Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vốn KD trong DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

HiÖn nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng
cã sù qu¶n lý cña nhµ níc b»ng ph¸t luËt, theo ®Þnh híng XHCN.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc
kh¸c nhau. Mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau
xuÊt ph¸t tõ quan hÖ së h÷u vµ môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh
nghiÖp. Tuy nhiªn, nÕu coi nÒn kinh tÕ lµ mét c¬ thÓ sèng th× mçi
doanh nghiÖp chÝnh lµ mét tÕ bµo sèng cña c¬ thÓ ®ã. C¸c tÕ bµo nµy
lµ n¬i s¶n xuÊt vµ cung øng hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô
cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ x· héi.
Do ®ã, sù ph¸t triÓn, hng thÞnh, suy tho¸i hay tôt hËu cña nÒn kinh tÕ
phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp. Nhng ®©y chØ lµ mét chiÒu trong mèi quan hÖ gi÷a
doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. ë mét chiÒu kh¸c, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ m«i trêng kinh doanh còng
cã t¸c dông rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Nhng ®Ó ®øng vøng trong c¬ chÕ c¹nh tranh gay g¾t nµy th×
®iÒu kiÖn ®ßi hái ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ ph¶i cã vèn
kinh doanh. Bëi vËy, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ
ph¸t triÓn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp vèn, qu¶n lý vµ sö dông
®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt
cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc tæ chøc vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn kinh
doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ ®iÒu kiÖn tiªu quyÕt ®Ó c¸c
doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh, t×m chç ®øng v÷ng ch¾c
trong c¬ chÕ míi.
Trong c¬ chÕ bao cÊp tríc ®©y, vèn kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc hÇu hÕt ®îc nhµ níc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn,
®ång thêi nhµ níc qu¶n lý vÒ gi¸ c¶ vµ qu¶n lý s¶n xuÊt theo chØ tiªu
kÕ ho¹ch, l·i nhµ níc thu, lç nhµ níc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp hÇu
nh kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qña sö dông ®ång vèn. NhiÒu doanh
nghiÖp ®· kh«ng ph¸t triÓn vµ b¶o toµn ®îc vèn, hiÖu qña sö dông vèn
thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt ¨n vµo vèn x¶y ra phæ biÕn trong c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc. Bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song song cïng
tån t¹, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi th× l¹i cã
mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qña dÉn
Vò Minh §¹t

1

Kho¸ 34A3 - KTHN

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t. Bëi...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, nÒn kinh níc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc b»ng ph¸t luËt, theo ®Þnh híng XHCN.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, doanh nghiÖp tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc
kh¸c nhau. Mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau
xuÊt ph¸t tõ quan së h÷u vµ môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh
nghiÖp. Tuy nhiªn, nÕu coi nÒn kinh lµ t t sèng t i
doanh nghiÖp chÝnh mét bµo sèng cña thÓ ®ã. C¸c bµo nµy
n¬i s¶n xuÊt cung øng hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch
cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh tiªu dïng cña nÒn kinh héi.
Do ®ã, ph¸t triÓn, hng thÞnh, suy tho¸i hay tôt hËu cña nÒn kinh
phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp. Nhng ®©y chØ mét chiÒu trong mèi quan gi÷a
doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. ë mét chiÒu kh¸c, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña
nÒn kinh víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng m«i trêng kinh doanh còng
t¸c dông rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Nhng ®Ó ®øng vøng trong c¬ c c¹nh tranh gay g¾t nµy t
®iÒu kiÖn ®ßi hái ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¶i vèn
kinh doanh. Bëi vËy, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i
ph¸t triÓn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp vèn, qu¶n sö dông
®ång vèn sao cho hiÖu qu¶ nhÊt, nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt
cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc chøc dông hiÖu qu¶ vèn kinh
doanh ý nghÜa hÕt søc quan träng, ®iÒu kiÖn tiªu quyÕt ®Ó c¸c
doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh, t×m chç ®øng v÷ng ch¾c
trong c¬ chÕ míi.
Trong chÕ bao cÊp tríc ®©y, vèn kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc hÇu hÕt ®îc nhµ níc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn,
®ång thêi nhµ níc qu¶n gi¸ qu¶n s¶n xuÊt theo chØ tiªu
ho¹ch, l·i nhµ níc thu, lç nhµ níc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp hÇu
nh kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qña dông ®ång vèn. NhiÒu doanh
nghiÖp ®· kh«ng ph¸t triÓnb¶o toµn ®îc vèn, hiÖu qña sö dông vèn
thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ thËt ¨n vµo vèn x¶y ra p biÕn trong c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc. Bíc sang nÒn kinh t trêng cã sù qu¶n lý
®iÒu tiÕt cña nhµ níc, nhiÒu thµnh phÇn kinh song song cïng
tån t¹, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ i th× l¹i cã
mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qña dÉn
Vò Minh §¹t Kho¸ 34A3 - KTHN
1
TL Triết: Vốn KD trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vốn KD trong DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TL Triết: Vốn KD trong DN 9 10 134