Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK ở cty Dâu tằm tơ I HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
§Ò môc
Lêi më ®Çu.
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
1. Nguån gèc cña TMQT.
2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi
quèc gia.
3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
4. C¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu.
II. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
1. Nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu.
2. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh hµng xuÊt khÈu.
3. KÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu.
4. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.
5. §¸nh gi¸ hiÖu qña xuÊt khÈu.
III. Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö t¬ t»m thÕ giíi vµ ®Æc ®iÓm
cña ngµnh s¶n xuÊt t¬ t»m xuÊt khÈu.
1. LÞch sö t¬ t»m thÕ giíi.
2. C¸c yÕu tè ®Æc trng cña hµng t¬ t»m xuÊt khÈu.
3. §Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt t¬ t½m xuÊt khÈu.
4. Sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn nghÒ trång d©u nu«i t»m,
¬m t¬ dÖt lôa cho xuÊt khÈu t¬ lôa cña ViÖt Nam.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty d©u t»m t¬ I
Hµ Néi.
I. Tæng quan vÒ c«ng ty d©u t»m t¬ I.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.
3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty.
3.1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.
3.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty.
II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng t¬ lôa ë c«ng ty d©u t»m t¬ I.
1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung.
2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc.
3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¬ lôa
cña c«ng ty d©u t»m t¬ I.
3.1: Doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty d©u t»m t¬ I.
3.2: ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty.
3.3: T×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng.
3.4: Ph¬ng thøc xuÊt khÈu cña c«ng ty.
3.5: Ph¬ng thøc thanh to¸n ¸p dông trong xuÊt khÈu.
1

Trang
3
4
4
4
5
7
8
11
11
15
16
17
21
22
22
26
27
30
31
31
31
32
33
33
36
40
40
40
45
45
46
47
48
48

3.6: Nç lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty.
3.7: Quy tr×nh nghiÖp vô xuÊt khÈu cña c«ng ty.
4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty d©u t»m t¬ I.
4.1: Nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc.
4.2: Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu vµ nguyªn nh©n k×m h·m
sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty.
Ch¬ng III: §Þnh híng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu
ë c«ng ty d©u t»m t¬ I - Hµ Néi trong thêi gian tíi.
I. §Þnh híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
1. §Þnh híng ph¸t triÓn ngµnh t¬ t»m ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
2. §Þnh híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu
cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty d©u t»m t¬ I - Hµ Néi.
1. §Èy...
Môc lôc
§Ò môc Trang
Lêi më ®Çu.
3
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
4
I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 4
1. Nguån gèc cña TMQT. 4
2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi
quèc gia. 5
3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 7
4. C¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu. 8
II. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 11
1. Nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu. 11
2. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh hµng xuÊt khÈu. 15
3. KÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. 16
4. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. 17
5. §¸nh gi¸ hiÖu qña xuÊt khÈu. 21
III. Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö t¬ t»m thÕ giíi vµ ®Æc ®iÓm
cña ngµnh s¶n xuÊt t¬ t»m xuÊt khÈu. 22
1. LÞch sö t¬ t»m thÕ giíi. 22
2. C¸c yÕu tè ®Æc trng cña hµng t¬ t»m xuÊt khÈu. 26
3. §Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt t¬ t½m xuÊt khÈu. 27
4. Sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn nghÒ trång d©u nu«i t»m,
¬m t¬ dÖt lôa cho xuÊt khÈu t¬ lôa cña ViÖt Nam. 30
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty d©u t»m t¬ I
Hµ Néi.
31
I. Tæng quan vÒ c«ng ty d©u t»m t¬ I. 31
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 31
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. 32
3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. 33
3.1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 33
3.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty. 36
II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng t¬ lôa ë c«ng ty d©u t»m t¬ I. 40
1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. 40
2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc. 40
3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¬ lôa
cña c«ng ty d©u t»m t¬ I. 45
3.1: Doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty d©u t»m t¬ I.
45
3.2: ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty.
46
3.3: T×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng.
47
3.4: Ph¬ng thøc xuÊt khÈu cña c«ng ty.
48
3.5: Ph¬ng thøc thanh to¸n ¸p dông trong xuÊt khÈu.
48
1
TL Triết: XK ở cty Dâu tằm tơ I HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK ở cty Dâu tằm tơ I HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TL Triết: XK ở cty Dâu tằm tơ I HN 9 10 814