Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp :

lêi më ®Çu
§èi víi bÊt k× doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo khi kinh doanh còng
cÇn ph¶i cã hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n. §iÒu kiÖn ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp kinh doanh
®ã lµ nguån lùc (bao gåm nh vèn , Lao ®éng ,C¬ së vËt chÊt ...) vµ ®iÒu kiÖn thø 2 ®ã
lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn thø hai nµy ®ãng mét vai
trß hÕt søc quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong c¬
chÕ thÞ trêng th× thÞ trêng chÝnh lµ n¬i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh
nghiÖp ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai ? Do vËy ph¶i
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng chÝnh lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh doanh cña doanh nghiÖp
.
Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay th× thÞ trêng cßn lµ mét vÊn ®Ò
nan gi¶i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §øng tríc thùc tr¹ng ®ã víi t
c¸ch lµ mét thùc tËp sinh cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Thñ c«ng mü nghÖ
ARTEXPORT, em xin phÐp ®îc ®a ra "Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ".
Trong bµi viÕt nµy em muèn giíi thiÖu lÝ luËn chung vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu vµ thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ hiÖn nay cña C«ng ty vµ
trªn c¬ së ®ã ®a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty. Cô thÓ c¬ cÊu bµi viÕt gåm c¸c phÇn nh sau :
Ch¬ng I: Giíi thiÖu lý luËn vÒ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më.
Ch¬ng II: Giíi thiÖu vÒ thùc tr¹ng thÞ trêng vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng
xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ .
Ch¬ng III: §Ò ra ph¬ng híng , biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu cña
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ .
Trong bµi viÕt nµy em mong muèn thÓ hiÖn ®îc kh¶ n¨ng kÕt hîp gi÷a lý luËn
( kiÕn thøc trau dåi ) vµ thùc tiÔn ( qu¸ tr×nh thùc tËp ) qua ®ã còng hy väng ®ãng gãp
®îc phÇn nhá vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng mü
nghÖ cña C«ng ty hiÖn nay .
Do tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt trong néi dung lý luËn còng nh thùc tiÔn cña bµi viÕt nµy. VËy kÝnh mong sù
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp :

gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn
thiÖn vµ gióp em bæ sung thªm ®îc kiÕn thøc cho m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, Phã gi¸o s- tiÕn sü
Hoµng Minh §êng cïng tßan thÓ c¸c c« chó tron...
LuËn v¨n tèt nghiÖp :
lêi më ®Çu
§èi víi bÊt doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo khi kinh doanh còng
cÇn ph¶i hai ®iÒu kiÖn b¶n. §iÒu kiÖn ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp kinh doanh
®ã lµ nguån lùc (bao m nh vèn , Lao ®éng ,C¬ së vËt chÊt ...) vµ ®iÒu kiÖn thø 2 ®ã
thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn thø hai nµy ®ãng mét vai
trß hÕt søc quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong c¬
chÕ thÞ trêng th× thÞ trêng chÝnh n¬i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò kinh b¶n cña doanh
nghiÖp ®ã : S¶n xuÊt c¸i ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai ? Do vËy ph¶i
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng chÝnh lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh doanh cña doanh nghiÖp
.
Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay th× thÞ trêng cßn mét vÊn ®Ò
nan gi¶i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §øng tríc thùc tr¹ng ®ã víi t
c¸ch mét thùc tËp sinh cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Thñ c«ng nghÖ
ARTEXPORT, em xin phÐp ®îc ®a ra "Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ".
Trong bµi viÕt nµy em muèn giíi thiÖu lÝ luËn chung vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng nghÖ hiÖn nay cña C«ng ty
trªn ®ã ®a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty. Cô thÓ c¬ cÊu bµi viÕt gåm c¸c phÇn nh sau :
Ch¬ng I: Giíi thiÖu luËn t trêng ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt
khÈu cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më.
Ch¬ng II: Giíi thiÖu thùc tr¹ng thÞ trêng ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng
xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ .
Ch¬ng III: §Ò ra ph¬ng híng , biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu cña
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ .
Trong bµi viÕt nµy em mong muèn t hiÖn ®îc kh n¨ng kÕt p gi÷a luËn
( kiÕn thøc trau dåi ) vµ thùc tiÔn ( qu¸ tr×nh thùc tËp ) qua ®ã còng hy väng ®ãng gãp
®îc phÇn nhá vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña thÞ trêng xuÊt khÈu thñ c«ng mü
nghÖ cña C«ng ty hiÖn nay .
Do tr×nh ®é ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt trong néi dung lý luËn còng nh thùc tiÔn cña bµi viÕt nµy. VËy kÝnh mong sù
1
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
TL Triết: XK hàng thủ công mỹ nghệ 9 10 372