÞ
trêng tiªu thô s¶n phÈm, ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p nh»m duy
tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm - Mét trong nh÷ng yªu cÇu hµng
®Çu cña qu¶n lý doanh nghiÖp.
ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, còng nh t×nh tr¹ng chung ®èi víi
doanh nghiÖp nhµ níc, C«ng ty Dông Cô C¾t vµ §o Lêng C¬ KhÝ gÆp nhiÒu
khã kh¨n trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Víi mong muèn gãp phÇn ®Èy m¹nh
c«ng t¸c tiªu thô, em chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp:
"Mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Dông Cô C¾t vµ §o Lêng C¬ KhÝ".
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

V¬ng V¨n §¹o - Q5T1

Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn:
PhÇn I: C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ mét sè yªu cÇu cña viÖc duy tr×
vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng "
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu
thô s¶n phÈm ë C«ng ty Dông Cô C¾t vµ §o Lêng C¬ KhÝ
PhÇn III: Mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m duy t...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp V¬ng V¨n §¹o - Q5T1
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc tanh÷ng biÕn chuyÓn tÝch
cùc, tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Ho¹t ®éng trong chÕ thÞ trêng díi qu¶n cña nhµ níc, mçi doanh
nghiÖp ph¶i vËn ®éng trªn thÞ trêng, t×m mua c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt
t×m t trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Ph¬ng ch©m chi phèi hµnh
®éng cña c¸c doanh nghiÖp lµ" S¶n xuÊt ®a ra thÞ trêng c¸i mµ thÞ trêng
cÇn, chø kh«ng thÓ b¾t thÞ trêng chÊp nhËn c¸i mµ doanh nghiÖp s½n cã". §iÒu
®ã chøng thÞ trêng chiÕc " CÇu nèi" gi÷a s¶n xuÊt tiªu dïng, ttrêng
kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ cña doanh
nghiÖp, gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ cßn cã nhiÖmtæ chøc tiªu thô
s¶n phÈm ®ã. Tiªu thô s¶n phÈm giai ®o¹n cu«Ý cïng cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh, lµ yÕuquyÕt ®Þnh tån t¹i - ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp chØ thÓ tån t¹i ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu lu«n b¸m
s¸t thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ trêng tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng víi
c¸c s¶n phÈm cña m×nh. thÕ tiªu t ®îc s¶n phÈm, trang tr¶i ®îc cac
kho¶n chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh l·i thùc kh«ng ph¶i vÊn ®Ò ®¬n
gi¶n. C¸c doanh nghiÖp ph¶i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ thÞ
trêng tiªu thô s¶n phÈm, ®Ó ®ã ®Ò ra c¸c ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p nh»m duy
tr× réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm - Mét trong nh÷ng yªu cÇu hµng
®Çu cña qu¶n lý doanh nghiÖp.
ChuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, còng nh t×nh tr¹ng chung ®èi víi
doanh nghiÖp nhµ níc, C«ng ty Dông C¾t §o Lêng K gÆp nhiÒu
khã kh¨n trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Víi mong muèn gãp phÇn ®Èy m¹nh
c«ng t¸c tiªu thô, em chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp:
"Mét ph¬ng híng biÖn ph¸p nh»m duy tr× réng thÞ trêng
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Dông Cô C¾t vµ §o Lêng C¬ KhÝ".
1
TL Triết: TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
TL Triết: TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 9 10 12