Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK ở cty XNK Hà Tây

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa QTDN Th¬ng m¹i

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Qua 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vµ ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Tuy nhiªn, ®Õn nay níc ta vÉn lµ mét níc
n«ng nghiÖp l¹c hËu, c«ng nghiÖp cßn nhá bÐ. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu d©n
giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh tÊt yÕu ph¶i ®Èy tíi bíc míi CNH
- H§H. C«ng nghiÖp ho¸ lµ thùc chÊt x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña
XHCN. §ã kh«ng chØ lµ t¨ng nhanh tèc ®é vµ tû träng cña s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp trong GDP mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n víi ®æi
míi c¬ b¶n vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n
, t¹o c¬ së cho sù t¨ng trëng nhanh , ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ l©u dµi cña toµn bé
nÒn kinh tÕ quèc d©n .
Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi
víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §èi víi ViÖt Nam, xuÊt khÈu hµng
ho¸ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, còng nh gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ViÖt Nam cã thÓ tËn dông ®îc c¸c tiÒm n¨ng
s½n cã ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc vô cho viÖc trao ®æi, bu«n b¸n
víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó thu ngo¹i tÖ. Víi ngo¹i tÖ thu ®îc tõ ho¹t ®éng xuÊt
khÈu, chóng ta cã thÓ mua s¾m c¸c lo¹i hµng ho¸ cÇn thiÕt tõ c¸c níc trªn thÕ
giíi nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ còng nh tháa
m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña d©n c. ChÝnh v× vËy, §¹i héi §¶ng lÇn thø VI
®· ®a viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ quan
träng trong thêi kú ®æi míi cña níc ta (ba ch¬ng tr×nh ®ã lµ: s¶n xuÊt l¬ng
thùc, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ). Tõ ®ã ®Õn nay,
vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt
khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan
t©m víi môc ®Ých t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®a ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam ngµy cµng cã hiÖu qu¶.
Bëi v×, thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam cho thÊy, bªn c¹nh mét sè
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, chóng ta còng ®ang gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong
ho¹t ®éng nµy.
Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng, víi sù hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi sù
gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi ″ Mét sè BiÖn ph¸p
1

Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6

Khoa QTDN Th¬ng m¹i

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ
T©y".
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng XuÊt khÈu tr...
Khoa QTDN Th¬ng m¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Qua 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vµ ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Tuy nhiªn, ®Õn nay níc ta vÉn mét níc
n«ng nghiÖp l¹c hËu, c«ng nghiÖp cßn nhá bÐ. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu n
giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh tÊt yÕu ph¶i ®Èy tíi bíc míi CNH
- H§H. C«ng nghiÖp ho¸ lµ thùc chÊt x©y ng c¬ së vËt chÊt thuËt cña
XHCN. §ã kh«ng c t¨ng nhanh tèc ®é träng cña s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp trong GDP cßn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch cÊu kinh g¾n víi ®æi
míi c¬ b¶n vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n
, t¹o cho t¨ng trëng nhanh , ®¹t hiÖu qu¶ cao l©u dµi cña toµn
nÒn kinh tÕ quèc d©n .
Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu vai trß hÕt søc quan träng ®èi
víi ph¸t triÓn kinh cña mçi quèc gia. §èi víi ViÖt Nam, xuÊt khÈu hµng
ho¸ ®ang t thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, còng nh gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ViÖt Nam thÓ tËn dông ®îc c¸c tiÒm n¨ng
s½n ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc cho viÖc trao ®æi, bu«n b¸n
víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó thu ngo¹i tÖ. Víi ngo¹i thu ®îc ho¹t ®éng xuÊt
khÈu, chóng ta thÓ mua s¾m c¸c lo¹i hµng ho¸ cÇn thiÕt c¸c níc trªn thÕ
giíi nh»m phôc cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ còng nh tháa
m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña d©n c. ChÝnh y, §¹i héi §¶ng lÇn thø VI
®· ®a viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ quan
träng trong thêi ®æi míi cña níc ta (ba ch¬ng tr×nh ®ã lµ: s¶n xuÊt l¬ng
thùc, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ). ®ã ®Õn nay,
vÊn ®Ò s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt
khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan
t©m víi môc ®Ých t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®a ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam ngµy cµng cã hiÖu qu¶.
Bëi v×, thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam cho thÊy, bªn c¹nh mét
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, chóng ta còng ®ang gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong
ho¹t ®éng nµy.
Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng, víi hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi
gióp ®ì cña thÇy gi¸o, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi Mét BiÖn ph¸p
Ph¹m Thµnh H¶i K33 - A6
1
TL Triết: XK ở cty XNK Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK ở cty XNK Hà Tây - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TL Triết: XK ở cty XNK Hà Tây 9 10 172