Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 7032 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Lời cam đoan

Lời cam đoan
Em xin cam đoan đồ án này không giống hoàn toàn bất kỳ đồ án hoặc các
công trình đã có trước.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hùng Vinh

i

MỤC LỤC

MỤC LỤC
Lời cam đoan

i

MỤC LỤC

ii

Bảng tra cứu từ viết tắt

vii

Lời mở đầu

1

Chương1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG CDMA

3

1.1. Giới thiệu chương.........................................................................................3
1.2. Tổng quan về hệ thống thông tin di động ..................................................3
1.2.1. Hệ thống thông tin di động tổ ong..............................................................3
1.2.2. Quá trình phát triển.....................................................................................4
1.3. Hệ thống thông tin di động CDMA ............................................................5
1.3.1. Cấu trúc hệ thống thông tin di động CDMA .............................................5
1.3.1.1. Máy di động MS...................................................................................6
1.3.1.2. Hệ thống trạm gốc BSS .......................................................................6
1.3.1.3. Hệ thống chuyển mạch SS ...................................................................6
1.3.1.4. Trung tâm vận hành bảo dưỡng OMC ................................................7
1.3.2. Nguyên lý kỹ thuật mạng CDMA ..............................................................7
1.3.3. Các đặc tính của CDMA.............................................................................8
1.3.3.1. Tính đa dạng của phân tập....................................................................8
1.3.3.2. Điều khiển công suất CDMA...............................................................8
1.3.3.3. Công suất phát thấp..............................................................................9

ii

MỤC LỤC
1.3.3.4. Chuyển giao (handoff) ở CDMA.........................................................9
1.3.3.5. Giá trị Eb/No thấp (hay C/I) và chống lỗi..........................................10
1.3.4. Tổ chức các cell trong mạng CDMA........................................................11
1.4. So sánh hệ thống CDMA với hệ thống sử dụng TDMA..........................12
1.4.1. Các phương pháp đa truy nhập ................................................................12
1.4.2. So sánh hệ thống CDMA và hệ thống sử dụng TDMA...........................13
1.5. Kết luận chương..................................................................
Lời cam đoan
Lời cam đoan
Em xin cam đoan đồ án này không giống hoàn toàn bất kỳ đồ án hoặc các
công trình đã có trước.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hùng Vinh
i
Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA 9 10 212