Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vấn đề thất nghiệp của sinh viên 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Tõ ngµy ®Êt níc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung
sang c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt n íc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n íc nhiÒu thµnh
tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· héi. Nhng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× c¬ chÕ
thÞ trêng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt ch a ®îc : Mét trong
nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh viªn ra tr êng thÊt
nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao
cÊp.
§Êt níc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc l îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ® îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguån nh©n
lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ:
- Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ® îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng
viÖc, do chÊt lîng ®µo t¹o thÊp cña c¸c trêng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
- Do lîng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
- Do chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
- Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa,
khã kh¨n ?
VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ng êi cã mét
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ ch a nh×n
nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do
vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ "VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc
M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña sinh
viªn sau khi ra trêng".
PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau :

Ch¬ng I : PhÇn néi dung
I.

Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin

II.

Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp.

III.

Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò

Ch¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p
Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt.
Em kÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã
thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n
sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu
luËn nµy.

Ch¬ng I : PhÇn néi dung
I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin
Trong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn t îng ®Òu cã mèi liªn
hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau chø kh«ng t¸ch rêi nhau, c« lËp nhau.
Nh chóng ta ®· biÕt “ Quan ®iÓm toµn d...
LêI NãI §ÇU
LêI NãI §ÇU
ngµy ®Êt n
ngµy ®Êt n
íc ta ®æi míi kinh , chuyÓn kinh tËp trung
íc ta ®æi míi kinh , chuyÓn kinh tËp trung
sang c¬ chÕ thÞ tr
sang c¬ chÕ thÞ tr
êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt n
êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt n
-
-
íc còng nhiÒu thay ®æi. thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n
íc còng nhiÒu thay ®æi. thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n
íc nhiÒu thµnh
íc nhiÒu thµnh
tùu kinh còng nh
tùu kinh còng nh
héi. Nh
héi. Nh
ng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× chÕ
ng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× chÕ
thÞ tr
thÞ tr
êng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®
êng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®
îc th× còng cßn nh÷ng mÆt ch
îc th× còng cßn nh÷ng mÆt ch
a ®
a ®
îc : Mét trong
îc : Mét trong
nh÷ng mÆt ch
nh÷ng mÆt ch
a ®
a ®
îc ®ã nh÷ng mÆt ®ã t×nh tr¹ng sinh viªn ra tr
îc ®ã nh÷ng mÆt ®ã t×nh tr¹ng sinh viªn ra tr
êng thÊt
êng thÊt
nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò héi mµ gÇn nh
nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò héi mµ gÇn nh
kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao
kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao
cÊp.
cÊp.
§Êt n
§Êt n
íc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn lao ®éng, sinh viªn lùc l
íc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn lao ®éng, sinh viªn lùc l
-
-
îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo ®
îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo ®
îc ®µo t¹o. vËy ®©y nguån nh©n
îc ®µo t¹o. vËy ®©y nguån nh©n
lùc rÊt quan träng cÇn ®
lùc rÊt quan träng cÇn ®
îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp ¶nh h
T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp ¶nh h
ëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
ëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n
íc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ:
íc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ:
- Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®
- Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®
îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng
îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng
viÖc, do chÊt l
viÖc, do chÊt l
îng ®µo t¹o thÊp cña c¸c tr
îng ®µo t¹o thÊp cña c¸c tr
êng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
êng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
-
-
Do l
Do l
îng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
îng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
-
-
Do chÝnh s¸ch cña nhµ n
Do chÝnh s¸ch cña nhµ n
íc ch
íc ch
a hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
a hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
-
-
Do chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa,
Do chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa,
khã kh¨n ?
khã kh¨n ?
VÊn ®Ò nµy ®
VÊn ®Ò nµy ®
îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau mçi ng
îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau mçi ng
êi mét
êi mét
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra mÆt nhËn thøc chñ thÓ ch
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra mÆt nhËn thøc chñ thÓ ch
a nh×n
a nh×n
nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do
nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do
vËy bµi tiÓu luËn nµy em "
vËy bµi tiÓu luËn nµy em "
VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc
VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc
M¸c _ Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò
M¸c _ Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò
thÊt nghiÖp cña sinh
thÊt nghiÖp cña sinh
viªn sau khi ra tr
viªn sau khi ra tr
êng"
êng"
.
.
PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau :
PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau :
TL Triết: Vấn đề thất nghiệp của sinh viên  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vấn đề thất nghiệp của sinh viên  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Vấn đề thất nghiệp của sinh viên  9 10 460