Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vốn KD tại DN TM

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Môc lôc
Lêi më ®Çu ………………………………………………………………. 04

Ch¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh vµ
hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
I. Kh¸i qu¸t vÒ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i …………... 06
1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn kinh doanh ……………………………... 06
1.1. Kh¸i niÖm vèn kinh doanh ……………………………………….. 06
1.2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh ………………………………………… 07
2. §Æc ®iÓm cña vèn kinh doanh ………………………………………... 09
2.1. §Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng ………………………………………. 09
2.2. §Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh ………………………………………... 10
3. Vai trß cña vèn kinh doanh …………………………………………... 11
II. Néi dung vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ……………... 13
1. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ………………………… 13
1.1. Thµnh phÇn vµ c¬ cÊu vèn lu ®éng ……………………………… 13
1.2. Nguån cña vèn lu ®éng …………………………………………. 16
2. Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ………………………….. 17
2.1. Thµnh phÇn vµ c¬ cÊu vèn cè ®Þnh ……………………………….. 17
2.2. Nguån cña vèn cè ®Þnh …………………………………………… 20
3. Sù cÇn thiÕt cña viÖc sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i ……………………………………………... 20
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh
nghiÖp th¬ng m¹i …………………………………………………….. 21
1. C¸c nh©n tè chñ quan ………………………………………………… 21
2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan ……………………………………………… 23

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng II
Thùc tr¹ng sö dông vèn kinh doanh ë c«ng ty x¨ng dÇu
B¾c T©y Nguyªn
I. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn …... 25
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ………………………… 25
1.1. Giai ®o¹n tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1993 …………………………… 25
1.2. Giai ®o¹n tõ n¨m 1993 ®Õn nay ………………………………….. 26
2. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ………….. 26
2.1. Bé m¸y tæ chøc, qu¶n lý ………………………………………….. 27
2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ bé phËn trùc thuéc ….. 27
3. §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty ……………………………………. 30
3.1. MÆt hµng kinh doanh ……………………………………………... 30
3.2. Ph¹m vi kinh doanh ………………………………………………. 31
3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ……………………………………. 32
II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty x¨ng dÇu B¾c
T©y Nguyªn …………………………………………………………… ... 36
1. Kh¸i qu¸t vÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty …..………………………... 36
2. T×nh h×nh qu¶n lý, sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty …..…………… 39
2.1. T×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng ………………………………….. 39
2.2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ………………………… 44
2.2.1. Ph©n tÝch chung ……………………………………………….. 44
2.2.2. Ph©n tÝch tè...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu . 04 ………………………………………………………………
Ch¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh vµ
hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
I. Kh¸i qu¸t vÒ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ... 06…………
1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn kinh doanh ... 06……………………………
1.1. Kh¸i niÖm vèn kinh doanh .. 06………………………………………
1.2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh 07…………………………………………
2. §Æc ®iÓm cña vèn kinh doanh ... 09………………………………………
2.1. §Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng . 09………………………………………
2.2. §Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh ... 10………………………………………
3. Vai trß cña vèn kinh doanh ... 11…………………………………………
II. Néi dung vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ... 13……………
1. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 13…………………………
1.1. Thµnh phÇn vµ c¬ cÊu vèn lu ®éng 13………………………………
1.2. Nguån cña vèn lu ®éng . 16…………………………………………
2. Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i .. 17…………………………
2.1. Thµnh phÇn vµ c¬ cÊu vèn cè ®Þnh .. 17………………………………
2.2. Nguån cña vèn cè ®Þnh 20……………………………………………
3. cÇn thiÕt cña viÖc dông vèn kinh doanh hiÖu qu¶ trong c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i ... 20……………………………………………
III. C¸c nh©n nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ dông vèn kinh doanh cña doanh
nghiÖp th¬ng m¹i .. 21……………………………………………………
1. C¸c nh©n tè chñ quan 21………………………………………………
2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 23………………………………………………
1
TL Triết: Vốn KD tại DN TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vốn KD tại DN TM - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
TL Triết: Vốn KD tại DN TM 9 10 496