Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: WTO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Môc lôc....................................................................................................1
Lêi më ®Çu...............................................................................................3
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO
1.1Sù ra ®êi cña Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO..............................5
1.1.1HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i GATT- tæ chøc tiÒn th©n cña
WTO..................................................................... …..5
1.1.2Vßng ®µm ph¸n Uruguay vµ sù ra ®êi cña WTO........................12
1.2 Môc tiªu,chøc n¨ng vµ c¸c nguyªn t¾c cña WTO................... ……. 18
Ch¬ng 2:T¸c ®éng cña WTO ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
2.1 Nh÷ng ¶nh hëng cña WTO ®Õn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn..........
2.1.1 Nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc......................................................
2.1.2 Nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc.....................................................
2.2 Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Æt ra víi c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè Hiªp ®Þnh cña WTO.
2.2.1 HiÖp ®inh vÒ tù do hµng n«ng s¶n..........................................
2.2.2 HiÖp ®Þnh hµng dÖt may.......................................................
2.2.3 HiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô GATS.............
2.2.4 HiÖp ®Þnh vÒ ®µu t liªn quan ®Õn th¬ng m¹i TRIMs...................
2.2.5 HiÖp ®Þnh vÒ quyÒn së h÷u tró tuÖ liªn quan ®Õn th¬ng
m¹i TRIPS.....................................................................................................
2.3 C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®em l¹i lîi Ých cao h¬n cho c¸c níc ®ang
ph¸t triÓn...................................................................................................
2.3.1 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thiÖt thßi cña c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn..........................................................................................................
2.3.2 C¸c gi¶i ph¸p.........................................................................
Ch¬ng 3: TiÕn tr×nh gia nhËp WTO cña ViÖt Nam, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc.
3.1 Sù cÇn thiªt cña viÖc gia nhËp WTO.............................................
3.2 Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc ®Õn tiÕn tr×nh gia nhËp WTO
cña ViÖt Nam...........................................................................................

1

3.3 C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh gia nhËp WTO cña
ViÖt Nam..................................................................................................
KÕt luËn.................
Môc lôc
Môc lôc....................................................................................................1
Lêi më ®Çu...............................................................................................3
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO
1.1Sù ra ®êi cña Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO..............................5
1.1.1HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i GATT- tæ chøc tiÒn th©n cña
WTO..................................................................... ..5
1.1.2Vßng ®µm ph¸n Uruguay vµ sù ra ®êi cña WTO........................12
1.2 Môc tiªu,chøc n¨ng vµ c¸c nguyªn t¾c cña WTO................... . 18……
Ch¬ng 2:T¸c ®éng cña WTO ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
2.1 Nh÷ng ¶nh hëng cña WTO ®Õn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn..........
2.1.1 Nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc......................................................
2.1.2 Nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc.....................................................
2.2 Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Æt ra víi c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè Hiªp ®Þnh cña WTO.
2.2.1 HiÖp ®inh vÒ tù do hµng n«ng s¶n..........................................
2.2.2 HiÖp ®Þnh hµng dÖt may.......................................................
2.2.3 HiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô GATS.............
2.2.4 HiÖp ®Þnh vÒ ®µu t liªn quan ®Õn th¬ng m¹i TRIMs...................
2.2.5 HiÖp ®Þnh vÒ quyÒn së h÷u tró tuÖ liªn quan ®Õn th¬ng
m¹i TRIPS.....................................................................................................
2.3 C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®em l¹i lîi Ých cao h¬n cho c¸c níc ®ang
ph¸t triÓn...................................................................................................
2.3.1 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thiÖt thßi cña c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn..........................................................................................................
2.3.2 C¸c gi¶i ph¸p.........................................................................
Ch¬ng 3: TiÕn tr×nh gia nhËp WTO cña ViÖt Nam, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc.
3.1 Sù cÇn thiªt cña viÖc gia nhËp WTO.............................................
3.2 Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc ®Õn tiÕn tr×nh gia nhËp WTO
cña ViÖt Nam...........................................................................................
1
TL Triết: WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: WTO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
TL Triết: WTO 9 10 385