Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, khi thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn chuyÓn nÒn
kinh tÕ níc ta tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, mçi
doanh nghiÖp thùc sù trë thµnh chñ thÓ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi.
C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh ®îc tiÕp thªm søc m¹nh míi,
kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng, sè lîng còng nh quy m« ho¹t
®éng. Tr¶i qua nh÷ng hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n vµ thö th¸ch c¸c doanh nghiÖp
tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th¬ng trêng, ®ãng gãp mét phÇn to lín
vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ níc nhµ.
ThÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng, lu«n cã sù ®µo th¶i theo quy luËt vèn cã
cña nã. Vµ mét ®iÒu cèt lâi, doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ
trêng b¾t buéc ph¶i cã: vèn, lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý, ®ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc
c¬ b¶n nhng kh«ng ph¶i bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ¸p dông vµ tËn dông nã
mét c¸ch triÖt ®Ó vµo c«ng viÖc kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ
doanh nghiÖp sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay giËm ch©n t¹i chç, hay them chÝ lµm
¨n thua lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n? C©u tr¶ lêi hoµn toµn phô thuéc vµo nhËn thøc n¨ng
lùc vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ trêng cña c¸c nhµ qu¶n lý.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp võa lµ ngêi s¶n xuÊt,
®ång thêi võa lµ ngêi trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh lµm ra, doanh nghiÖp
ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu cuèi cïng cña m×nh lµ lîi nhuËn. ThÞ trêng lu«n thay ®æi
vµ nhu cÇu ngµy cµng cao. ThÞ trêng ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù tån
vong cña doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tung ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng
víi khÈu hiÖu “h·y s¶n xuÊt ra c¸i mµ kh¸ch hµng thÝch, b¸n vµ s¶n xuÊt c¸i mµ
kh¸ch hµng cÇn”, thªm vµo ®ã chÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng mµ bÊt k×
mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn nã ®ång thêi cè g¾ng gi¶m chi
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng.Tõ
nh÷ng c¬ së ®ã , x©y dùng chiÕn lîc l©u dµi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch
hµng . §iÒu ®ã t¹o ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, mµ ch÷ tÝn trong kinh doanh lµ tµi
s¶n v« h×nh lín nhÊt cña doanh nghiÖp, nhê tµi s¶n nµy mµ doanh nghiÖp sÏ ph¸t
h...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, khi thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi toµn dn chuyÓn nÒn
kinh tÕc ta tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ p trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ tng cã sù qun lý vÜ m« cña Nhµ c theo ®Þnh ng x· héi chñ nghÜa.
Ho¹t ®éng trong nÒn kinh t trêng qu¶n cña Nhµ níc, mçi
doanh nghiÖp thùc trë thµnh chñ thÓ kinh cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi.
C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh ®îc tiÕp thªm søc m¹nh míi,
kh«ng ngõng ph¸t triÓn n©ng cao chÊt lîng, sè lîng còng nh quy ho¹t
®éng. Tr¶i qua nh÷ng hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n vµ thö th¸ch c¸c doanh nghiÖp
tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th¬ng trêng, ®ãng gãp mét phÇn to lín
vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ níc nhµ.
ThÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng, lu«n ®µo th¶i theo quy luËt vèn
cña nã. Vµ mét ®iÒu cèt lâi, doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ
trêng b¾t buéc ph¶i cã: vèn, lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý, ®ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc
b¶n nhng kh«ng ph¶i bÊt doanh nghiÖp nµo còng ¸p dông tËn dông
mét c¸ch triÖt ®Ó vµo c«ng viÖc kinh doanh cña ®¬n m×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra
doanh nghiÖp ®øng v÷ng ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay giËm ch©n t¹i chç, hay them chÝ lµm
¨n thua lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n? C©u tr¶ lêi hoµn toµn phô thuéc vµo nhËn thøc n¨ng
lùc vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ trêng cña c¸c nhµ qu¶n lý.
Trong chÕ thÞ trêng hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp võa ngêi s¶n xuÊt,
®ång thêi võa ngêi trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh lµm ra, doanh nghiÖp
ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu cuèi cïng cña m×nh lîi nhuËn. ThÞ trêng lu«n thay ®æi
nhu cÇu ngµy cµng cao. ThÞ trêng ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh tån
vong cña doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ trêng ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tung ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng
víi khÈu hiÖu “h·y s¶n xuÊt ra c¸i kh¸ch hµng thÝch, b¸n s¶n xuÊt c¸i
kh¸ch hµng cÇn”, thªm vµo ®ã chÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng mµ bÊt
mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn ®ång thêi g¾ng gi¶m chi
1
TL Triết: TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TL Triết: TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO 9 10 862