Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi tuancuong09
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 4866 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo tốt nghiệp

Trần Thu Huyền

Lời nói đầu
Nền kinh tế thị trờng với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh
nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vơn
lên tìm chỗ đứng trên thị trờng. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hớng đi phù hợp cho mình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Các Doanh nghiệp không thể luôn bằng lòng với cái mình đã có mà phải
liên tục đổi mới , nâng cao chất lợng và nhất là phải tìm mọi cách tiết kiệm chi
phí, hạ giá thành. Bởi vì chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm là những yếu tố
quan trọng tác động tới chính sách về giá bán, kết quả sản xuất kinh doanh và
khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng .
Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm của các
Doanh nghiệp đã góp phần tiết kiệm lao động xã hội, tích luỹ cho nền kinh tế và
tăng thu cho ngân sách Nhà nớc .Nh vậy, vấn đề hạ giá thành sản phẩm không
còn là vấn đề riêng của Doanh nghiệp mà còn mang tính xã hội. Hạch toán chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt trong công tác hạch
toán kinh tế của tất cả các Doanh nghiệp .
Trong thời gian thực tập tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí, tôi
nhận thấy rõ vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của công tác quản lý, công tác
kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công
tác hạch toán kế toán tại đơn vị. Do đó tôi lựa chọn đề tài “ Tổ chức kế toán tập
hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Dụng cụ cắt và
đo lờng cơ khí cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 chơng:
Chơng I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Chơng II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí.
Chơng III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm của Công ty Dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí.
1

Báo cáo tốt nghiệp

Trần Thu Huyền
Chơng I:

Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành
sản phẩm.
1.1 Đặc diểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp.
Nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc thì từng sản phẩm, từng công việc sản xuất
là đối tợng tính giá thành. Ví dụ trong xí nghiệp đóng tàu biển thì từng con tàu là
một đối tợng tính giá thành.
Nếu Doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt thì từng loại sản phẩm là
một đối tợng tính giá thành. Ví dụ trong xí nghiệp cơ khí sản xuất máy công cụ
thì từng loại máy c...
B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i vËn ®éng v¬n
lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét h-
íng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
C¸c Doanh nghiÖp kh«ng tlu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i
liªn tôc ®æi míi ,ng cao chÊt lîng nhÊt lµ ph¶im mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi
phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëichi phi s¶n xuÊtgi¸ thµnh s¶n phÈmnh÷ng yÕu tè
quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch gi¸ n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
XÐt trªn ph¹m vi toµn nÒn kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c
Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ
t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc .Nh vËy, vÊn ®Ò gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng
cßn vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vai t ®Æc biÖt trong c«ng t¸c ch
to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp .
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông c¾t ®o lêng khÝ, t«i
nhËn thÊy vai trß vÞ trÝ cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn c«ng
t¸c ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi chøc kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t
®o lêng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊtnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ngcto¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
1
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: tuancuong09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 858