Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Dï lµ mét doamh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo th× huy ®éng
vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t lµ môc tiªu phÊn ®Êu hµng ®Çu
vµ l©u dµi cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn ®ãng vai trß quan träng ®Ó më réng kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh, t¨ng doanh lîi cña doanh nghiÖp.
ChuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n
lý kinh tÕ tríc hÕt. Nhµ níc c¾t gi¶m nguån vèn ng©n s¸ch cÊp cho c¸c
doanh nghiÖp, më réng quyÒn tù chñ kinh doanh vµ tµi chÝnh cho c¸c doanh
nghiÖp. Víi c¬ chÕ qu¶n lý míi nµy ®· ®em l¹i cho mét sè doanh nghiÖp
nh÷ng lîi thÕ trong viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn, ®ång thêi còng ®em l¹i
mét sè khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc huy ®éng vèn, ph¸t triÓn
nguån vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Vµ trong chiÕn lîc æn ®Þnh vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ, §¶ng ta ®· chØ râ " ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia híng
vµo viÖc t¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong toµn x· h«Þ, t¨ng nhanh
s¶n phÈm x· héi, thu nhËp quèc d©n…". V× vËy, nghiªn cøu ®ång bé c¸c
biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn nguån vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh mang tÝnh cÊp thiÕt cña mäi doanh nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh doanh, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp nãi
riªng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam vµ
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ b¶o hé lao ®éng díi sù híng dÉn
tËn t×nh cña TiÕn sÜ Phan Tè Uyªn vµ c¸c c¸n bé C«ng ty, t«i ®· lùa chän ®Ò
tµi: "Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i
C«ng ty T¹p phÈm vµ b¶o hé lao ®éng" lµm néi dung nghiªn cøu cña m×nh.
Víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kÕt hîp lý luËn thùc tiÔn, trªn c¬ së ph©n
tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, ®Ò tµi nh»m nªu râ b¶n chÊt vµ vai
trß cña vèn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nguyªn t¾c vµ néi dung
c«ng t¸c sö dông vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi ®a ra c¸c
gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty T¹p
phÈm vµ b¶o hé lao ®éng.

Víi híng nghiªn cøu nh vËy, ®Ò tµi ®îc x©y dùng thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong
kinh doanh
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ b¶o hé lao ®éng
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ b¶o hé...
Lêi nãi ®Çu

 !"#"$%%#
&'() !"
*+,-.)
)/01&'
2-34)567$8% 4)5
9:* ;&<=-3>5
;)5<5'?<@A =%=
/.4&)B=
'(<>5;<CD
E15 !"/A:FD
 )*)0=/=-
A !"'(5139
=-)5/GCHIJ2B =B<
 !"*KCL9/0
MKC/7 J'(7/$NA8=
8=-=-A !")
B%5&,/*#
)/: =8L$*
$=-4)5%<*'
O%=65&=.(?
=72LPM8< <Q
7&P5 RPS$==82L/LC,4
T "Mét biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn kinh doanh t¹i
C«ng ty T¹p phÈm vµ b¶o hé lao ®éng"$N&'
(<>=$N)51;7U/$> .
B=B&2L/4V$I8%
+&)4)59:/$@
L= !")&=/A:=
=>8 !")2LP
M8'
TL Triết: Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
TL Triết: Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ 9 10 619