Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2049 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhÇn nãi ®Çu
Th¬ng m¹i vµ vËn t¶i lµ hai lÜnh vùc cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ t¬ng
hç lÉn nhau. VËn t¶i ®Èy nhanh qu¸ tr×nh trao ®æi giao lu hµng ho¸ gi÷a c¸c
khu vùc vµ trªn ph¹m vi thÕ giíi cßn th¬ng m¹i lµ ®IÒu kiÖn ®Ó vËn t¶i ra ®êi
ph¸t triÓn.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa vµ ®æi míi kinh tÕ,
cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ vËn t¶i hµng
kh«ng nãi riªng ®· cã nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät. M¹ng líi vËn t¶i hµng kh«ng
néi ®Þa ®îc phñ kÝn, nhiÒu ®êng bay quèc tÕ ®îc më réng vµ n©ng cÊp. Nhê ®ã
khèi lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng kh«ng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, kim
ng¹ch bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ngµy cµng t¨ng nhanh, thÞ trêng ®îc më réng, th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn.
Lµ mét trong nh÷ng C«ng ty cã uy tÝn trong lÜnh vùc giao nhËn hµng ho¸
xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng kh«ng, VINATRANCO ®· vµ ®ang tõng bíc cñng
cè vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhÊt
nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¹nh tranh ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng vµ gãp phÇn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹I cña ®Êt
níc.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song t×nh h×nh kinh doanh dÞch vô giao nhËn
hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng hµng kh«ng ë VINATRANCO vÉn cha
thùc sù ®¹t hiÖu qu¶ tèi u, b»ng chøng lµ gÇn ®©y C«ng ty ®· ph¶i bï lç cho
mét sè l« hµng. VËy nguyªn nh©n lµ do ®©u ? vµ ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc,
rót kinh nghiÖm nh thÕ nµo trong nh÷ng l« hµng tíi ?.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng giao nhËn ®êng kh«ng ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung vµ ë VINATRANCO nãi
riªng, qua mét thêi gian trùc tiÕp t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp vô
giao nhËn hµng kh«ng ë VINATRANCO, em ®· chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶I ph¸p nh»m ®Èy m¹nh nghiÖp vô giao nhËn vËn
chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®õßng hµng kh«ng ë C«ng ty
VINATRANCO".
1

Víi mong muèn tù hoµn thiÖn kiÕn thøc thùc tÕ cho b¶n th©n ®ång thêi
®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty.
Ngoµi phÇn nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu
chuyªn chë b»ng ®êng kh«ng.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu
chuyªn chë b»ng ®êng kh«ng ë VINATRANCO .
Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng giao nhËn hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu chuyªn chë b»ng ®êng kh«ng ë VINATRANCO .
§©y thùc sù lµ vÊn ®Ò phøc t¹p ®èi víi mét doanh nghiÖp Th¬ng m¹i
nãi chung còng nh víi b¶n th©n c¸ nh©n em nãi ...
PhÇn nãi ®Çu
Th¬ng m¹i vËn t¶i hai lÜnh vùc mèi quan kh¨ng khÝt t¬ng
lÉn nhau. VËn t¶i ®Èy nhanh qu¸ tr×nh trao ®æi giao lu hµng ho¸ gi÷a c¸c
khu vùc trªn ph¹m vi thÕ giíi cßn th¬ng m¹i ®IÒu kiÖn ®Ó vËn t¶i ra ®êi
ph¸t triÓn.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch cöa ®æi míi kinh tÕ,
cïng víi c¸c ngµnh kinh kh¸c, ngµnh vËn t¶i nãi chung vËn t¶i hµng
kh«ng nãi riªng ®· nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät. M¹ng líi vËn t¶i hµng kh«ng
néi ®Þa ®îc phñ kÝn, nhiÒu ®êng bay quèc tÕ ®îc më réng vµ n©ng cÊp. Nhê ®ã
khèi lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng kh«ng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, kim
ng¹ch bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam c¸c níc ngµy cµng t¨ng nhanh, thÞ trêng ®-
îc më réng, th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn.
mét trong nh÷ng C«ng ty cã uy tÝn trong lÜnh vùc giao nhËn hµng ho¸
xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng kh«ng, VINATRANCO ®· ®ang tõng bíc cñng
ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó thÓ ®¸p øng tèt nhÊt
nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¹nh tranh ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng vµ gãp phÇn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh®èi ngo¹I cña ®Êt
níc.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song t×nh h×nh kinh doanh dÞch vô giao nhËn
hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng hµng kh«ng ë VINATRANCO vÉn cha
thùc ®¹t hiÖu qu¶ tèi u, b»ng chøng n ®©y C«ng ty ®· ph¶i cho
mét sè l« hµng. VËy nguyªn nh©n lµ do ®©u ? vµ ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc,
rót kinh nghiÖm nh thÕ nµo trong nh÷ng l« hµng tíi ?.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng giao nhËn ®êng kh«ng ®èi
víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh ®Êt níc nãi chung ë VINATRANCO nãi
riªng, qua mét thêi gian trùc tiÕp t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp
giao nhËn hµng kh«ng ë VINATRANCO, em ®· chän ®Ò tµi:
"Mét gi¶I ph¸p nh»m ®Èy m¹nh nghiÖp giao nhËn n
chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®õßng hµng kh«ng ë C«ng ty
VINATRANCO".
1
TL Triết: Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
TL Triết: Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO 9 10 431