Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tư duy lí luận

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
tiÓu luËn triÕt häc -

lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa ë níc ta hiÖn nay, lý luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn kinh tÕ lu«n
thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häc lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt
cø h×nh th¸i kinh tÕ nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ lý luËn nhËn thøc vµ thùc tiÔn,
ph¬ng ph¸p biÖn chøng... lu«n lµ c¬ së, lµ ph¬ng híng, lµ t«n chØ cho ho¹t ®éng thùc
tiÔn, x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi. NÕu xuÊt ph¸t tõ mét lËp trêng triÕt häc ®óng
®¾n, con ngêi cã thÓ cã ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp víi c¸c vÊn dÒ do cuéc
sèng ®Æt ra. ViÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã sÏ
kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù chÊp nhËn mét thÕ giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch lý gi¶i
nhÊt ®Þnh vÒ thÕ giíi, mµ cßn lµ sù chÊp nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh
chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc lµ mét trong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa
M¸c. Lªnin ®· chØ râ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lµ triÕt häc cña chñ
nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ cã triÕt häc M¸c lµ mang tÝnh u viÖt h¬n c¶. Trªn c¬ së
nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· häc tËp vµ tiÕp thu t tëng tiÕn
bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng vµ
ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. MÆc dï cã nh÷ng khiÕm khuyÕt
kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t
triÓn kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ
giíi vÒ mäi mÆt. ChÝnh nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ qua mêi
n¨m ®æi míi lµ minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc vµ
c¶i t¹o thùc tiÔn cïng víi sù n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn
kinh tÕ ë níc ta lµ mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt vµ tranh c·i, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh
®æi míi hiÖn nay.V× vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Trong thêi kú ®æi míi chóng
ta kh¼ng ®Þnh ph¶i ®æi míi t duy lý luËn tríc khi ®æi míi thùc tiÔn. Anh hay
vËn dông nh÷ng t tëng c¬ b¶n cña triÕt häc Macxit ®Ó gi¶i thÝch cho luËn ®iÓm
trªn” .
Vò Ngäc Khoa

1

tiÓu luËn triÕt häc -

giíi thiÖu tiÓu luËn
I, t×nh h×nh nghiªn cøu
Sù tÊt th¾ng cña chñ nghÜa céng s¶n, sù thay thÕ x· héi t b¶n chñ nghÜa b»ng
x· héi céng s¶n chñ nghÜa trong tiÕn tr×nh lÞch sö cña nh©n lo¹i lµ mét quy luËt
kh¸ch quan. ViÖt Nam hiÖn nay ...
tiÓu luËn triÕt häc -
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc x©y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn, vËn
hµnh theo chÕ thÞ trêng, qu¶n cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa ë níc ta hiÖn nay, luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn kinh lu«n
thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häcmét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt
h×nh th¸i kinh nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ luËn nhËn thøc thùc tiÔn,
ph¬ng ph¸p biÖn chøng... lu«n së, lµ ph¬ng híng, t«n chØ cho ho¹t ®éng thùc
tiÔn, x©y dùng ph¸t triÓn héi. NÕu xuÊt ph¸t mét lËp trêng triÕt häc ®óng
®¾n, con ngêi thÓ ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt p p víi c¸c vÊn do cuéc
sèng ®Æt ra. ViÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã sÏ
kh«ng c ®¬n thuÇn lµ chÊp nhËn mét thÕ giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch lý gi¶i
nhÊt ®Þnh thÕ giíi, cßn lµ chÊp nhËn t c¬ ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh
chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc mét trong ba phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa
M¸c. Lªnin ®· chØ râ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lµ triÕt häc cña chñ
nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ triÕt häc M¸c mang tÝnh u viÖt h¬n c¶. Trªn
nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng Nhµ níc ta ®· häc tËptiÕp thu t tëng tiÕn
bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng
ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. MÆc cã nh÷ng khiÕm khuyÕt
kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t
triÓn kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc thÕ
giíi mäi mÆt. ChÝnh nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa x· héi qua mêi
n¨m ®æi míi lµ minh chøng c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc
c¶i t¹o thùc tiÔn cïng víi n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn
kinh tÕ ë níc ta lµ mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt tranh c·i, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh
®æi míi hiÖn nay.V× vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Trong thêi ®æi míi chóng
ta kh¼ng ®Þnh ph¶i ®æi míi t duy luËn tríc khi ®æi míi thùc tiÔn. Anh hay
vËn dông nh÷ng t tëng b¶n a triÕt häc Macxit ®Ó gi¶i thÝch cho luËn ®iÓm
trªn .
Vò Ngäc Khoa
1
TL Triết: Tư duy lí luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tư duy lí luận - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL Triết: Tư duy lí luận 9 10 168