Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK gốm XD ở cty VIGLACERA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn ®êng lèi chiÕn lîc CNH - H§H mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra nh»m
®a níc ta tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh mét níc cã nÒn kinh tÕ c«ng
nghiÖp hiÖn ®¹i, b¶o ®¶m d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi môc tiªu kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng
n¨m 27,7%, kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 22%. Nh×n l¹i chÆng
®êng ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cho thÊy, mÆc dï cßn rÊt
khiªm tèn song ®· ®i nh÷ng bíc rÊt v÷ng ch¾c khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t
triÓn, kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh ë thÞ trêng trong níc vµ Quèc tÕ.
Trong xu thÕ më cöa vµ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi theo tinh thÇn ®æi míi
kinh tÕ cña Nhµ níc ta, viÖc më réng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ra c¸c thÞ trêng níc ngoµi lµ mét xu híng tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ
®Êt níc nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét mÆt
cña lÜnh vùc ngo¹i th¬ng cã vÞ trÝ ®¸ng kÓ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gãp phÇn
kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc ph¸t triÓn, t¨ng tÝch luü ngo¹i tÖ cho ®Êt níc ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n
viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n vµ thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc vai trß, tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong toµn bé ho¹t
®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. Qua qu¸ tr×nh häc
tËp ë trêng vµ thùc tËp t¹i C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu, em ®· m¹nh
d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “BiÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y
dùng cña C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng ty Thñy
tinh vµ Gèm x©y dùng – Viglacera” .
§Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong
c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta.
Ch¬ngII: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y dùng ë C«ng ty Kinh
doanh vµ XuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng ty Thñy tinh vµ Gèm x©y dùng.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y dùng
cña C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu.

Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kh¶ n¨ng t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cã h¹n, chuyªn
®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, mong ®îc sù c¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý
kiÕn cña c¸c thÇy c« c¸c c¸n bé kinh doanh ë c«ng ty. Em mong r»ng c¸c ý kiÕn vµ
biÖn ph¸p mµ em ®a ra trong chuyªn ®Ò nµy gãp phÇn thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng
xuÊt khÈu ë C«ng ty Kinh doanh ...
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn ®êng lèi chiÕn lîc CNH - H§H §¶ng Nhµ níc ta ®· ®Ò ra nh»m
®a níc ta mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh mét níc nÒn kinh c«ng
nghiÖp hiÖn ®¹i, b¶o ®¶m d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh ®èi ngo¹i víi môc tiªu kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng
n¨m 27,7%, kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 22%. Nh×n l¹i chÆng
®êng ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cho thÊy, mÆc cßn rÊt
khiªm tèn song ®· ®i nh÷ng bíc rÊt v÷ng ch¾c khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t
triÓn, kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh ë thÞ trêng trong níc vµ Quèc tÕ.
Trong xu thÕ cöa hoµ nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi theo tinh thÇn ®æi míi
kinh tÕ cña Nhµ níc ta, viÖc réng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ra c¸c thÞ tr-
êng níc ngoµi mét xu híng tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh
®Êt níc nãi chung cña doanh nghiÖp nãi riªng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu mét mÆt
cña lÜnh vùc ngo¹i th¬ng cã vÞ t ®¸ng kÓ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gãp phÇn
kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc ph¸t triÓn, t¨ng tÝch luü ngo¹i cho ®Êt n-
íc ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n
viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n vµ thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc vai trß, tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong toµn ho¹t
®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. Qua qu¸ tr×nh häc
tËp ë trêng thùc tËp t¹i C«ng ty Kinh doanh XuÊt nhËp khÈu, em ®· m¹nh
d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: BiÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y
dùng cña C«ng ty Kinh doanh XuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng ty Thñy
tinh vµ Gèm x©y dùng Viglacera .
§Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: luËn chung ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong
c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta.
Ch¬ngII: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y dùng ë C«ng ty Kinh
doanh vµ XuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng ty Thñy tinh vµ Gèm x©y dùng.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu mÆt hµng gèm x©y dùng
cña C«ng ty Kinh doanh vµ XuÊt nhËp khÈu.
TL Triết: XK gốm XD ở cty VIGLACERA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK gốm XD ở cty VIGLACERA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
TL Triết: XK gốm XD ở cty VIGLACERA 9 10 944