Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK chè ở cty AGREXPORT HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
¬ng m¹i )

Khoa: Th-

Lêi më ®Çu
Ngµy nµy xuÊt khÈu ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng th¬ng m¹i quan träng ®èi víi
mäi quèc gia cho dï ®ã lµ quèc ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn. §èi víi mét quèc gia
®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn lîc
trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Bëi vËy trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña m×nh, §¶ng
vµ Nhµ níc ®· nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh "coi xuÊt khÈu lµ híng u tiªn vµ lµ träng ®iÓm
cña kinh tÕ ®èi ngo¹i" vµ coi ®ã lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín ph¶i thùc
hiÖn.
Víi ®Æc ®iÓm lµ mét níc n«ng nghiÖp, 80% d©n sè ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
nµy, ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh N«ng S¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu vµ xuÊt khÈu quan
träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch vµ thóc ®Èy sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
ChÌ lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng N«ng S¶n ®îc nhiÒu ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn
vÒ tÝnh hÊp dÉn khi sö dông vµ t¸c dông vèn cã kh«ng chØ ë ViÖt Nam. ChÌ ®· ®îc
nhiÒu níc sö dông réng r·i vµ tõ l©u nã trë thµnh mét ®å uèng truyÒn thèng. Khi x·
héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu chÌ ngµy cµng cao vµ khi ®ã s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
chÌ ngµy cµng t¨ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu.
Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, xuÊt khÈu
chÌ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ, khèi lîng vµ kim ng¹ch t¨ng nhanh,
®em vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc, ®øng thø ba trong xuÊt khÈu
hµng N«ng S¶n sau g¹o vµ cµ phª. Tuy nhiªn xuÊt khÈu chÌ hiÖn nay còng cßn nhiÒu
h¹n chÕ lµm ¶nh hëng ®Õn uy tÝn vµ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung. VËy vÊn
®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo cã thÓ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ
vµ thóc ®Èy c¸c lîi thÕ cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ hiÖn nay.
ChÝnh v× vËy, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ t×m hiÓu ë C«ng ty AGREXPORT Hµ Néi céng víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, t«i
xin chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu chÌ ë C«ng ty
AGREXPORT - Hµ Néi". Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ nh»m t×m hiÓu t×nh xuÊt khÈu chÌ
ë C«ng ty trong thêi gian qua, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Çy m¹nh h¬n n÷a
xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Víi môc ®Ých nh vËy ®Ò tµi ®îc chia lµm
3 ch¬ng nh sau:

(S/v: Lª Ngäc H¶i - Líp : TMQT 39B)

1

(Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
¬ng m¹i )

Khoa: Th-

Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ kh¸i qu¸t vÒ xuÊt khÈu
chÌ thÕ giíi.
Ch¬ng II : T×nh h×nh x...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 

Lêi më ®Çu
Ngµyy xuÊt khÈu ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng th¬ng m¹i quan träng ®èi víi
mäi quèc gia cho dï ®ã lµ quèc ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn. §èi víi mét quèc gia
®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc ý nghÜa chiÕn lîc
trong nghiÖp x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Bëi y trong chÝnh s¸ch kinh cña m×nh, §¶ng
Nhµ níc ®· nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh "coi xuÊt khÈu híng u tiªn lµ träng ®iÓm
cña kinh ®èi ngo¹i" vµ coi ®ã mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh lín ph¶i thùc
hiÖn.
Víi ®Æc ®iÓm lµ mét níc n«ng nghiÖp, 80% d©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
nµy, ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh N«ng S¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu xuÊt khÈu quan
träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch thóc ®Èy
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
ChÌ mét trong nh÷ng mÆt hµng N«ng S¶n ®îc nhiÒu ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn
tÝnh hÊp dÉn khi dông t¸c dông vèn kh«ng chØ ë ViÖt Nam. ChÌ ®· ®îc
nhiÒu níc dông réng r·i l©u trë thµnh mét ®å uèng truyÒn thèng. Khi
héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu chÌ ngµy cµng cao vµ khi ®ã s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
chÌ ngµy cµng t¨ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu.
Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ N níc, xuÊt khÈu
chÌ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ, khèi lîng kim ng¹ch t¨ng nhanh,
®em vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc, ®øng thø ba trong xuÊt khÈu
hµng N«ng S¶n sau g¹o vµ cµ phª. Tuy nhiªn xuÊt khÈu chÌ hiÖn nay còng cßn nhiÒu
h¹n chÕ lµm ¶nh hëng ®Õn uy n tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung. y vÊn
®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo cã thÓ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ
vµ thóc ®Èy c¸c lîi thÕ cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ hiÖn nay.
ChÝnh vËy, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu ë C«ng ty AGREXPORT -
Néi céng víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc trang khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, t«i
xin chän ®Ò tµi "Mét gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c ë C«ng ty
AGREXPORT - Néi". Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m t×m hiÓu t×nh xuÊt khÈu chÌ
ë C«ng ty trong thêi gian qua, tõ ®ã ®a ra métgi¶i ph¸p nh»m ®Çy m¹nh h¬n n÷a
xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Víi môc ®Ých nh vËy ®Ò tµi ®îc chia lµm
3 ch¬ng nh sau:
(S/v: Lª Ngäc H¶i - Líp : TMQT 39B)
1
TL Triết: XK chè ở cty AGREXPORT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK chè ở cty AGREXPORT HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
TL Triết: XK chè ở cty AGREXPORT HN 9 10 142