Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK gạo ra TT TG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
G¹o lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng thuéc nhãm hµng l¬ng thùc, ®îc s¶n
xuÊt vµ tiªu dïng chñ yÕu ë Ch©u ¸. Còng nh c¸c mÆt hµng l¬ng thùc kh¸c,
ChÝnh phñ c¸c níc lu«n cã chÝnh s¸ch vµ khuyÕn khÝch t¨ng cung trong níc
®Ó ®¶m b¶o an ninh l¬ng thùc. Do vËy, khèi lîng g¹o trao ®æi chiÕm kho¶ng
6 – 7% so víi s¶n lîng s¶n xuÊt cña thÕ giíi. Trong th¬ng m¹i thÕ giíi, khèi
lîng vµ gi¸ trÞ bu«n b¸n mÆt hµng g¹o ë møc t¬ng ®¬ng víi lóa m× vµ chiÕm
tû träng nhá so víi tæng gi¸ trÞ th¬ng m¹i hµng hãa.
S¶n xuÊt lóa g¹o ë ViÖt Nam kÓ tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi,
s¶n lîng lóa g¹o ®· gia t¨ng nhanh chãng. Trong 10 n¨m (1991 – 2001),
b×nh qu©n diÖn tÝch t¨ng 1,73%/n¨m, n¨ng suÊt t¨ng 3,2%/n¨m vµ s¶n lîng
t¨ng 5%/n¨m. ViÖt Nam tõ mét níc thiÕu l¬ng thùc trë thµnh níc xuÊt khÈu
g¹o hµng ®Çu thÕ giíi, chiÕm kho¶ng 17% lîng g¹o xuÊt khÈu toµn cÇu. HiÖn
nay, theo møc kim ng¹ch xuÊt khÈu, g¹o ®îc xem lµ mét trong nh÷ng mÆt
hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu n¨m 2002 ®¹t 726
triÖu USD, t¨ng h¬n 3 lÇn so víi n¨m 1991 vµ chiÕm 4,4% tæng gi¸ trÞ xuÊt
khÈu (kÓ c¶ xuÊt khÈu dÇu th«).
Tuy nhiªn, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu lóa g¹o ë ViÖt Nam vÉn cha hoµn
toµn lµ mét lùa chän híng vÒ xuÊt khÈu. D cung g¹o kh«ng ph¶i b¾t nguån tõ
yªu cÇu t¨ng cêng xuÊt khÈu mµ chñ yÕu tõ chÝnh s¸ch an ninh l¬ng thùc. Do
vËy trong s¶n xuÊt lóa g¹o tõ tríc ®Õn nay, ViÖt Nam vÉn chñ yÕu chó träng
®Õn n¨ng suÊt mµ Ýt quan t©m ®Õn c¸c gièng g¹o ngon cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu
cao (nh÷ng gièng g¹o thêng cho n¨ng suÊt thÊp).
C¨n cø vµo t×nh h×nh vµ yªu cÇu thùc tiÔn, viÖc khai th¸c triÖt ®Ó h¬n
n÷a nh÷ng tiÒm n¨ng to lín cña ®Êt níc trong s¶n xuÊt còng nh t×m kiÕm
c¸ch thøc tiÕp cËn thÞ trêng, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn mÆt hµng g¹o cã
hiÖu qña tèi u lu«n lµ vÊn ®Ò ®ßi hái sù nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt.
ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ biÖn ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o ra thÞ trêng thÕ giíi” ®Ó b¶o vÖ luËn v¨n ngµy ra
trêng.
KÕt cÊu luËn v¨n:
Ch¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
g¹o
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong thêi gian tíi.

1

Ch¬ng I

c¬ së khoa häc cña viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt
vµ xuÊt khÈu g¹o
I. VÞ trÝ cña lóa g¹o trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ
ViÖt Nam :
1. Lóa g¹o trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi:
Theo ®µ ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ,
nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng. Tuy nhiªn, nhu cÇu...
Lêi më ®Çu
G¹o lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng thuéc nhãm hµng l¬ng thùc, ®îc s¶n
xuÊt tiªu dïng chñ yÕu ë Ch©u ¸. Còng nh c¸ct hµng l¬ng thùc kh¸c,
ChÝnh phñ c¸c níc lu«n chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¨ng cung trong níc
®Ó ®¶m b¶o an ninh l¬ng thùc. Do vËy, khèi lîng g¹o trao ®æi chiÕm kho¶ng
6 – 7% so víi s¶n lîng s¶n xuÊt cña thÕ giíi. Trong th¬ng m¹i thÕ giíi, khèi
lîng gi¸ trÞ bu«n b¸n mÆt hµng g¹o ë møc t¬ng ®¬ng víi lóa chiÕm
tû träng nhá so víi tæng gi¸ trÞ th¬ng m¹i hµng hãa.
S¶n xuÊt lóa g¹o ë ViÖt Nam khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi,
s¶n lîng lóa g¹o ®· gia t¨ng nhanh chãng. Trong 10 n¨m (1991 2001),
b×nh qu©n diÖn tÝch t¨ng 1,73%/n¨m, n¨ng suÊt t¨ng 3,2%/n¨m s¶n lîng
t¨ng 5%/n¨m. ViÖt Nam mét níc thiÕu l¬ng thùc trë thµnh níc xuÊt khÈu
g¹o hµng ®Çu thÕ giíi, chiÕm kho¶ng 17% lîng g¹o xuÊt khÈu toµn cÇu. HiÖn
nay, theo møc kim ng¹ch xuÊt khÈu, g¹o ®îc xem mét trong nh÷ng mÆt
hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu n¨m 2002 ®¹t 726
triÖu USD, t¨ng h¬n 3 lÇn so víi n¨m 1991 chiÕm 4,4% tæng gi¸ trÞ xuÊt
khÈu (kÓ c¶ xuÊt khÈu dÇu th«).
Tuy nhiªn, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu lóa g¹o ë ViÖt Nam vÉn cha hoµn
toµn lµ mét lùa chän híng vÒ xuÊt khÈu. D cung g¹o kh«ng ph¶i b¾t nguån tõ
yªu cÇu t¨ng cêng xuÊt khÈu mµ chñ yÕu tõ chÝnh s¸ch an ninh l¬ng thùc. Do
vËy trong s¶n xuÊt lóa g¹o tríc ®Õn nay, ViÖt Nam vÉn chñ yÕu chó träng
®Õn n¨ng suÊt Ýt quan t©m ®Õn c gièng g¹o ngon gi¸ trÞ xuÊt khÈu
cao (nh÷ng gièng g¹o thêng cho n¨ng suÊt thÊp).
C¨n cø vµo t×nh h×nh vµ yªu cÇu thùc tiÔn, viÖc khai th¸c triÖt ®Ó h¬n
n÷a nh÷ng tiÒm n¨ng to lín cña ®Êt níc trong n xuÊt còng nh t×m kiÕm
c¸ch thøc tiÕp cËn thÞ trêng, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn mÆt hµng g¹o cã
hiÖu qña tèi u lu«n lµ vÊn ®Ò ®ßi hái sù nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt.
ChÝnh vËy, em ®· chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng s¶n xuÊt biÖn ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o ra thÞ trêng thÕ giíi®Ó b¶o luËn v¨n ngµy ra
trêng.
KÕt cÊu luËn v¨n:
Ch¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
g¹o
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong thêi gian tíi.
1
TL Triết: XK gạo ra TT TG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK gạo ra TT TG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TL Triết: XK gạo ra TT TG 9 10 856