Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: XK tại cty XNK VILEXIM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã nh÷ng thay
®æi s©u s¾c. Bªn c¹nh nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn lµ sù v¬n lªn m¹nh
mÏ cña c¸c níc c«ng nghiÖp míi NIC, vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®· mang l¹i
cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét s¾c th¸i míi, díi c¸c h×nh thøc hîp t¸c hãa, ®a
ph¬ng hãa trªn c¬ së b×nh ®¼ng cïng cã lîi. §ßi hái mçi quèc gia ph¶i tù t×m
cho m×nh con ®êng ®i thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. ViÖt Nam còng kh«ng
tr¸nh khái quy luËt ®ã. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Æc
biÖt lµ tõ khi chóng ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi còng cã
nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i chÊp nhËn sù kh¾c nghiÖt cña thÞ
trêng, ®ã lµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng chØ cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong níc
mµ cßn cã c¶ ®¬n vÞ kinh tÕ níc ngoµi cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh h¬n gÊp nhiÒu
lÇn.
§Ó tån t¹i ®îc th× buéc c¸c doanh nghiÖp níc ta ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh,
®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng viÖc ®æi míi xãa bá c¬ chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp lµ c¬ héi chñ yÕu ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu cã c¬ héi më réng thÞ trêng xuÊt khÈu ®ång thêi t×m kiÕm ®îc
nhiÒu nguån hµng nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng
trong níc, ®a níc ta tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy §¶ng
vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh: "Coi xuÊt khÈu lµ híng u tiªn vµ träng ®iÓm cña
kinh tÕ ®èi ngo¹i, lµ mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín ph¶i tËp trung thùc
hiÖn.
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i - lµ mét ®¬n vÞ
ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, hßa nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x·
héi, ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th¬ng trêng. Cã ®îc ®iÒu ®ã chÝnh lµ
nhê vµo bé m¸y cña C«ng ty ®îc x¾p xÕp hîp lý, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn n¨ng
®éng s¸ng t¹o, cã n¨ng lùc v÷ng vµng, cïng sù phÊn ®Êu hÕt m×nh cña c¸c c¸n
bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty.
1

B»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi viÖc ®i thùc tÕ ë c«ng ty, t«i nhËn thÊy
r»ng viÖc ®Èy m¹nh vµ më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu
kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty hiÖn nay vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph¸t huy vµ khai th¸c hÕt mäi nguån
lùc hiÖn cã vÒ vèn, lao ®éng, tr×nh ®é, c¸c lîi thÕ so s¸nh tõng bíc t¹o nguån
thu ngo¹i tÖ, tiÕp thu nh÷ng ph¬ng ph¸p qu¶n lý hîp lý nh»m t¹o ®îc nh÷ng
nh÷ng ®ét biÕn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o nªn thÕ lùc míi cho c«ng ty,
®ång thêi còng lµ phôc ...
Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ nÒn kinhthÕ giíi ®ang cã nh÷ng thay
®æi s©u s¾c. Bªn c¹nh nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn v¬n lªn m¹nh
cña c¸c níc c«ng nghiÖp míi NIC, c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®· mang l¹i
cho nÒn kinh thÕ giíi mét s¾c th¸i míi, díi c¸c h×nh thøc hîp t¸c hãa, ®a
ph¬ng hãa trªn b×nh ®¼ng cïng lîi. §ßi hái mçi quèc gia ph¶i t×m
cho m×nh con ®êng ®i thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. ViÖt Nam còng kh«ng
tr¸nh khái quy luËt ®ã. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Æc
biÖt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi sang chÕ thÞ trêng cãqu¶n lý cña Nhµ
níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi còng
nghÜa c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i chÊp nhËn kh¾c nghiÖt cña thÞ
trêng, ®ã lµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng chØ cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong níc
mµ cßn cã c¶ ®¬n vÞ kinh tÕ níc ngoµi cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh h¬n gÊp nhiÒu
lÇn.
§Ó tån t¹i ®îc th× buéc c¸c doanh nghiÖp níc ta ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh,
®Æc biÖt trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng viÖc ®æi míi xãa chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp héi chñ yÕu ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu cã héi réng thÞ trêng xuÊt khÈu ®ång thêi t×m kiÕm ®îc
nhiÒu nguån hµng nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng
trong níc, ®a níc ta tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi. Do vËy §¶ng
Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh: "Coi xuÊt khÈuhíng u tiªn vµ träng ®iÓm cña
kinh ®èi ngo¹i, mét trong ba ch¬ng tr×nh kinh lín ph¶i tËp trung thùc
hiÖn.
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i - lµ mét ®¬n vÞ
ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, hßa nhËp víi ph¸t triÓn chung cña toµn
héi, ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh thÕ trªn th¬ng trêng. ®îc ®iÒu ®ã chÝnh
nhê vµo m¸y cña C«ng ty ®îc x¾p xÕp hîp lý, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn n¨ng
®éng s¸ng t¹o, cã n¨ng lùc v÷ng vµng, cïng sù phÊn ®Êu hÕt m×nh cña c¸c c¸n
bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty.
1
TL Triết: XK tại cty XNK VILEXIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: XK tại cty XNK VILEXIM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TL Triết: XK tại cty XNK VILEXIM 9 10 725