Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK qua biên giới tại Điện Biên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu.............................................................................................4
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi………………………………… ...6
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu………………6
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn xuÊt khÈu
2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu
II. TÇm quan träng cña ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh §iÖn Biªn:……………….....8
1. Thóc ®Èy nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña tØnh
2. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3. Thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn
4. N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n c¸c d©n téc
5. T¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu qua biªn giíi t¹i tØnh §iÖn
Biªn ……………………………………………………………………

12

I. Kh¸i qu¸t vÒ së th¬ng m¹i du lÞch tØnh §iÖn Biªn………………….

12

1. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………………………………. 12
2. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng.....................................................................14
II.T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi cña tØnh 2002-2004.......19
1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo ®Þa lý.....................................................19
2. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo mÆt hµng...............................................23
3. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo thÞ trêng................................................25
3.1. ThÞ trêng Lµo
3.2. ThÞ trêng Trung Quèc
3.3. ThÞ trêng Kh¸c
4. §Æc ®iÓm mét sè doanh nghiÖp tham gia xuÊt nhËp khÈu ……….27

1

III. Thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu qua biªn giíi
cña Së th¬ng m¹i du lÞch §B ......................................................28
1. ChÝnh s¸ch.........................................................................................28
1.1. ChÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ
1.2. ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t
1.3. ChÝnh s¸ch t¹o nguån hµng xuÊt khÈu
1.4. Ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ®Õn 2010
2. C¸c ph¬ng ph¸p xóc tiÕn kh¸c.........................................................31
3. §éi ngò tham gia c«ng t¸c xóc tiÕn………………………………31
4. N¨ng lùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp……..32
5. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu…………………………32
Ch¬ng III: Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua
biªn giíi tØnh §iÖn Biªn……… .… …………………………………… .35
I. Quan ®iÓm cña tØnh §iÖn Biªn vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi...35
1. Quan ®iÓm thø nhÊt
2. Quan ®iÓm thø 2
3. Quan ®iÓm thø 3
4. Quan ®iÓm thø 4
5. Quan ®iÓm thø 5
II.Gi¶i
ph¸p…………………………………………………………………… .
36
1. VÒ phÝa nhµ níc:……………………………………………… ..

36

1.1. ChÝnh...
Môc lôc
Lêi më ®Çu.............................................................................................4
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi ...6
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu 6………………
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn xuÊt khÈu
2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu
II. TÇm quan träng cña ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh §iÖn Biªn: .....8………………
1. Thóc ®Èy nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña tØnh
2. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3. Thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn
4. N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n c¸c d©n téc
5. T¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu qua biªn giíi t¹i tØnh §iÖn
Biªn …………………………………………………………………… 12
I. Kh¸i qu¸t vÒ së th¬ng m¹i du lÞch tØnh §iÖn Biªn .………………… 12
1. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .………………………………………… 12
2. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng.....................................................................14
II.T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi cña tØnh 2002-2004.......19
1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo ®Þa lý.....................................................19
2. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo mÆt hµng...............................................23
3. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo thÞ trêng................................................25
3.1. ThÞ trêng Lµo
3.2. ThÞ trêng Trung Quèc
3.3. ThÞ trêng Kh¸c
4. §Æc ®iÓm mét sè doanh nghiÖp tham gia xuÊt nhËp khÈu .27………
1
TL Triết: XK qua biên giới tại Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK qua biên giới tại Điện Biên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TL Triết: XK qua biên giới tại Điện Biên 9 10 175