Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK SP rau quả ở VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3755 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Với ưu thế về điều kiện sinh thái và lao động, Việt Nam có tiềm năng lớn
về sản xuất các loại rau quả mà thị trường thế giới có nhu cầu như chuối, vải,
dứa, xoài, nhãn, chôm chôm… và một số loại rau vụ Đông có giá trị kinh tế
cao như dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau… Những năm trước đây, khi
còn thị trường Liên Xô và các nước trong khối SEV, năm cao nhất Việt Nam
đã xuất khẩu được khối lượng rau quả tươi và rau quả chế biến trị giá 30 triệu
Rúp chuyển nhượng. Từ khi đất nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, do
thị trường truyền thống bị thu hẹp, thị trường mới còn đang trong giai đoạn thử
nghiệm, chưa ổn định, hơn nữa chất lượng, số lượng, mẫu mã, giá cả sản
phẩm đạt được còn rất thấp. Nếu so sánh kim ngạch xuất khẩu các loại rau
quả của Việt Nam với mốt số nước Châu Á có tiềm năng vế sản xuất các loại
rau quả như nước ta thì kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam còn rất
thấp. Điều đó chứng tỏ tiềm năng lớn về xuất khẩu rau quả chưa được khai
thác.
Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân hạn chế khả năng xuất khẩu rau quả
cho thấy ngoài lý do biến động thị trường xuất khẩu truyền thống thì một
nguyên nhân quan trọng khác là chưa có những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy
xuất khẩu rau quả. Một thời gian dài, ở tầm vĩ mô, chúng ta còn coi nhẹ sản
phẩm rau quả, chưa đánh giá đúng mức lợi thế so sánh của nó trong lĩnh vực
xuất khẩu.
Cho nên, việc nghiên cứu những giải pháp và đề xuất các chính sách
tác động thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thời gian tới là rất cấp thiết góp phần
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu rau quả nên em đã quyết định chọn đề tài:
Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản
phẩm rau quả ở Việt Nam
Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách và giải pháp
chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm rau quả ở Việt Nam từ
nay tới năm 2010, trong đó tập trung vào một số loại quả như chuối, dứa, vải
và rau vụ Đông.

SV: Lª Nh Nhung - Líp: ChuyÓn ®æi K5

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Đề tài gồm 3 chương, được trình bày như sau:
Chương I: Vai trò của cơ chế chính sách của Nhà nước đối với việc
thúc đẩy xuất khẩu rau quả
Chương II: Phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống
chính sách tác động tới xuất khẩu rau quả của Việt Nam.
Chương III: Một số định hướng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy
xuất khẩu một số sản phẩm rau quả của Việt Nam từ nay đến năm 2010
Do thời gian có hạn cùng với kiến thức và sự hiểu biết của em về lĩnh
vực xuất nhập khẩu rộng lớn và phức tạp còn hạn chế, do v...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Với ưu thế về điều kiện sinh thái và lao động, Việt Nam có tiềm năng lớn
về sản xuất các loại rau quả thị trường thế giới nhu cầu như chuối, vải,
dứa, xoài, nhãn, chôm chôm… một số loại rau vụ Đông giá tr kinh tế
cao như dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau… Những năm trước đây, khi
còn thị trường Liên các nước trong khối SEV, năm cao nhất Việt Nam
đã xuất khẩu được khối lượng rau quả tươi và rau quả chế biến trị giá 30 triệu
Rúp chuyển nhượng. Từ khi đất nước chuyển đổi chế quản kinh tế, do
thị trường truyền thống bị thu hẹp, thị trường mới còn đang trong giai đoạn thử
nghiệm, chưa ổn định, hơn nữa chất lượng, số lượng, mẫu mã, giá cả sản
phẩm đạt được n rất thấp. Nếu so sánh kim ngạch xuất khẩu các loại rau
quả của Việt Nam với mốt số nước Châu Á tiềm ng vế sản xuất các loại
rau quả như nước ta thì kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam n rất
thấp. Điều đó chứng tỏ tiềm năng lớn về xuất khẩu rau quả chưa được khai
thác.
Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân hạn chế khả năng xuất khẩu rau quả
cho thấy ngoài do biến động thị trường xuất khẩu truyền thống thì một
nguyên nhân quan trọng khác chưa những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy
xuất khẩu rau quả. Một thời gian dài, tầm mô, chúng ta còn coi nhẹ sản
phẩm rau quả, chưa đánh giá đúng mức lợi thế so sánh của trong lĩnh vực
xuất khẩu.
Cho nên, việc nghiên cứu những giải pháp và đề xuất các chính ch
tác động thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thời gian tới rất cấp thiết góp phần
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu rau quả nên em đã quyết định chọn đề tài:
Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản
phẩm rau quả ở Việt Nam
Đề tài y sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách giải pháp
chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm rau quả Việt Nam từ
nay tới năm 2010, trong đó tập trung o một số loại quả n chuối, dứa, vải
và rau vụ Đông.
SV: Lª Nh Nhung - Líp: ChuyÓn ®æi K5
1
TL Triết: XK SP rau quả ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK SP rau quả ở VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
TL Triết: XK SP rau quả ở VN 9 10 229