Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Việc làm, thất nghiệp và lạm phát 

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu:
Trong c«ng cuéc ®æi míi níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ c¸c
chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng “vµ kh«ng kÐm
phÇn bøc b¸ch” ®ang ®îc toµn x· héi ®Æc biÖt quan t©m.
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ ph¸t triÓn, chóng
ta ®ang tõng bíc ®æi míi, nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho
nh©n d©n, kinh tÕ vÜ m« ®· v¹ch râ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ®ã thÓ hiÖn
ë nh÷ng vÊn ®Ò: ThÊt nghiÖp, viÖc lµm, l¹m ph¸t....tuy nhiªn, ®Ò tµi nµy chØ
®i vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam.
Sù biÕn ®éng cña tû lÖ thÊt nghiÖp tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1996, c¸c
nguyªn nh©n lµm t¨ng hay gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, trong tõng giai ®o¹n kÓ
trªn: Sè ngêi t¨ng thªm trong lùc lîng lao ®éng hµng n¨m vµ sè ngêi ®îc
gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m. C¸c chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cña nhµ níc ta tõ n¨m 1986 ®Õn nay “®Æc ®iÓm cña thêi kú ®a ra chÝnh s¸ch ®ã, môc
tiªu cña chÝnh s¸ch, kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cha ®¹t ®îc”. T×nh h×nh
viÖc lµm cña ngêi lao ®éng ViÖt nam hiÖn nay, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc
lµm cña Nhµ níc, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lµm cña Nhµ níc trong thêi
gian tíi.
§Ò tµi nghiªn cøu nµy nh»m môc ®Ých ®a ra nhËn thøc ®óng ®¾n vµ sù
vËn dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÇn ®Ò nªu trªn. Tõ ®ã cã thÓ nªu lªn ®îc c¬ së
lý luËn ®Ó x©y dùng mµ h×nh chñ nghÜa x· héi ViÖt Nam. ViÖc nhËn thøc vµ
vËn dông ®óng ®¾n vÊn ®Ò nµy gióp ta gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng thùc tr¹ng nµy
®îc lµ sù gi¶m sót to lín vÒ mÆt s¶n lîng vµ ®«i khi cßn kÐo theo n¹n l¹m
ph¸t cao. §ång thêi nã cßn gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò x· héi. Bëi v× thÊt
nghiÖp t¨ng sè ngêi kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm nhiÒu h¬n g¾n liÒn víi sù gia
t¨ng c¸c tÖ n¹n x· héi nh: cê b¹c, trém c¾p...lµm xãi mßn nÕp sèng lµnh

1

m¹nh, cã thÓ ph¸ vì nhiÒu mèi quan hÖ truyÒn thèng, g©y tèn th¬ng vÒ mÆt
t©m lý vµ niÒm tin cña nhiÒu ngêi.
Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, em xin tr×nh bÇy mét sè quan ®iÓm cña
b¶n th©n vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn thêi gian
h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cña mét sinh viªn cã h¹n, bµi tiÓu luËn nµy chØ xin dïng
l¹i ë viÖc tæng kÕt nh÷ng g× ®· ®îc häc ë trêng, c¸c ý kiÕn vµ sè liÖu kÌm
theo vÒ vÊn ®Ò nãi trªn ®· ®îc mét sè nhµ nguyªn cøu ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ
®îc ®¨ng t¶i trªn b¸o hoÆc t¹p chÝ. V× vËy, tiÓu luËn ®îc kÕt cÊu gåm:
1.

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÊt nghiÖp.

1.1. Mét vµi kh¸i niÖm vÒ thÊt nghiÖp.
1.2. Tû lÖ thÊt nghiÖp
1.3. T¸c ®éng thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm.
2.

Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p.

2.1. Thùc tr¹ng thÊt nghiÖp ë Vi...
Lêi më ®Çu:
Trong c«ng cuéc ®æi míi níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò thÊt nghiÖp c¸c
chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ang vÊn ®Ò nãng báng “vµ kh«ng kÐm
phÇn bøc b¸ch” ®ang ®îc toµn x· héi ®Æc biÖt quan t©m.
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh ph¸t triÓn, chóng
ta ®ang tõng bíc ®æi míi, nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho
nh©n d©n, kinh tÕ vÜ®· v¹ch râ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ®ã thÓ hiÖn
ë nh÷ng vÊn ®Ò: ThÊt nghiÖp, viÖc lµm, l¹m ph¸t....tuy nhiªn, ®Ò tµi nµy chØ
®i vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam.
biÕn ®éng cña thÊt nghiÖp n¨m 1986 ®Õn n¨m 1996, c¸c
nguyªn nh©n lµm t¨ng hay gi¶m thÊt nghiÖp, trong tõng giai ®o¹n
trªn: ngêi t¨ng thªm trong lùc lîng lao ®éng hµng n¨m ngêi ®îc
gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m. C¸c chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cña nhµ n-
íc ta n¨m 1986 ®Õn nay “®Æc ®iÓm cña thêi ®a ra chÝnh s¸ch ®ã, môc
tiªu cña chÝnh s¸ch, kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cha ®¹t ®îc”. T×nh h×nh
viÖc lµm cña ngêi lao ®éng ViÖt nam hiÖn nay, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc
lµm cña Nhµ níc, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lµm cña Nhµ níc trong thêi
gian tíi.
§Ò tµi nghiªn cøu nµy nh»m môc ®Ých ®a ra nhËn thøc ®óng ®¾n vµ
vËn dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÇn ®Ò nªu trªn. Tõ ®ã cã thÓ nªu lªn ®îc c¬
luËn ®Ó x©y dùng h×nh cnghÜa héi ViÖt Nam. ViÖc nhËn thøc
vËn dông ®óng ®¾n vÊn ®Ò nµy gióp ta gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng thùc tr¹ng nµy
®îc gi¶m sót to lín mÆt s¶n lîng ®«i khi cßn kÐo theo n¹n l¹m
ph¸t cao. §ång thêi cßn gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò héi. Bëi thÊt
nghiÖp t¨ng sè ngêi kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm nhiÒu h¬n g¾n liÒn víi sù gia
t¨ng c¸c n¹n héi nh: b¹c, trém c¾p...lµm xãi mßn nÕp sèng lµnh
1
TL Triết: Việc làm, thất nghiệp và lạm phát  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Việc làm, thất nghiệp và lạm phát  - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL Triết: Việc làm, thất nghiệp và lạm phát  9 10 804