Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

PhÇn I : më ®Çu
§Êt níc ta tõ khi ®æi míi ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín ®Æc biÖt lµ tõ
khi Mü xo¸ bá cÊm vËn vµ thiÕt lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. Tõ ®ã më
ra cho chóng ta mét híng ®æi míi ®ã lµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Kh¾c phôc ®îc
t×nh tr¹ng níc nghÌo, vµ kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao tÝnh ®éc lËp tù chñ, t¹o ®iÒu
kiÖn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn,
nh÷ng thµnh tùu, vµ tiÕn bé ®¹t ®îc cha ®ñ ®Ó vît qua t×nh tr¹ng níc kÐm ph¸t
triÓn, cha xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc. §Êt níc chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh
CNH- H§H, vµ môc tiªu ®Æt ra ®Õn n¨m 2020 ®Êt níc ta c¬ b¶n sÏ trë thµnh mét
níc c«ng nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra th× ph¶i dùa vµo sù nç lùc cña tÊt c¶
c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong c¶ níc. §Æc biÖt lµ c¸c ngµnh, c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ trong c¶ níc. §Æc biÖt lµ nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu v× ®©y lµ ngµnh
thu ®îc nhiÒu ngo¹i tÖ nhÊt nªn cã thÓ gióp cho qu¸ tr×nh CNH - H§H nhanh
h¬n.
Ngµnh thñ c«ng mü nghÖ cña níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc
nhiÒu thµnh c«ng to lín, gióp cho qu¸ tr×nh CNH- H§H nhanh h¬n. Song bªn
c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu tån t¹i, mµ cha gi¶i quyÕt ®îc, víi lîi thÕ cña riªng ngµnh
thñ c«ng mü nghÖ lÏ ra ngµnh nµy ph¶i ph¸t triÓn nhanh h¬n vµ thu ®îc nhiÒu
thµnh c«ng h¬n. Song ngµnh nµy l¹i cha ph¸t triÓn nh mong muèn vµ h¬n n÷a
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l¹i cã xu híng ch÷ng l¹i.
Víi môc ®Ých muèn nghiªn cøu s©u h¬n ngµnh thñ c«ng mü nghÖ ®Ó t×m
hiÓu nguyªn nh©n t¹i sao ngµnh nµy l¹i cha ph¸t triÓn hÕt tiÒm lùc cña m×nh,
xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn tríc ®©y tõ
®ã t×m kiÕm, nghiªn cøu vµ ®a ra "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng
xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë C«ng ty HANARTEX". Víi lý do nh
vËy nªn em ®· chän ®Ò tµi nµy. Trong ®Ò tµi em chØ ®i s©u nghiªn cøu vµo ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty vµ t×m hiÓu mét sè gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c vµ t×m ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn. §Ó ®a ngµnh
thñ c«ng mü nghÖ trë thµnh mét ngµnh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ®øng
®Çu khu vùc vµ cã th¬ng hiÖu næi tiÕng thÕ giíi.
La V¨n Th¸i

Líp: Th¬ng m¹i 42B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

KÕt cÊu cña ®Ò tµi nµy nh sau:
PhÇn I: PhÇn më ®Çu
PhÇn II: Néi dung
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ gi¶i ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty HANARTEX.
Ch¬ng III: ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I : më ®Çu
§Êt níc ta khi ®æi míi ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín ®Æc biÖt
khi xo¸ cÊm vËn thiÕt lËp quan th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. ®ã
ra cho chóng ta mét híng ®æi míi ®ã lµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Kh¾c phôc ®îc
t×nh tr¹ng níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao nh ®éc lËp tù chñ, t¹o ®iÒu
kiÖn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn,
nh÷ng thµnh tùu, tiÕn ®¹t ®îc cha ®ñ ®Ó vît qua t×nh tr¹ng níc kÐm ph¸t
triÓn, cha xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc. §Êt níc chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh
CNH- H§H, vµ môc tiªu ®Æt ra ®Õn n¨m 2020 ®Êt níc ta c¬ b¶n sÏ trë thµnh mét
níc c«ng nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra th× ph¶i dùa vµo sù nç lùc cña tÊt
c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong c¶ níc. §Æc biÖt lµ c¸c ngµnh, c¸c thµnh
phÇn kinh trong níc. §Æc biÖt nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu ®©y ngµnh
thu ®îc nhiÒu ngo¹i nhÊt nªn thÓ gióp cho qu¸ tr×nh CNH - H§H nhanh
h¬n.
Ngµnh thñ c«ng mü nghÖ cña níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc
nhiÒu thµnh c«ng to lín, gióp cho qu¸ tr×nh CNH- H§H nhanh h¬n. Song bªn
c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu tån t¹i, mµ cha gi¶i quyÕt ®îc, víi lîi thÕ cña riªng ngµnh
thñ c«ng nghÖ ra ngµnh nµy ph¶i ph¸t triÓn nhanh h¬n thu ®îc nhiÒu
thµnh c«ng h¬n. Song ngµnh nµy l¹i cha ph¸t triÓn nh mong muèn h¬n n÷a
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l¹i cã xu híng ch÷ng l¹i.
Víi môc ®Ých muèn nghiªn cøu s©u h¬n ngµnh thñ c«ng nghÖ ®Ó t×m
hiÓu nguyªn nh©n t¹i sao ngµnh nµy l¹i cha ph¸t triÓn hÕt tiÒm lùc cña m×nh,
xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn tríc ®©y
®ã t×m kiÕm, nghiªn cøu vµ ®a ra "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng
xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ ë C«ng ty HANARTEX". Víi do nh
vËy nªn em ®· chän ®Ò tµi nµy. Trong ®Ò tµi em chØ ®i s©u nghiªn cøu vµo ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty vµ t×m hiÓu mét sè gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v-
íng m¾c t×m ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc ph¬ng híng ph¸t triÓn. §Ó ®a ngµnh
thñ c«ng nghÖ trë thµnh mét ngµnh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ ®øng
®Çu khu vùc vµ cã th¬ng hiÖu næi tiÕng thÕ giíi.
La V¨n Th¸i Líp: Th¬ng m¹i 42B
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX 9 10 753