Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Ý thức, tri thức và vai trò

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt
Lêi më ®Çu.
[ [ [
ý thøc lµ mét trong hai ph¹m trï thuéc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc.
Nã lµ h×nh thøc cao cña sù ph¶n ¸nh cña thùc t¹i kh¸ch quan, h×nh thøc mµ
riªng con ngêi míi cã. ý thøc cña con ngêi lµ c¬ n¨ng cña c¸i “ khèi vËt
chÊt ®Æc biÖt phøc t¹m mµ ngêi ta gäi lµ bé ãc con ngêi” (theo LªNin). T¸c
®éng cña ý thøc x· héi ®èi víi con ngêi lµ v« cïng to lín. Nã kh«ng nh÷ng
lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng thùc tiÔn mµ con lµ ®éng lùc thùc tiÔn. Sù
thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña thùc tiÔn, t¸c ®éng tÝch cù hay tiªu cùc cña ý
thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn, x· héi chñ yÕu phô thuéc vµo vai trß
chØ ®¹o cña ý thøc mµ biÓu hiÖn ra lµ vai trß cña khoa häc v¨n ho¸ vµ t táng.
NÒn kinh tÕ cña níc ta tõ mét ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, tiÒm lùc kinh tÕkü thuËt yÕu, trong ®iÒu kiÖn sù biÕn ®æi khoa häc- c«ng nghÖ trªn thÕ giíi
l¹i diÔn ra rÊt nhanh, liÖu níc ta cã thÓ ®¹t ®ùoc nh÷ng thµnh c«ng mong
muèn trong viÖc t¹o ra nÒn khoa häc- c«ng nghÖ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ
trong mét thêi gian ng¾n hay kh«ng? Chung ta ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh ®îc
nguy c¬ tôt hËu so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi? C©u hái nµy
®Æt ra cho chóng ta mét vÊn ®Ò ®ã lµ sù lùa chän bíc ®i vµ trËt tù u tiªn ph¸t
triÓn khoa häc- c«ng nghÖ trong quan hÖ víi ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¸c
giai ®o¹n tíi. Nh vËy cã nghÜa lµ ta cÇn ph¶i cã tri thøc v× tri thøc lµ khoa
häc. Chóng ta ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc cho mçi ngêi. Tuy nhiªn nÕu tri thøc kh«ng biÕn thµnh niÒm tin vµ ý chÝ th× tù nã còng
kh«ng cã vai trß g× ®èi víi ®êi sèng hiÖn thùc c¶.ChØ chó träng ®Õn tri thøc
mµ bá qua c«ng t¸c v¨n ho¸- t tëng th× sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh
truyÒn thèng cña d©n téc. Chøc n¨ng cña c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®· ®em l¹i chñ
nghÜa nh©n ®¹o, tÝnh ®¹o ®øc. Kh«ng cã tÝnh ®¹o ®øc th× tÊt c¶ c¸c d¹ng gi¸
trÞ ( gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn) sÏ mÊt ®i mäi ý nghÜa.Cßn c¸ch m¹ng t tëng gãp phÇn lµm biÕn ®æi ®êi sèng tinh thÇn- x· héi, x©y dùng mèi quan
hÖ t tëng, t×nh c¶m cña con ngêi víi t c¸ch lµ chñ thÓ x©y dùng ®êi sèng

Líp: K40 - 1107

1

TiÓu luËn triÕt
tinh thÇn vµ t¹o ra ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn tù do cña con
ngêi.Mµ cã tù do th× con ngêi míi cã thÓ tham gia x©y dùng ®Êt níc.
Nh vËy, ý thøc mµ biÓu hiÖn trong ®êi sèng x· héi lµ c¸c vÊn
®Ò khoa häc- v¨n ho¸- t tëng cã vai trß v« cïng quan träng. T×m hiÓu vÒ ý
thøc vµ tri thøc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t
triÓn toµn diÖn x· héi.
Trong bµi tiÓu luËn nµy em chän ®Ò tµi: "ý thøc vµ vai trß...
TiÓu luËn triÕt
Lêi më ®Çu.
[ [ [
ý thøc mét trong hai ph¹m t thuéc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc.
h×nh thøc cao cña ph¶n ¸nh cña thùc t¹i kh¸ch quan, h×nh thøc
riªng con ngêi míi cã. ý thøc cña con ngêi c¬ n¨ng cña c¸i khèi vËt
chÊt ®Æc biÖt phøc t¹m ngêi ta gäi ãc con ngêi” (theo LªNin). T¸c
®éng cña ý thøc héi ®èi víi con ngêi lµ cïng to lín. kh«ng nh÷ng
kim chØ nam cho ho¹t ®éng thùc tiÔn con ®éng lùc thùc tiÔn.
thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña thùc tiÔn, t¸c ®éng tÝch hay tiªu cùc cña ý
thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn,héi chñ yÕu phô thuéc vµo vai trß
chØ ®¹o cña ý thøc mµ biÓu hiÖn ra lµ vai trß cña khoa häc v¨n ho¸ vµ t táng.
NÒn kinh tÕ cña níc ta mét ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, tiÒm lùc kinh tÕ-
thuËt yÕu, trong ®iÒu kiÖn biÕn ®æi khoa häc- c«ng nghÖ trªn thÕ giíi
l¹i diÔn ra rÊt nhanh, liÖu níc ta cã t ®¹t ®ùoc nh÷ng thµnh c«ng mong
muèn trong viÖc t¹o ra nÒn khoa häc- c«ng nghÖ ®¹t tiªu chuÈn quèc
trong mét thêi gian ng¾n hay kh«ng? Chung ta ph¶i lµm ®Ó tr¸nh ®îc
nguy tôt hËu so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi? C©u hái nµy
®Æt ra cho chóng ta mét vÊn ®Ò ®ã lµ sù lùa chän bíc ®i vµ trËt tù u tiªn ph¸t
triÓn khoa häc- c«ng nghÖ trong quan víi ph¸t triÓn kinh trong c¸c
giai ®o¹n tíi. Nh vËy cã nghÜa ta cÇn ph¶i cã tri thøc tri thøc khoa
häc. Chóng ta ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc cho mçi ng-
êi. Tuy nhiªn nÕu tri thøc kh«ng biÕn thµnh niÒm tin vµ ý chÝ th× còng
kh«ng vai t ®èi víi ®êi sèng hiÖn thùc c¶.ChØ chó träng ®Õn tri thøc
qua c«ng t¸c v¨n ho¸- t tëng th× sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh
truyÒn thèng cña d©n téc. Chøc n¨ng cña c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®· ®em l¹i chñ
nghÜa nh©n ®¹o, tÝnh ®¹o ®øc. Kh«ng cã tÝnh ®¹o ®øc th× tÊt c¶ c¸c d¹ng gi¸
trÞ ( gi¸ trÞ vËt chÊt tinh thÇn) mÊt ®i mäi ý nghÜa.Cßn c¸ch m¹ng t t-
ëng p phÇn lµm biÕn ®æi ®êi sèng tinh thÇn- x· héi, x©y dùng mèi quan
t tëng, t×nh c¶m cña con ngêi víi t c¸ch lµ chñ thÓ x©y dùng ®êi sèng
Líp: K40 - 1107
1
TL Triết: Ý thức, tri thức và vai trò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Ý thức, tri thức và vai trò - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL Triết: Ý thức, tri thức và vai trò 9 10 537