Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng §¹i häc KTQD

TiÓu luËn TriÕt

Lêi më ®Çu
KÓ tõ sau cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ lÇn thø ba (1913 – 1950), sù
ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh
chãng cña lùc lîng s¶n xuÊt vît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia, më réng trªn
ph¹m vi toµn thÕ giíi theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Do ®ã, tÊt c¶ c¸c quèc gia
kh«ng ph©n biÖt tr×nh ®é ®· vµ ®ang h×nh thµnh mèi quan hÖ g¾n bã lÉn nhau. §êng
biªn giíi quèc gia vµ kho¶ng c¸ch ®Þa lý trë nªn mê nh¹t, c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc
vµ toµn cÇu nèi tiÕp nhau ra ®êi. Sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc lín nh WTO, APEC,
NAFTA vµ gÇn ®©y lµ sù ra ®êi cña c¸c khu vùc ®ång tiÒn chung Euro ®· lµ vÝ dô
®iÓn h×nh trong thiªn niªn kØ míi nµy, cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ tiÕp tôc ®i s©u, më
réng øng dông c«ng nghÖ tin häc sÏ lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy h¬n n÷a qu¸ tr×nh héi
nhËp kinh tÕ, toµn cÇu ho¸.
Tríc bèi c¶nh toµn cÇu nh vËy, c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta kh«ng
thÓ ®øng ngoµi xu thÕ toµn cÇu ho¸. NhËn thÊy ®îc t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc ®ang
gÆp khã kh¨n, th¸ng 12/1986 §¶ng vµ Nhµ níc quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ
tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, vÊn ®Ò héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¨ng cêng hîp
t¸c kinh tÕ c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m. Víi ph¬ng
ch©m “®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ” vµ “lµ b¹n cña tÊt c¶ c¸c níc trong céng
®ång thÕ giíi phÊn ®Êu v× hßa b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn”. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan
hÖ ngo¹i giao víi h¬n 160 níc vµ hÇu hÕt c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc quan träng.
Víi viÖc gia nhËp PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), ký kÕt hiÖp ®Þnh chung vÒ
hîp t¸c kinh tÕ víi EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), vµ ®ang chuÈn bÞ tÝch cùc
cho c¸c cuéc ®µm ph¸n gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). ViÖt Nam tõng
bíc v÷ng ch¾c héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ngµy
27/11/2001, Bé ChÝnh trÞ ®· ra NghÞ QuyÕt vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m cô thÓ
ho¸ mét chñ tr¬ng lín ®îc nªu ra t¹i §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng lµ: “Chñ ®éng héi

Trêng §¹i häc KTQD

TiÓu luËn TriÕt

nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu
qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi
Ých d©n téc, gi÷ v÷ng b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i trêng”.
Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ em rÊt t©m huyÕt, rÊt quan t©m vµ
®ã còng lµ lÝ do, lµ sù th«i thóc em ...
Trêng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt
Lêi më ®Çu
tõ sau cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ lÇn thø ba (1913 1950), sù
ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh
chãng cña lùc lîng s¶n xuÊt vît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia, réng trªn
ph¹m vi toµn thÕ giíi theo c chiÒu réng chiÒu s©u. Do ®ã, tÊt c¸c quèc gia
kh«ng ph©n biÖt tr×nh ®é ®· ®ang h×nh thµnh mèi quan g¾n lÉn nhau. §êng
biªn giíi quèc gia kho¶ng c¸ch ®Þatrë nªn mê nh¹t, c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc
toµn cÇu nèi tiÕp nhau ra ®êi. ra ®êi cña c¸c chøc lín nh WTO, APEC,
NAFTA gÇn ®©y ra ®êi cña c¸c khu vùc ®ång tiÒn chung Euro ®· lµ
®iÓn h×nh trong thiªn niªn kØ míi nµy, cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ tiÕp tôc ®i s©u, më
réng øng dông c«ng nghÖ tin häclµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy h¬na qu¸ tr×nh héi
nhËp kinh tÕ, toµn cÇu ho¸.
Tríc bèi c¶nh toµn cÇu nh vËy, c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh cña níc ta kh«ng
thÓ ®øng ngoµi xu thÕ toµn cÇu ho¸. NhËn thÊy ®îc t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc ®ang
gÆp khã kh¨n, th¸ng 12/1986 §¶ng vµ Nhµ níc quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi c nghÜa.
Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, vÊn ®Ò héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¨ng cêng hîp
t¸c kinh c¸c níc vµ c¸c chøc quèc ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m. Víi ph¬ng
ch©m “®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ”“lµ b¹n cña tÊt c¸c níc trong céng
®ång thÕ giíi phÊn ®Êu v× hßa nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn”. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan
ngo¹i giao víi h¬n 160 níc vµ hÇu hÕt c¸cchøc quèc tÕ vµ khu vùc quan träng.
Víi viÖc gia nhËp PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), t hiÖp ®Þnh chung
hîp t¸c kinh tÕ víi EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), vµ ®ang chuÈn tÝch cùc
cho c¸c cuéc ®µm ph¸n gia nhËp chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). ViÖt Nam tõng
bíc v÷ng ch¾c i nhËp u réng vµo nÒn kinh khu vùc t giíi. Ngµy
27/11/2001, ChÝnh t ®· ra NghÞ QuyÕt héi nhËp kinh quèc nh»m cô thÓ
ho¸ mét chñ tr¬ng lín ®îc nªu ra t¹i §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng lµ: “Chñ ®éng héi
TL Triết: VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL Triết: VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học 9 10 814