Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu vÒ ph¹m trï con ngêi vµ vÊn ®Ò vÒ con ngêi trong
sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®· tr¶i qua hai
cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vÜ ®¹i vµ trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu, rÊt
nhiÒu níc ®· trë thµmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ v× c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi
vµ bÊt kú mét quèc gia nµo bá qua qu¸ tr×nh nµy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c
hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vµ ph¶i ch¨ng gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt
Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i
ch¨ng con ngêi lµ chñ thÓ, lµ mÊu chèt, lµ ®iÓm khëi ®Çu còng nh lµ c¸i ®Ých cña
qu¸ tr×nh l©u dµi nµy?
§óng lµ trªn thùc tÕ ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· t¹o
ra nhiÒu thµnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc. Ch¼ng h¹n viÖc sö dông
n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mÆt trêi ®· lµm gi¶m sù phô thuéc cña con ngêi
vµo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; sù ra ®êi cña c¸c vËt liÖu tæng hîp kh«ng
nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vµo tµi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®îc mµ cung cÊp cho con ngêi nguån vËt liÖu míi cã tÝnh n¨ng u viÖt h¬n vµ t¸i
sinh ®îc. Nhê ph¸t minh con ngêi sö dông nguån vËt liÖu míi nµy mµ con ngêi
®· cã thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn tö xuèng hµng v¹n lÇn vÒ thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng
hiÖu n¨ng cña nã lªn hµng chôc v¹n lÇn so víi ba chôc n¨m tríc. Sù ra ®êi vµ
xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu míi ®ang ngµy cµng trë thµnh nh©n tè v« cïng quan
träng cña sù ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt x· héi vµ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Cïng
víi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loµi ngêi sÏ tiÕn tíi mét x· héi cña c¶i tu«n ra dµo d¹t.
Cßn ë ViÖt Nam th× sao?
Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, nÒn
kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc, ®Êt n íc cha ra
khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt cha æn ®Þnh,

t×nh h×nh mÊt c©n ®èi vÉn nghiªm träng, béi chi ng©n s¸ch cßn lín, tèc ®é t¨ng
d©n sè cao, lao ®éng thÊt nghiÖp hoÆc kh«ng ®ñ viÖc lµm ngµy cµng t¨ng (6,28%
d©n sè thµnh thÞ thÊt nghiÖp), ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n; tæng s¶n
phÈm quèc d©n (GDP) tÝnh theo ®Çu ngêi thuéc lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi: 220USD
n¨m 1993 vµ 428 USD n¨m 2001 thÊp h¬n Lµo 1700USD, Bangladesh 1410USD,
Th¸ilan 5757USD, Malaysia 8513, §µi Loan 17495, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n chËm
h¬n nhiÒu níc trong khu vùc. G¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ ®ã...
Lêi nãi ®Çu
T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu vÒ ph¹m trï con ngêi vµ vÊn ®Ò vÒ con ngêi trong
sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®· tr¶i qua hai
cuéc c¸ch ng khoa häc thuËt ®¹i trªn thÕ giíi ®· rÊt nhiÒu, rÊt
nhiÒu níc ®· trë thµmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng ®ã c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi
vµ bÊt kú mét quèc gia nµo bá qua qu¸ tr×nh nµy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c
hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vµ ph¶i ch¨ng gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt
Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i
ch¨ng con ngêi chñ thÓ, mÊu chèt, ®iÓm khëi ®Çu còng nh c¸i ®Ých cña
qu¸ tr×nh l©u dµi nµy?
§óng lµ trªn thùc tÕ ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· t¹o
ra nhiÒu thµnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc. Ch¼ng h¹n viÖc dông
n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mÆt trêi ®· lµm gi¶m pthuéc cña con ngêi
vµo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; ra ®êi cña c¸c vËt liÖu tæng hîp kh«ng
nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vµo tµi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®-
îc cung cÊp cho con ngêi nguån t liÖu míi tÝnh n¨ng u viÖt h¬n t¸i
sinh ®îc. Nhê ph¸t minh con ngêi sö dông nguån vËt liÖu míi nµy con ngêi
®· thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn xuèng hµng v¹n lÇn thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng
hiÖu n¨ng cña lªn hµng chôc v¹n lÇn so víi ba chôc n¨m tríc. ra ®êi
xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu míi ®ang ngµy cµng trë thµnh nh©n cïng quan
träng cña ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt héi tiÕn khoa häc c«ng nghÖ. Cïng
víi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loµi ng-
êi sÏ tiÕn tíi mét x· héi cña c¶i tu«n ra dµo d¹t.
Cßn ë ViÖt Nam th× sao?
Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, nÒn
kinh vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt cÊp, tóc, ®Êt níc cha ra
khái khñng ho¶ng kinh héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt cha æn ®Þnh,
TL Triết: Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL Triết: Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước 9 10 414