Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK chè tại cty Chè VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Chu ThÞ H»ng

Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®îc ®Ò tµi nµy ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i cßn nhËn
®îc sù ®éng viªn gióp ®ì quý b¸u. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS.NguyÔn Xu©n
Quang ®· tËn t×nh híng dÉn t«i trong suèt thêi gian thùc tËp còng nh trong viÖc
hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng §èi ngo¹i, phßng KÕ ho¹ch, phßng Kinh
doanh, phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ HiÖp héi chÌ ViÖt Nam, ®· gióp t«i trong
viÖc thu thËp sè liÖu vµ nhËn thøc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ò tµi phôc vô cho nghiªn
cøu ®Ò tµi.
Víi thêi gian thùc tËp ng¾n ngñi vµ do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®îc
sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé trong Tæng c«ng ty ®Ó hoµn
thiÖn vµ n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n, gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp
cña t«i ®¹t kÕt qu¶ tèt.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
Chu ThÞ H»ng

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Chu ThÞ H»ng

Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi
thÞ trêng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng nhÊt lµ trong thêi ®¹i tù do ho¸ th¬ng m¹i nh hiÖn
nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®îc hµng ho¸
cã søc c¹nh tranh cao.
Lµ doanh nghiÖp nhµ níc, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· dÇn dÇn tõng bíc
thÝch nghi ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm cña
Tæng c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi, víi sù
ph¸t triÓn ®ã ®· kh¼ng ®Þnh lîi thÕ cña m×nh trong tËp ®oµn c¸c c©y c«ng nghiÖp.
ChÌ lµ mét trong sè c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, cã chu ký sèng dµi vµ cã
gi¸ trÞ kinh tÕ lín. S¶n phÈm chÌ lµ ®å uèng cã gi¸ trÞ sö dông cao, cã nhiÒu c«ng
dông trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ngêi vµ ®îc sö dông réng r·i trªn thÕ
giíi.
Tuy nhiªn còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng
ty chÌ ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh doanh.
§ã lµ mèi quan t©m chung cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp kh¾c phôc vµ
h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ trêng néi ®Þa ®a Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lín
m¹nh xøng ®¸ng lµ "con c...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chu ThÞ H»ng
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®îc ®Ò tµi nµy ngoµi g¾ng cña b¶n th©n, t«i cßn nhËn
®îc ®éng viªn gióp ®ì quý b¸u. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS.NguyÔn Xu©n
Quang ®· tËn t×nh híng dÉn t«i trong suèt thêi gian thùc tËp còng nh trong viÖc
hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng §èi ngo¹i, phßng ho¹ch, phßng Kinh
doanh, phßng Tµi chÝnh to¸n HiÖp héi chÌ ViÖt Nam, ®· gióp t«i trong
viÖc thu thËp liÖu nhËn thøc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ò tµi phôc cho nghiªn
cøu ®Ò tµi.
Víi thêi gian thùc tËp ng¾n ngñi do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®îc
®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o cña c¸c c¸n trong Tæng c«ng ty ®Ó hoµn
thiÖn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n, gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp
cña t«i ®¹t kÕt qu¶ tèt.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
Chu ThÞ H»ng
1
TL Triết: XK chè tại cty Chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK chè tại cty Chè VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
TL Triết: XK chè tại cty Chè VN 9 10 979