Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ trêng Mü

lêi nãi ®Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn víi tèc ®é vò b·o, ®a
tíi mét sù ®ét biÕn trong t¨ng trëng kinh tÕ cña mçi quèc gia vµ ®a x· héi
loµi ngêi bíc vµo mét kû nguyªn míi - kû nguyªn cña nÒn v¨n minh trÝ tuÖ.
Trong bèi c¶nh Êy xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ lµ ®ßi hái tÊt yÕu
®èi víi tÊt c¶ mäi quèc gia trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam còng kh«ng thÓ lµ
mét ngo¹i lÖ. Hoµ vµo xu híng héi nhËp Êy, ®Ó cã thÓ tiÕn nhanh, tiÕn kÞp
thêi ®¹i th× ViÖt Nam cÇn ph¶i ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vèn cã cña m×nh. Lµ
mét quèc gia cã d©n sè kho¶ng trªn 80 triÖu, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi
thÊp th× lîi thÕ lín nhÊt ®èi víi ViÖt Nam lµ cã mét lùc lîng lao ®éng dåi
dµo víi gi¸ nh©n c«ng rÎ. Bëi vËy, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÖt may trong
giai ®o¹n ®Çu cña qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cã vai
trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ViÖt Nam. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu
dïng thiÕt yÕu cho nh©n d©n, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu ngêi lao
®éng trong x· héi, xuÊt khÈu hµng dÖt may cßn gãp phÇn lµm t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu cña quèc gia. Hµng dÖt may hiÖn ®ang ®øng thø hai trong
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, sau dÇu th«. Trong n¨m 2003,
hµng dÖt may xuÊt khÈu t¨ng 30,8%, kim ng¹ch t¨ng kho¶ng 850 triÖu USD
®a hµng dÖt may trë thµnh mét trong sè nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸
trÞ lín nhÊt cña ViÖt Nam. Tríc m¾t viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Mü cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh chÊt lîng hµng ho¸ cha æn ®Þnh céng
víi viÖc cha am hiÓu luËt ph¸p kinh doanh còng nh phong tôc, tËp qu¸n
cña thÞ trêng Mü cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nhng trë ng¹i lín nhÊt
vÉn lµ viÖc hµng dÖt may cña ViÖt Nam cha ®îc hëng quy chÕ tèi huÖ quèc
cña Mü. Nhng dï sao hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü ®îc ký kÕt vµo th¸ng
7/2000 lµ mét c¬ héi míi, to lín cho ngµnh dÖt may níc ta v× ®©y lµ mét thÞ
trêng nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt thÕ giíi. Do vËy, viÖc ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü ®îc xem lµ mét trong
nh÷ng u tiªn hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc,
t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n vµ æn ®Þnh x· héi.

§Ò tµi NCKH

1

Trêng §¹i Häc KTQD

Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ trêng Mü
2.Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn t×nh h×nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng
dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü, thùc tr¹ng cña thÞ trêng Mü vµ
yªu cÇu bøc thiÕt cña viÖc cÇn ph¶i ®Èy nhanh tèc ...
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ trêng Mü
lêi nãi ®Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn víi tèc ®é vò b·o, ®a
tíi mét ®ét biÕn trong t¨ng trëng kinh cña mçi quèc gia ®a héi
loµi ngêi bíc vµo mét kû nguyªn míi - kû nguyªn cña nÒn v¨n minh trÝ tuÖ.
Trong bèi c¶nh Êy xu híng quèc ho¸ toµn cÇu ho¸ ®ßi hái tÊt yÕu
®èi víi tÊt mäi quèc gia trªn thÕ giíi ViÖt Nam còng kh«ng thÓ
mét ngo¹i lÖ. Hoµ vµo xu híng héi nhËp Êy, ®Ó thÓ tiÕn nhanh, tiÕn kÞp
thêi ®¹i th× ViÖt Nam cÇn ph¶i ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vèn cña m×nh.
mét quèc gia d©n kho¶ng trªn 80 triÖu, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi
thÊp t lîi thÕ lín nhÊt ®èi víi ViÖt Nam mét lùc lîng lao ®éng dåi
dµo víi gi¸ nh©n c«ng rÎ. Bëi vËy, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÖt may trong
giai ®o¹n ®Çu cña qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vai
trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ViÖt Nam. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu
dïng thiÕt yÕu cho nh©n d©n, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu ngêi lao
®éng trong héi, xuÊt khÈu hµng dÖt may cßn gãp phÇn lµm t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu cña quèc gia. Hµng dÖt may hiÖn ®ang ®øng thø hai trong
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, sau dÇu th«. Trong n¨m 2003,
hµng dÖt may xuÊt khÈu t¨ng 30,8%, kim ng¹ch t¨ng kho¶ng 850 triÖu USD
®a hµng dÖt may trë thµnh mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu gi¸
trÞ lín nhÊt cña ViÖt Nam. Tríc m¾t viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-
êng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh chÊt lîng hµng ho¸ cha æn ®Þnh céng
víi viÖc cha am hiÓu luËt ph¸p kinh doanh còng nh phong tôc, tËp qu¸n
cña thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nhng trë ng¹i lín nhÊt
vÉn viÖc hµng dÖt may cña ViÖt Nam cha ®îc hëng quy chÕ tèi huÖ quèc
cña Mü. Nhng sao hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü ®îc kÕt vµo th¸ng
7/2000 lµ mét c¬ héi míi, to lín cho ngµnh dÖt may níc ta v× ®©y lµ mét t
trêng nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt thÕ giíi. Do vËy, viÖc ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü ®îc xem mét trong
nh÷ng u tiªn hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc,
t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n vµ æn ®Þnh x· héi.
§Ò tµi NCKH 1 Trêng §¹i Häc KTQD
TL Triết: XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
TL Triết: XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ 9 10 576