Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Hµng kh«ng víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i trªn thÕ giíi

1

I. T×nh h×nh nÒn th¬ng m¹i thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y

1

1. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi

1

2. Th¬ng m¹i thÕ giíi nh÷ng n¨m võa qua

3

II. Tæng quan vÒ thÞ trêng hµng kh«ng thÕ giíi

5

1. T×nh h×nh vËn t¶i hµng kh«ng thÕ giíi

5

2. T×nh h×nh ph¸t triÓn ®éi bay trªn thÕ giíi

9

3. Nhu cÇu chuyªn chë b»ng ®êng hµng kh«ng trªn thÕ giíi

11

III. ¶nh hëng qua l¹i gi÷a hµng kh«ng vµ sù ph¸t triÓn cña th¬ng
m¹i thÕ giíi
1. Sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i ®em ®Õn nh÷ng tiÒm n¨ng thÞ trêng hµng
kh«ng
2. T×nh h×nh kinh tÕ nãi chung vµ th¬ng m¹i nãi riªng ¶nh hëng tiªu
cùc ®Õn ngµnh vËn t¶i hµng kh«ng
3. Ph¸t triÓn bu«n b¸n th«ng qua vËn t¶i hµng kh«ng
Ch¬ng II: Hµng kh«ng víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam

14
14
16
21
23

I. Th¬ng m¹i ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y

23

1. Vµi nÐt vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam

23

2. Th¬ng m¹i thËp kû 90

31

3. Dù b¸o nhu cÇu vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam

33

II. VËn t¶i hµng kh«ng tríc yªu cÇu cña ph¸t triÓn th¬ng m¹i

36

1. Vai trß cña hµng kh«ng ®èi víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i ë ViÖt Nam

36

2. M¹ng ®êng bay

42

3. C¸c lo¹i hµng chuyªn chë b»ng ®êng hµng kh«ng

45

1

4. Khèi lîng hµnh kh¸ch, hµng ho¸ vËn chuyÓn trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y

46

5. §Þnh híng ph¸t triÓn vËn chuyÓn hµng hãa b»ng ®êng hµng kh«ng

50

III. Sù t¸c ®éng cña ph¸t triÓn th¬ng m¹i ®Õn vËn t¶i hµng kh«ng

53

1. Sù t¸c ®éng cña chiÕn lîc xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2010 ®Õn vËn chuyÓn
hµng ho¸ b»ng ®êng hµng kh«ng

53

2. Qu¸ tr×nh héi nhËp th¬ng m¹i vµ héi nhËp cña hµng kh«ng ViÖt Nam

56

IV. Ph¸t triÓn th¬ng m¹i th«ng qua ®êng hµng kh«ng

60

1. NhiÖm vô chiÕn lîc cña hµng kh«ng ViÖt Nam

60

2. §Þnh híng ph¸t triÓn vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng hµng kh«ng
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn bu«n b¸n th«ng qua
®êng hµng kh«ng ViÖt Nam
I. Nh÷ng tån t¹i cña chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®êng hµng kh«ng
ViÖt Nam

62
64
64

1. Thùc tr¹ng chÊt lîng dÞch vô vËn chuyÓn

64

2. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng kh«ng ViÖt Nam

68

II. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña hµng kh«ng ViÖt Nam

74

1. §Èy m¹nh ph¸t triÓn ®éi bay

74

2. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý

76

3. C¸c chÝnh s¸ch Marketing

77

4. T¨ng cêng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c h·ng hµng kh«ng trªn thÕ giíi

82

III. Mét sè gi¶i ph¸p më réng vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®êng
hµng kh«ng
1. Më réng vËn chuyÓn hµng ho¸ trong níc b»ng ®êng hµng kh«ng
2. Më réng vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng...
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
Ch ¬ng I: Hµng kh«ng víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i trªn thÕ giíi 1
I. T×nh h×nh nÒn th¬ng m¹i thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1
1. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi 1
2. Th¬ng m¹i thÕ giíi nh÷ng n¨m võa qua 3
II. Tæng quan vÒ thÞ trêng hµng kh«ng thÕ giíi
5
1. T×nh h×nh vËn t¶i hµng kh«ng thÕ giíi 5
2. T×nh h×nh ph¸t triÓn ®éi bay trªn thÕ giíi 9
3. Nhu cÇu chuyªn chë b»ng ®êng hµng kh«ng trªn thÕ giíi 11
III. nh hëng qua l¹i gi÷a hµng kh«ng vµ sù ph¸t triÓn cña th¬ng
m¹i thÕ giíi
14
1. Sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i ®em ®Õn nh÷ng tiÒm n¨ng thÞ trêng hµng
kh«ng
14
2. T×nh h×nh kinh tÕ nãi chung vµ th¬ng m¹i nãi riªng ¶nh hëng tiªu
cùc ®Õn ngµnh vËn t¶i hµng kh«ng
16
3. Ph¸t triÓn bu«n b¸n th«ng qua vËn t¶i hµng kh«ng 21
Ch ¬ng II: Hµng kh«ng víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam
23
I. Th¬ng m¹i ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y 23
1. Vµi nÐt vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam 23
2. Th¬ng m¹i thËp kû 90 31
3. Dù b¸o nhu cÇu vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam 33
II. VËn t¶i hµng kh«ng tríc yªu cÇu cña ph¸t triÓn th¬ng m¹i 36
1. Vai trß cña hµng kh«ng ®èi víi sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i ë ViÖt Nam 36
2. M¹ng ®êng bay 42
3. C¸c lo¹i hµng chuyªn chë b»ng ®êng hµng kh«ng 45
1
TL Triết: Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
TL Triết: Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN 9 10 367