Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty xây dựng tân long

Được đăng lên bởi Oanh Phạm
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3384 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Cô Đặng Thị Dịu

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty xây dựng
Tân Long

SV: Tô Thị Bích Ngọc

1

Lớp K3KTDNCN B

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Cô Đặng Thị Dịu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................3
CHƯƠNG 1............................................................................................................................5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG......................................5
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN
LONG.....................................................................................................................................5
CHƯƠNG 2..........................................................................................................................14
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN
LONG...................................................................................................................................14
2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY .............................14
2.1.1 Tổng quan về công tác kế toán tại công ty..........................................................14
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN
LONG...............................................................................................................................19
2.2.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng................................................................................19
2.2.3 Kế toán thuế môn bài...................................................................................................62
2.2.3.1 Khái quát tình hình thực hiện luật thuế....................................................................62
CHƯƠNG 3..........................................................................................................................70
ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY......................................70
XÂY DỰNG TÂN LONG...................................................................................................70
3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY............................................................................70
KẾT LUẬN.............................................................................................................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Cô Đặng Thị Dịu
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Tổ chức ng c kế toán thuế tại ng ty y dựng
n Long
SV: Tô Thị Bích Ngọc 1 Lớp K3KTDNCN B
tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty xây dựng tân long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty xây dựng tân long - Người đăng: Oanh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty xây dựng tân long 9 10 685