Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Vốn lưu động tại cty XNK máy HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN, nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Níc ta ®ang
b¾t ®Çu tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× nhu cÇu vÒ vèn cµng trë
nªn cÊp b¸ch h¬n. Nhng khi ®· cã vèn råi th× viÖc sö dông vèn nh thÕ nµo cho
cã hiÖu qu¶ còng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. ViÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã
hiÖu qu¶ ®îc coi lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Ngµy nay mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ®ßi hái
doanh nghiÖp ®ã ph¶i biÕt sö dông vèn triÖt ®Ó vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn kinh doanh mµ ®Æc biÖt lµ vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng lµ bé
phËn rÊt quan träng trong vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã thêng chiÕm tû träng
rÊt lín ë nh÷ng doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Cã thÓ nãi trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i vèn lu ®éng lµ bé phËn sinh lêi nhiÒu nhÊt. ChØ khi nµo doanh nghiÖp ho¹t
®éng cã hiÖuqu¶ th× doanh nghiÖp ®ã míi cã vèn ®Ó t¸i ®Çu t gi¶n ®¬n vµ t¸i
®Çu t më réng nh»m ®em l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao cho doanh nghiÖp trong
hµnh lang ph¸p lý vÒ tµi chÝnh vµ tÝn dông mµ nhµ níc ®· quy ®Þnh.
ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ
vèn lu ®éng nãi riªng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ sù sèng cßn cña c¸c
doanh nghiÖp khi t×m chç ®øng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do ®ã viÖc n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Trong thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ mét vÊn ®Ò
®ang ®îc quan t©m. Nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh cña c¸c
doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cßn ®ang ë
møc thÊp so víi c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi. NÕu chóng ta kh«ng cã gi¶i
ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh th× c¸c doanh
nghiÖp sÏ khã ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh quèc tÕ vµ sÏ dÉn
®Õn nguy c¬ tôt hËu.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu m¸y Hµ Néi ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò

xuÊt mét sè ý kiÕn th«ng qua ®ã nghiªn cøu: “C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu m¸y Hµ Néi”.
§Ò tµi nghiªn cøu gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thù...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN, nÒn
kinh níc ta ®· biÕn ®æi s©u s¾c ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Níc ta ®ang
b¾t ®Çu tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× nhu cÇu vèn cµng trë
nªn cÊp b¸ch h¬n. Nhng khi ®· cã vèn råi th× viÖc sö dông vèn nh thÕ nµo cho
hiÖu qu¶ còng vÊn ®Ò rÊt quan träng. ViÖc dông vèn tiÕt kiÖm
hiÖu qu¶ ®îc coi lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Ngµy nay mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ®ßi hái
doanh nghiÖp ®ã ph¶i biÕtdông vèn triÖt ®Ókh«ng ngõng n©ng cao hiÖu
qu¶ dông vèn kinh doanh ®Æc biÖt vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng
phËn rÊt quan träng trong vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã thêng chiÕm tû träng
rÊt lín ë nh÷ng doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Cã thÓ nãi trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i vèn lu ®éng lµ bé phËn sinh lêi nhiÒu nhÊt. ChØ khi nµo doanh nghiÖp ho¹t
®éng hiÖuqu¶ th× doanh nghiÖp ®ã míi vèn ®Ó t¸i ®Çu t gi¶n ®¬n t¸i
®Çu t réng nh»m ®em l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao cho doanh nghiÖp trong
hµnh lang ph¸p lý vÒ tµi chÝnh vµ tÝn dông mµ nhµ níc ®· quy ®Þnh.
ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung
vèn lu ®éng nãi riªng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, sèng cßn cña c¸c
doanh nghiÖp khi t×m c ®øng trong nÒn kinh thÞ trêng. Do ®ã viÖc ng
cao hiÖu qu¶ dông vèn ®ang vÊn ®Ò bøc thiÕt ®Æt ra ®èi víi tÊt c¸c
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Trong thùc hiÖn nay ë ViÖt Nam hiÖu qu¶ dông vèn mét vÊn ®Ò
®ang ®îc quan t©m. Nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh cña c¸c
doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cßn ®ang ë
møc thÊp so víi c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi. NÕu chóng ta kh«ng gi¶i
ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh th× c¸c doanh
nghiÖp khã ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh quèc vµ dÉn
®Õn nguy c¬ tôt hËu.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu m¸y Néi ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn h-
íng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò
TL Triết: Vốn lưu động tại cty XNK máy HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Vốn lưu động tại cty XNK máy HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
TL Triết: Vốn lưu động tại cty XNK máy HN 9 10 480