Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
.1 Tªn ®Ò tµi:

phÇn më ®Çu

Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n
cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü .
.2 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:

+ MÆt hµng thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt
khÈu ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm mét tû träng lín trong sè c¸c mÆt hµng ®ang
xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü.
+ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt mü ®· cã hiÖu lùc, t¹o ra c¬ héi rÊt lín cho
viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt nam sang thÞ trêng Mü nãi chung vµ víi mÆt
hµng thuû s¶n nãi riªng.
+ThÞ trêng Mü lµ mét thÞ trêng lín nhng cßn rÊt míi ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp cña ViÖt nam. ThÞ trêng nµy cã nh÷ng ®Æc thï riªng ®ßi hái ph¶i cã
nh÷ng nghiªn cøu toµn diÖn.
+ Ngµnh thuû s¶n ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó trë thµnh mét ngµnh kinh
tÕ mòi nhän. Hµng thuû s¶n trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc víi kim
ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t ®îc n¨m 2001 lµ 1760 triÖu USD. §Þnh híng ph¸t triÓn
xuÊt khÈu cña ngµnh giai ®o¹n 2000-2010 ®Æt ra môc tiªu ®¹t kim ng¹ch xuÊt
khÈu 3,5 tû USD trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü chiÕm tû
träng 25-28% trong tæng sè kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n. §iÒu ®ã ®ßi hái
ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû
s¶n vµo thÞ trêng nµy.
.3 Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu .
+ Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh xuÊt khÈu mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh
thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü .
+C¨n cø vµo c¬ së lý luËn vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt
khÈu mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü,
®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n ®Ó ®Ò xuÊt ph¬ng híng vµ gi¶i
ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ trêng nµy .
.4 §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
LuËn v¨n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ xuÊt khÈu mÆt hµng
thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü.
- Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
§Ò tµi nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû
s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü víi thêi gian nghiªn cøu tõ n¨m 1994 tíi
nay.
.5 Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, luËn v¨n ®· sö dông ph¬ng ph¸p duy
vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, vËn dông trong
m«i trêng thùc tÕ, hiÖn t¹i vµ kÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ nh: ph¬ng
-Trang 1-

ph¸p ph©n tÝch, ®iÒu tra, tæng hîp, hÖ thèng,... ®Ó luËn gi¶i, kh¸i qu¸t vµ ph©n
tÝch thùc tiÔn theo môc ®Ých cña ®Ò tµi.
.6 KÕt cÊu cña ®Ò tµi

Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn luËn v¨n ...

.1 Tªn ®Ò tµi:
Ph¬ng híng gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n
cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü .
.2 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
+ MÆt hµng thuû s¶n mét trong nh÷ng t hµng kim ng¹ch xuÊt
khÈu ngµy cµng t¨ng chiÕm mét träng lín trong c¸c mÆt hµng ®ang
xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü.
+ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt ®· hiÖu lùc, t¹o ra héi rÊt lín cho
viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt nam sang thÞ trêng Mü nãi chung víi mÆt
hµng thuû s¶n nãi riªng.
+ThÞ trêng mét thÞ trêng lín nhng cßn rÊt míi ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp cña ViÖt nam. ThÞ trêng nµy nh÷ng ®Æc thï riªng ®ßi hái ph¶i
nh÷ng nghiªn cøu toµn diÖn.
+ Ngµnh thuû s¶n ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó trë thµnh mét ngµnh kinh
mòi nhän. Hµng thuû s¶n trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc víi kim
ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t ®îc n¨m 2001 1760 triÖu USD. §Þnh híng ph¸t triÓn
xuÊt khÈu cña ngµnh giai ®o¹n 2000-2010 ®Æt ra môc tiªu ®¹t kim ng¹ch xuÊt
khÈu 3,5 tû USD trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ trêng chiÕm
träng 25-28% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n. §iÒu ®ã ®ßi hái
ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph¬ng híng gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû
s¶n vµo thÞ trêng nµy.
.3 Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu .
+ Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh xuÊt khÈu mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh
thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü .
+C¨n vµo c¬ luËn kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt
khÈu mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü,
®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n ®Ó ®Ò xuÊt ph¬ng híng gi¶i
ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ trêng nµy .
.4 §èi t îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
LuËn v¨n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ xuÊt khÈu mÆt hµng
thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü.
- Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
§Ò tµi nghiªn cøu c ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû
s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng víi thêi gian nghiªn cøu n¨m 1994 tíi
nay.
.5 Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, luËn v¨n ®· sö dông ph¬ng ph¸p duy
vËt biÖn chøng duy vËt lÞch cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, vËn dông trong
m«i trêng thùc tÕ, hiÖn t¹i kÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p thÓ nh: ph¬ng
-Trang 1-
TL Triết: XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ 9 10 739