Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a- §Æt vÊn ®Ò
I- Lý do chän ®Ò tµi
Sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®îc b¾t ®Çu tõ cuèi
n¨m 1960. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III( 9- 1960) cña §¶ng lao ®éng ViÖt
Nam ®· quyÕt nghÞ “ NhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é ë miÒn B¾c níc ta lµ
c«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa, mµ mÊu chèt lµ u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
nÆng”. Sù nghiÖp ®ã ®Õn nay vÉn cßn tiÕp tôc.
C«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa ë níc ta tiÕn hµnh trong hoµn c¶nh vµ
®iÒu kiÖn:
- Trong suèt thêi gian tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, t×nh h×nh trong níc vµ
quèc tÕ lu«n diÔn biÕn rÊt s«i ®éng, phøc t¹p vµ kh«ng thuËn chiÒu. B¾t ®Çu c«ng
nghiÖp hãa ®îc bèn n¨m th× ®Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c.
§Êt níc ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn lîc: MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu
chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i, võa x©y dùng; miÒn Nam thùc hiÖn c¸ch m¹ng gi¶i
phãng d©n téc. §Êt níc thèng nhÊt, c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®îc vµi n¨m th×
kÎ thï g©y ra chiÕn tranh biªn giíi. ChiÕn tranh biªn giíi kÕt thóc l¹i kÐo theo cÊm
vËn cña Mü.
- NÕu nh÷ng n¨m 60, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa lín m¹nh, ph¸t triÓn nhanh
kh«ng thua kÐm nhiÒu so víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn, cã uy tÝn trªn thÕ
giíi ®· t¹o ra hoµn c¶nh quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng nghiÖp hãa ë níc ta, th× sang
nh÷ng n¨m 70, 80 hoµn c¶nh quèc tÕ l¹i g©y bÊt lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
ë níc ta. Sau cuéc khñng ho¶ng dÇu löa cña thÕ giíi( 1973) c¸c níc x· héi chñ
nghÜa do chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ ®æi míi c«ng nghÖ chËm h¬n so víi c¸c níc t b¶n
chñ nghÜa, hiÖu qu¶ thÊp, uy tÝn trªn thÞ trêng quèc tÕ gi¶m, céng c¸c sai lÇm kh¸c
®· dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u, lµm mÊt ®i thÞ trêng lín vµ
sù gióp ®ì kh«ng nhá tõ c¸c níc nµy( íc tÝnh 1 n¨m 1 tû ®« la, chiÕm 7% GDP ).
C«ng nghiÖp hãa ë níc ta xuÊt ph¸t tõ ®iÓm rÊt thÊp vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ- x·
héi, vÒ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ tõ tr¹ng th¸i kh«ng phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n
xuÊt víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
1

N¨m 1960 c«ng nghiÖp chiÕm 18,2% thu nhËp quèc d©n s¶n xuÊt, 7% lao
®éng x· héi trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n; n«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ t¬ng øng lµ
42,35 vµ 83%; s¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi díi 300 kg; GDP b×nh qu©n
®Çu ngêi kho¶ng díi 100 ®« la. Trong khi ph©n c«ng lao ®éng x· héi cha ph¸t triÓn
vµ lùc lîng s¶n xuÊt ë tr×nh ®é thÊp th× quan hÖ s¶n xuÊt ®· ®îc ®Èy lªn tr×nh ®é
tËp thÓ hãa vµ quèc doanh hãa lµ chñ yÕu. §Õn n¨m 1960: 85,8% tæng sè hé n«ng
d©n vµo hîp t¸c x·; 100% hé t s¶n ®îc...
a- §Æt vÊn ®Ò
I- Lý do chän ®Ò tµi
nghiÖp c«ng nghiÖp hãa héi c nghÜa ë níc ta ®îc b¾t ®Çu cuèi
n¨m 1960. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III( 9- 1960) cña §¶ng lao ®éng ViÖt
Nam ®· quyÕt nghÞ NhiÖm trung t©m cña thêi qu¸ ®é ë miÒn B¾c níc ta
c«ng nghiÖp hãa héi chñ nghÜa, mÊu chèt u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
nÆng”. Sù nghiÖp ®ã ®Õn nay vÉn cßn tiÕp tôc.
C«ng nghiÖp hãa héi chñ nghÜa ë níc ta tiÕn hµnh trong hoµn c¶nh
®iÒu kiÖn:
- Trong suèt thêi gian tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, t×nh h×nh trong níc vµ
quèc lu«n diÔn biÕn rÊt s«i ®éng, phøc t¹p kh«ng thuËn chiÒu. B¾t ®Çu c«ng
nghiÖp hãa ®îc bèn n¨m th× ®Õ quèc më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c.
§Êt níc ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi hai nhiÖm chiÕn lîc: MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu
chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i, võa x©y dùng; miÒn Nam thùc hiÖn c¸ch m¹ng gi¶i
phãng d©n téc. §Êt níc thèng nhÊt, níc ®i lªn chñ nghÜa héi ®îc vµi n¨m th×
thï g©y ra chiÕn tranh biªn giíi. ChiÕn tranh biªn giíi kÕt thóc l¹i kÐo theo cÊm
vËn cña Mü.
- NÕu nh÷ng n¨m 60, thèng héi cnghÜa lín nh, ph¸t triÓn nhanh
kh«ng thua kÐm nhiÒu so víi c¸c níc t b¶n c nghÜa ph¸t triÓn, uy tÝn trªn thÕ
giíi ®· t¹o ra hoµn c¶nh quèc thuËn lîi cho c«ng nghiÖp hãa ë níc ta, th× sang
nh÷ng n¨m 70, 80 hoµn c¶nh quèc l¹i g©y bÊt lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
ë níc ta. Sau cuéc khñng ho¶ng dÇu löa cña t giíi( 1973) c¸c níc x· héi chñ
nghÜa do chuyÓn dÞch cÊu ®æi míi c«ng nghÖ chËm h¬n so víi c¸c níc t b¶n
chñ nghÜa, hiÖu qu¶ thÊp, uy tÝn trªn thÞ trêng quèc gi¶m, céng c¸c sai lÇm kh¸c
®· dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u, lµm mÊt ®i thÞ trêng lín vµ
sù gióp ®ì kh«ng nhá tõ c¸c níc nµy( íc tÝnh 1 n¨m 1 tû ®« la, chiÕm 7% GDP ).
C«ng nghiÖp hãa ë níc ta xuÊt ph¸t tõ ®iÓm rÊt thÊp vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ- x·
héi, vÒ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ tõ tr¹ng th¸i kh«ng phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n
xuÊt víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
1
TL Triết: Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TL Triết: Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN 9 10 245