Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK gạo tại cty lương thực Lương Yên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, c¸c níc trªn thÕ giíi cã nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch
t¹o ®iÒu kiÖn nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho nhËp khÈu
vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÝnh lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó
thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ mét vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña
mçi quèc gia trong sù héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
§èi víi ViÖt Nam ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn lîc trong
c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Bëi vËy, trong chÝnh s¸ch kinh tÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng xuÊt
khÈu vµ coi ®ã lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cÇn tËp trung thùc hiÖn.
XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi lµ mét níc thuÇn
n«ng víi h¬n 70% d©n sè lµm n«ng nghiÖp, ViÖt Nam x¸c ®Þnh mÆt hµng n«ng
s¶n nãi chung vµ g¹o nãi riªng lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ chiÕm tû
träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn
lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu g¹o lín cña ViÖt Nam ®ang
ph¸t triÓn ®i lªn ë c¶ trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt lµ sù c¹nh
tranh gay g¾t trong vµ ngoµi níc, thÞ trêng biÕn ®éng.... §Ó ®øng v÷ng vµ tiÕp
tôc ph¸t triÓn h¬n n÷a C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn cÇn kh«ng ngõng
hoµn thiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi còng nh ®Ò ra ®îc kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong tõng giai ®o¹n cô thÓ.
VÒ thùc tËp t¹i C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn, víi ý thøc vÒ sù phøc
t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng nh ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc
hoµn thiÖn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu, víi sù gióp ®ì cña thÇy D¬ng B¸
Phîng cïng toµn thÓ c¸n bé phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò
tµi: "Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë C«ng ty
L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®îc chia lµm 3 ch¬ng
chÝnh:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I
L¬ng Yªn
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë C«ng ty
L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn
Do cßn h¹n chÕ vÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn, thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn
luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
vµ gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
c¸c thÇy c«, c¸c b¸c vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty L¬ng Thùc CÊp ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, c¸c níc trªn thÕ giíi nh÷ng chÕ, chÝnh s¸ch
t¹o ®iÒu kiÖn nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho nhËp khÈu
ph¸t triÓn tÇng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÝnh mét ph¬ng tiÖn ®Ó
thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ mét vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña
mçi quèc gia trong sù héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
§èi víi ViÖt Nam ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc ý nghÜa chiÕn lîc trong
c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Bëi y, trong chÝnh s¸ch kinh
§¶ng Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng xuÊt
khÈu vµ coi ®ã lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cÇn tËp trung thùc hiÖn.
XuÊt ph¸t ®Æc ®iÓm nhiªn ®Æc ®iÓm kinh héi mét níc thuÇn
n«ng víi h¬n 70% d©n lµm n«ng nghiÖp, ViÖt Nam x¸c ®Þnh mÆt hµng n«ng
s¶n nãi chung g¹o nãi riªng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu chiÕm
träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn
mét trong nh÷ng ®¬n kinh doanh xuÊt khÈu g¹o lín cña ViÖt Nam ®ang
ph¸t triÓn ®i lªn ë trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt c¹nh
tranh gay g¾t trong ngoµi níc, thÞ trêng biÕn ®éng.... §Ó ®øng v÷ng tiÕp
tôc ph¸t triÓn h¬n n÷a C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn cÇn kh«ng ngõng
hoµn thiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi còng nh ®Ò ra ®îc kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong tõng giai ®o¹n cô thÓ.
thùc tËp t¹i C«ng ty L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn, víi ý thøc phøc
t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng nh ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc
hoµn thiÖn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu, víi gióp ®ì cña thÇy D¬ng
Phîng cïng toµn thÓ c¸n phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò
tµi: "Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë C«ng ty
L¬ng Thùc CÊp I L¬ng Yªn" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña luËn v¨n ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, ®îc chia lµm 3 ch¬ng
chÝnh:
Ch ¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
2
TL Triết: XK gạo tại cty lương thực Lương Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK gạo tại cty lương thực Lương Yên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
TL Triết: XK gạo tại cty lương thực Lương Yên 9 10 849