Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK SP nông sản VN vào TT Mĩ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ
thÕ giíi, víi ph¬ng ch©m “ §a d¹ng ho¸ quan hÖ, ®a ph ¬ng ho¸ thÞ trêng” th«ng
qua con ®êng xuÊt khÈu ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña sù ph¸t triÓn.
Mü lµ mét thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi vµ kinh tÕ
khu vùc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi ®Ó kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp, mµ cßn gia t¨ng
sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao dÇn tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam.
Mü lµ mét thÞ trêng lín nhÊt thÕ giíi, Mü lµ thÞ trêng víi dung lîng hµng
nhËp khÈu rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ mÉu m·, chñng lo¹i vµ chÊt lîng. Tuy
nhiªn, c¹nh tranh trªn thÞ trêng Mü rÊt quyÕt liÖt. Hµng ho¸ cña Mü tù do nhËp
khÈu tõ 150 níc.
Hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü cã tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh vÒ
kim ng¹ch còng nh chñng lo¹i s¶n phÈm. HiÖn ViÖt Nam ®øng hµng thø 72 trong
sè c¸c níc cã doanh sè xuÊt khÈu sang Mü. Sau khi HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt
Nam – Hoa Kú ®îc ký kÕt vµo ngµy 13/07/2000 vµ ®îc Quèc héi hai níc phª
chuÈn ngµy 11/12/2001, doanh sè xuÊt khÈu sang Mü ®Òu t¨ng nhanh ë c¸c mÆt
hµng nh giµy dÐp, thuû s¶n, hµng may mÆc, hµng n«ng s¶n, thñ c«ng mü nghÖ…
Tuy nhiªn, søc c¹nh tranh cña c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam cßn thÊp h¬n so
víi hµng ho¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Mªxic«,
Philippines… Muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr êng Mü, trong ®iÒu kiÖn nÒn
kinh tÕ cña ViÖt Nam ®ang ë møc ph¸t triÓn thÊp, cÇn ph¶i nghiªn cøu kü thÞ trêng
nµy ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh.
§Ó xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü ph¸t triÓn bÒn ch¾c vµ l©u dµi. C¸c doanh
nghiÖp kh«ng chØ tr«ng chê vµo qui chÕ tèi huÖ quèc khi hiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt
Nam – Hoa Kú cã hiÖu lùc, mµ cßn ph¶i nghiªn cøu kinh nghiÖm th©m nhËp
thµnh c«ng vµo thÞ trêng Mü cña c¸c níc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ n©ng cao søc c¹nh tranh
cho s¶n phÈm cña m×nh.

1

C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qóa tr×nh kinh doanh ®· xuÊt khÈu ®îc s¶n
phÈm cña m×nh sang thÞ trêng Mü vµ nhiÒu thÞ trêng kh¸c trong khu vùc vµ thÕ
giíi. §¸ng chó ý nh s¶n phÈm n«ng s¶n, thuû s¶n, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ
… §Æc biÖt lµ hµng n«ng s¶n ®· ®îc xuÊt sang thÞ trêng Mü víi mét sè lîng kh¸
lín. Mçi mÆt hµng ®a vµo thÞ trêng Mü ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, cã
nh÷ng c¬ héi tèt ®Ó ph¸t triÓn, nhng còng cã nh÷ng nguy c¬ ®e do¹. Tuy nhiªn ®iÒu
thÊy râ lµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü cña
c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi kinh khu vùc
thÕ giíi, víi ph¬ng ch©m §a d¹ng ho¸ quan hÖ, ®a ph ¬ng ho¸ thÞ trêng th«ng
qua con ®êng xuÊt khÈu ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh hiÖu qu¶ cña ph¸t triÓn.
Mü lµ mét thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi vµ kinh tÕ
khu vùc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi ®Ó kinh ViÖt Nam ph¸t triÓn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp, mµ cßn gia t¨ng
sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao dÇn tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam.
mét thÞ trêng lín nhÊt thÕ giíi, thÞ trêng víi dung lîng hµng
nhËp khÈu rÊt ®a d¹ng phong phó mÉu m·, chñng lo¹i chÊt lîng. Tuy
nhiªn, c¹nh tranh trªn thÞ trêng rÊt quyÕt liÖt. Hµng ho¸ cña do nhËp
khÈu tõ 150 níc.
Hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ trêng cã tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh
kim ng¹ch còng nh chñng lo¹i s¶n phÈm. HiÖn ViÖt Nam ®øng hµng thø 72 trong
c¸c níc doanh xuÊt khÈu sang Mü. Sau khi HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt
Nam Hoa ®îc kÕt vµo ngµy 13/07/2000 ®îc Quèc héi hai níc phª
chuÈn ngµy 11/12/2001, doanh xuÊt khÈu sang ®Òu t¨ng nhanh ë c¸c mÆt
hµng nh giµy dÐp, thuû s¶n, hµng may c, hµng n«ng s¶n, thñ c«ng nghÖ
Tuy nhiªn, søc c¹nh tranh cña c¸c t hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam cßn thÊp h¬n so
víi hµng ho¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Mªxic«,
Philippines Muèn ®Èy nh xuÊt khÈu sang thÞ tr êng Mü, trong ®iÒu kiÖn nÒn
kinh cña ViÖt Nam ®ang ë møc ph¸t triÓn thÊp, cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng
nµy ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh.
§Ó xuÊt khÈu sang thÞ trêng ph¸t triÓn bÒn ch¾c l©u dµi. C¸c doanh
nghiÖp kh«ng chØ tr«ng chê vµo qui chÕ tèi huÖ quèc khi hiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt
Nam Hoa hiÖu lùc, cßn ph¶i nghiªn cøu kinh nghiÖm th©m nhËp
thµnh c«ng vµo thÞ trêng cña c¸c níc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ n©ng cao søc c¹nh tranh
cho s¶n phÈm cña m×nh.
1
TL Triết: XK SP nông sản VN vào TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK SP nông sản VN vào TT Mĩ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TL Triết: XK SP nông sản VN vào TT Mĩ 9 10 805