Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XDCB

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ c¬ së ®Ó tæ chøc thùc hiÖn qu¶n
lý chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi ngµnh thuû lîi

1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n:
1.1Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n:
1.1.1Kh¸i niÖm ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n:
§Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc vµo ho¹t ®éng
s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh, nh»m tõng bíc t¨ng cêng vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ.
1.1.2.Kh¸i niÖm vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n:
Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ng©n s¸ch nhµ níc lµ vèn cña ng©n s¸ch
nhµ níc ®îc c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m tõ c¸c nguån
thu trong níc, níc ngoµi (bao gåm vay níc ngoµi cña chÝnh phñ vµ vèn viÖn trî
cña níc ngoµi cho chÝnh phñ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan nhµ níc) ®Ó
cÊp ph¸t vµ cho vay u ®·i vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.
1.1.2.1 Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc h×nh thµnh tõ
c¸c nguån sau:
+ Mét phÇn tÝch luü trong níc tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ
+ Vèn viÖn trî theo dù ¸n cña chÝnh phñ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ chøc
liªn hîp quèc vµ c¸c tæ chøc Quèc TÕ kh¸c.
+ Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cña tæ chøc Quèc tÕ vµ c¸c ChÝnh phñ
hç trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam.

LuËn v¨n tèt nghiÖp
+ Vèn thu håi nî cña ng©n s¸ch ®· cho vay u ®·i c¸c n¨m tríc
+ Vèn vay cña ChÝnh phñ díi c¸c h×nh thøc tr¸i phiÕu kho b¹c nhµ níc ph¸t hµnh
theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ
+ Vèn thu tõ tiÒn giao quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ
+ Vèn thu tõ tiÒn b¸n, cho thuª tµi s¶n thuéc së h÷u Nhµ níc
1.1.3 Kh¸i niÖm chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Ng©n s¸ch Nhµ níc:
Chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña NSNN lµ qu¸ tr×nh sö dông mét phÇn vèn
tiÒn tÖ ®· ®îc tËp trung vµo NSNN nh»m thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i
s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh, tõng bíc t¨ng cêng hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kÜ
thuËt cho nÒn kinh tÕ .
1.1.3.1. Ph©n lo¹i chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n :
Thø nhÊt: dùa theo tÝnh chÊt t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh, chi ®Çu t XDCB
cho ngµnh thuû lîi ®îc chia thµnh:
- Chi ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi míi:
§©y lµ kho¶n chi ®Ó x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, së thuû lîi, viÖn
nghiªn cøu, trung t©m khoa häc míi ... Kho¶n chi nµy ®ßi hái vèn ®Çu t lín, thêi
gian x©y dùng kÐo dµi. Do ®ã Nhµ níc ph¶i xem xÐt ®Çu t vµo nh÷ng c«ng tr×nh,
dù ¸n mang tÝnh chÊt cÊp b¸ch, träng ®iÓm, chÊm døt t×nh tr¹ng ®Çu t ph©n t¸n
dµn tr¶i. Kho¶n chi nµy cÇn ®îc quan t©m h¬n c¶ trong chi ®Çu t XDCB cho
ngµnh thuû lîi
- Chi ®Çu t c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×...
Ch¬ng 1
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ c¬ së ®Ó tæ chøc thùc hiÖn qu¶n
lý chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi ngµnh thuû lîi
1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n:
1.1Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n:
1.1.1Kh¸i niÖm ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n :
§Çu t x©y dùng b¶n qu¸ tr×nh dông c¸c nguån lùc vµo ho¹t ®éng
s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh, nh»m tõng bíc t¨ng c-
êng vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ.
1.1.2.Kh¸i niÖm vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n:
Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ng©n s¸ch nhµ níc lµ vèn cña ng©n s¸ch
nhµ níc ®îc c©n ®èi trong to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m c¸c nguån
thu trong níc, níc ngoµi (bao gåm vay níc ngoµi cña chÝnh phñ vèn viÖn trî
cña níc ngoµi cho chÝnh phñ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn c¸c quan nhµ níc) ®Ó
cÊp ph¸t vµ cho vay u ®·i vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.
1.1.2.1 Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc h×nh thµnh
c¸c nguån sau:
+ Mét phÇn tÝch luü trong níc tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ
+ Vèn viÖn trî theo ¸n cña chÝnh phñ, c¸c chøc phi chÝnh phñ, c¸c chøc
liªn hîp quèc vµ c¸c tæ chøc Quèc TÕ kh¸c.
+ Vèn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cña chøc Quèc c¸c ChÝnh phñ
hç trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam.
TL Triết: XDCB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XDCB - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TL Triết: XDCB 9 10 257