Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK hàng VN sang thị trường Mĩ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ
giíi th«ng qua con ®êng xuÊt khÈu ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña sù ph¸t
triÓn víi ph¬ng ch©m“®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ ”.Mét
trong nh÷ng thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung
vµ nÒn kinh tÕ khu vùc nãi riªng ®ã lµ Mü. §Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy
ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kinh tÕ ViÖt Nam ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi
nhËp, mµ cßn gia t¨ng sù vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam
HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam– Hoa Kú ký ngµy 13/7/2000 vµ chÝnh thøc cã
hiÖu lùc tõ ngµy 11/12/2001 ®· më ra triÓn väng th¬ng m¹i míi gi÷a hai níc,ph¸ bá
ph©n biÖt ®èi xö vÒ thuÕ quan t¹o c¬ héi cho hµng ho¸ ViÖt Nam ®îc xuÊt khÈu nhiÒu
h¬n n÷a vµo thÞ trêng Hoa Kú.Tuy nhiªn ,®Ó thùc hiÖn ®îc viÖc nµy th× hµng ho¸ cña
ViÖt Nam ph¶i vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n , th¸ch thøc nhÊt lµ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ,
n¨ng xuÊt , chÊt lîng s¶n phÈm , thÞ trêng tiªu thô vµ kh¶ n¨ng vËn dông marketing
vµo kinh doanh.
Muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy , trong ®iÒu kiÖn mµ nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam cßn ®ang ë møc thÊp , tÝnh c¹nh tranh kÐm hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i nghiªn cøu
kü thÞ trêng nµy ; §¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thùc tÕ cña hµng ho¸ ViÖt nam
th©m nhËp thÞ trêng ®ã ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang
thÞ trêng Mü .
§Ó gãp phÇn t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy . Do ®ã t«i chän ®Ò tµi “HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt – Mü vµ c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ViÖt nam sang thÞ tr êng Mü
”.
§Ò tµi chØ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng
h÷u h×nh sang thÞ trêng Mü. nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng
xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Tµi liÖu thèng kª lÊy hÕt ®Õn n¨m 2000 vµ lÊy thªm mét

1

sè d÷ liÖu cña n¨m 2001 . §Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n ,
em coµn nhËn ®îc sù gióp ®ì cña thÇy híng dÉn Ts. Ng« Xu©n B×nh vµ c¸c thÇy c«
gi¸o cña khoa Th¬ng M¹i .

2

Ch¬ng I
Tæng quan vÒ hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü
I . bèi c¶nh ®µm ph¸n :

1. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña Mü víi ASEAN vµ ViÖt nam trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y :
B¸o c¸o chiÕn lîc an ninh quèc gia Mü cho thÕ kû 21 ®· x¸c ®Þnh ,lîi Ých chiÕn
lîc cña Mü ë §«ng Nam ¸ lµ ph¸t triÓn hîp t¸c khu vùc vµ song ph¬ng cïng c¸c quan
hÖ kinh tÕ nh»m ng¨n chÆn vµ gi¶i quyÕt c¸c xung ®ét, n©ng cao møc ®é tham gia cña
Mü trong nÒn kinh tÕ khu vùc tõ nh÷ng môc tiªu cô thÓ sau :
* dïng søc ...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi kinh khu vùc thÕ
giíi th«ng qua con ®êng xuÊt khÈu ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña sù ph¸t
triÓn víi ph¬ng ch©m“®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan kinh ”.Mét
trong nh÷ng thÞ trêng nh hëng lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh thÕ giíi nãi chung
nÒn kinh khu vùc nãi riªng ®ã Mü. §Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy
ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kinh ViÖt Nam ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi
nhËp, mµ cßn gia t¨ng sù vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam
HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam– Hoa ngµy 13/7/2000 vµ chÝnh thøc cã
hiÖu lùc ngµy 11/12/2001 ®· ra triÓn väng th¬ng m¹i míi gi÷a hai níc,p
ph©n biÖt ®èi thuÕ quan t¹o héi cho hµng ho¸ ViÖt Nam ®îc xuÊt khÈu nhiÒu
h¬n a vµo thÞ trêng Hoa Kú.Tuy nhiªn ,®Ó thùc hiÖn ®îc viÖc nµy th× hµng ho¸ cña
ViÖt Nam ph¶i vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n , th¸ch thøc nhÊt lµ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ,
n¨ng xuÊt , chÊt lîng s¶n phÈm , t trêng tiªu t kh¶ n¨ng vËn dông marketing
vµo kinh doanh.
Muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang t trêng nµy , trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam cßn ®ang ë møc thÊp , tÝnh c¹nh tranh kÐm hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i nghiªn cøu
thÞ trêng nµy ; §¸nh gi¸ ®îc chÝnh c kh¶ n¨ng thùc tÕ cña hµng ho¸ ViÖt nam
th©m nhËp thÞ trêng ®ã ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang
thÞ trêng Mü .
§Ó gãp phÇn t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy . Do ®ã t«i chän ®Ò tµi “HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ViÖt nam sang thÞ tr êng Mü
” .
§Ò tµi chØ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng
h÷u h×nh sang t trêng Mü. nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh hëng tíi kh¶ n¨ng
xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Tµi liÖu thèng lÊy hÕt ®Õn n¨m 2000 lÊy thªm mét
1
TL Triết: XK hàng VN sang thị trường Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK hàng VN sang thị trường Mĩ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
TL Triết: XK hàng VN sang thị trường Mĩ 9 10 343