Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. PhÇn më ®Çu

Bíc vµo thÕ kû míi, mét c©u hái lín ®ang næi cém trong t duy chÝnh trÞ
lµ: ThÕ giíi sÏ sèng nh thÕ nµo víi níc Mü lªn ng«i ®Õ chÕ vµ níc Mü sÏ
hµnh sö thÕ nµo víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi.
Mét sù mÊt c©n b»ng lín ®ang diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc < chÝnh trÞ kinh tÕ - v¨n ho¸ - nghÖ thuËt - t«n gi¸o...> díi mét gãc ®é, trªn tÇm bao qu¸t
vÜ m« nhÊt, còng nh Èn chøa len lái díi mäi tÇng nÊc vi m« nhÊt. §©y lµ nçi
b¶n kho¶n, bøc xóc tíi møc ¸m ¶nh trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n lo¹i.
TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y sÏ ®îc tÇn nµo s¸ng tá, hÖ thèng qua viÖc t×m
hiÓu, hÖ thèng vÒ “ý thøc vµ vai trß cña nã trong ®êi sèng x· héi".
* §èi víi mçi con ngêi nãi riªng vµ quèc gia trªn thÕ giíi t¹i sao l¹i kh«ng
muèn cã mét x· héi c«ng b»ng - v¨n minh víi nh÷ng con ngêi v¨n minh, mét
x· héi kh«ng cã sù bãc lét, trµ ®¹p. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ta ®i sau vµo nghiªn cøu
®Ò tµi: "ý thøc vµ vai trß cña ý thøc trong ®êi sèng x· héi.
1. Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ý thøc x· héi.
a. Kh¸i niÖm ý thøc.
§Ò tµi ®i s©u nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò næi cém trong x· héi ngµy nay
qua nh÷ng t×nh th¸i biÓu hiÖn cña ý thøc.

1

B. PhÇn néi dung
I. ý thøc vµ tÝnh chÊt cña ý thøc
* Chñ nghÜa duy t©m vµ t«n gi¸o cho r»ng ý thøc cã mét cuéc sèng
riªng, tån t¹i t¸ch biÖt vËt chÊt thËm chÝ quy ®Þnh, sinh ra vËt chÊt.
* Chñ nghÜa duy vËt tÇm thêng cho r»ng ý thøc còng lµ mét d¹ng vËt
chÊt.
*Chñ nghÜa duy vËt cËn ®¹i ®· thÊy ®îc ý thøc ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch
quan, ®· chØ ra ®îc kÕt cÊu cña ý thøc song l¹i cha thÊy nguån gèc x· héi vµ
vai trß x· héi cña ý thøc.
* Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®· kÕ thõa, ph¸t triÓn, kh¾c tôc nh÷ng
quan niÖm trªn ®a ra ®Þnh nghÜa khoa häc vÒ ý thøc.
+ ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o thÕ giíi kh¸ch quan vµo bé n·o ngêi
th«ng qua lao ®éng vµ ng«n ng÷.
+ ý thøc lµ toµn bé ho¹t ®éng tinh thÇn cña con ngêi bao gåm tõ c¶m
gi¸c cho tíi t duy, lý luËn trong ®ã tri thøc lµ ph¬ng thøc tån t¹i cña ý thøc.
b. Nguån gèc ý thøc.
* Nguån gèc tù nhiªn.
Tríc M¸c nhiÒu nhµ duy vËt tuy kh«ng thõa nhËn tÝnh chÊt siªu tù nhiªn
cña ý thøc, song do khoa häc cha ph¸t triÓn nªn còng ®· kh«ng gi¶i thÝch ®óng
nguån gèc vµ b¶n chÊt cña ý thøc. Dùa trªn nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc tù
nhiªn nhÊt lµ sinh lýb häc thÇn kinh, chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh
r»ng ý thøc lµ mét thuéc tÝnh cña vËt chÊt nhng kh«ng ph¶i cña mäi d¹ng vËt
chÊt mµ chØ lµ thuéc tÝnh cña mét d¹ng vËt chÊt sèng cã tæ chøc cao lµ bé ãc
ngêi. Bé ãc ngêi lµ c¬ quan vËt chÊt cña ý thøc. ý thøc lµ chøc n¨ng cña bé ãc
...
A. PhÇn më ®Çu
Bíc vµo thÕ míi, mét c©u hái lín ®ang næi cém trong t duy chÝnh trÞ
lµ: ThÕ giíi sèng nh thÕ nµo víi níc lªn ng«i ®Õ chÕ níc Mü
hµnh sö thÕ nµo víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi.
Mét mÊt c©n b»ng lín ®ang diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc < chÝnh trÞ -
kinh -n ho¸ - nghÖ thuËt - t«n gi¸o...> díi mét gãc ®é, trªn tÇm bao qu¸t
nhÊt, còng nh Èn chøa len lái díi mäi tÇng nÊc vi m« nhÊt. §©y nçi
b¶n kho¶n, bøc xóc tíi møc ¸m ¶nh trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n lo¹i.
TÊt nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y ®îc tÇn nµo s¸ng tá, thèng qua viÖc t×m
hiÓu, hÖ thèng vÒ “ý thøc vµ vai trß cña nã trong ®êi sèng x· héi".
* §èi víi mçi con ngêi nãi riªng quèc gia trªn thÕ giíi t¹i sao l¹i kh«ng
muèn cã mét x· héi c«ng b»ng - v¨n minh víi nh÷ng con ngêi v¨n minh, mét
x· héi kh«ng cã sù bãc lét, trµ ®¹p. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ta ®i sau vµo nghiªn cøu
®Ò tµi: "ý thøc vµ vai trß cña ý thøc trong ®êi sèng x· héi.
1. Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ý thøc x· héi.
a. Kh¸i niÖm ý thøc.
§Ò tµi ®i s©u nghiªn cøu mét vÊn ®Ò næi cém trong héi ngµy nay
qua nh÷ng t×nh th¸i biÓu hiÖn cña ý thøc.
1
TL Triết: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH 9 10 256