Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn ThÞ HuyÒn – TMQT 42

Më ®Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, lµ mét níc n«ng
nghiÖp trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, v× thÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn lîc
nh»m sö dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n c«ng l¹i lùc
lîng lao ®éng vµ t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng sù kiÖn quan träng ®ã lµ ViÖt Nam gia nhËp
ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vµ hiÖn
nay ViÖt Nam ®· gia nhËp vµo AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu cã ®iÓm t¬ng
®ång vÒ v¨n ho¸ vµ gÇn gòi nhau vÒ mÆt ®Þa lý . N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng vµ
Ên §é D¬ng, lµ ®Çu mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN cã
®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta
vµ mèi quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a níc ta vµ c¸c níc ASEAN, c«ng ty INTIMEX
thÊy râ ®îc thÞ trêng ASEAN lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng mµ l¹i kh«ng khã
tÝnh vµ ngµy nay nã ®· trë thµnh mét thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt
®Þnh ë thÞ trêng ASEAN mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, v× vËy em chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN cña
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX”.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: ThÞ trêng ASEAN vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam
sang thÞ trêng ASEAN.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ trêng ASEAN cña
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty
xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng ASEAN.

Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn ThÞ HuyÒn – TMQT 42

Ch¬ng 1. ThÞ trêng ASEAN vµ kh¶ n¨ng
xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam sang
thÞ trêng ASEAN
1.1. §Æc trng cña thÞ trêng ASEAN vÒ hµng n«ng s¶n

1.1.1. §Æc trng cña thÞ trêng ASEAN
* VÒ v¨n ho¸
C¸c níc ASEAN ®Òu cã nh÷ng ®iÓm t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸. §Æc biÖt
c¸c níc ASEAN ®Òu cã nÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n
téc,cã lÞch sö ®Êu tranh dùng níc vµ gi÷ níc.V¨n ho¸ lµ di s¶n ®îc kÕ thõa tõ
cha «ng qua c¶ qu¸ tr×nh lÞch sö,lµ tæng thÓ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp
qu¸n ,vÒ trÝ tuÖ vµ vËt chÊt.V¨n ho¸ trong ASEAN cã nh÷ng ®Æc trng sau :
_§¸nh gi¸ cao tÝnh kiªn nhÉn, lßng kÝnh träng víi ®Þa vÞ, th©n thÕ (tuæi
t¸c, danh väng…), n¨ng lùc chuyªn m«n.
_RÊt tù hµo vÒ d©n téc m×nh vµ kÝnh träng truyÒn thèng d©...
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ HuyÒn TMQT 42
Më ®Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, mét níc n«ng
nghiÖp trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp,thÕ
§¶ng Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn lîc
nh»m dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n c«ng l¹i lùc
lîng lao ®éng vµ t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng kiÖn quan träng ®ã ViÖt Nam gia nhËp
ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn
nay ViÖt Nam ®· gia nhËp o AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu ®iÓm t¬ng
®ång vÒ v¨n ho¸ gÇn gòi nhau vÒ mÆt ®Þa. N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng
Ên §é D¬ng, ®Çu mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN
®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta
mèi quan th¬ngi gi÷a níc ta c¸c níc ASEAN, c«ng ty INTIMEX
thÊy ®îc thÞ trêng ASEAN lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng mµ l¹i kh«ng khã
nh vµ ngµy nay ®· t thµnh t thÞ trêng xuÊt khÈu cnh cña ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét h¹n chÕ nhÊt
®Þnh ë thÞ trêng ASEAN c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, y em chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam sang t trêng c¸c níc ASEAN cña
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX”.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: ThÞ trêng ASEAN kh¶ n¨ng xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt Nam
sang thÞ trêng ASEAN.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ trêng ASEAN cña
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX.
Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty
xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng ASEAN.
TL Triết: XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
TL Triết: XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX 9 10 704