Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt Các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện Kiều (so sánh với ca dao và Thơ Mới)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐÊ
Trong diễn ngôn văn học, việc tìm hiểu hệ thống các phương tiện ngôn
ngữ chiếu vật và “vật được quy chiếu” của chúng sẽ là những thao tác đầu
tiên mà bất kỳ người đọc nào cũng phải tiến hành nếu muốn hiểu tác phẩm.
Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, các yếu tố “trăng”, “hoa”, “gió” có tần
số xuất hiện ở nhóm cao nhất trong số các từ chỉ thiên nhiên. Luận án của
chúng tôi tìm hiểu về các yếu tố ngôn ngữ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện
Kiều dưới ánh sáng của lý thuyết chiếu vật của ngữ dụng học: đặt chúng
trong các biểu thức chiếu vật (BTCV) được sử dụng trong diễn ngôn. Luận
án cũng đặt các BTCV có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện Kiều trong
tương quan, đối sánh với ca dao và Thơ Mới để một mặt, phần nào thấy được
cái dòng mạch chung của bản sắc văn hóa dân tộc và của ngôn từ nghệ thuật,
mặt khác, khẳng định thêm những điểm riêng biệt, độc đáo mang dấu ấn của
phong cách và tài năng Nguyễn Du.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Xác lập được vị trí, vai trò của các BTCV có từ “trăng”, “hoa”, “gió”
trong Truyện Kiều như là một bộ phận làm nên bình diện “cái biểu đạt” của
diễn ngôn; chỉ ra được sự thống nhất giữa tác giả Nguyễn Du với các tác giả
ca dao và Thơ Mới, đồng thời cho thấy những điểm độc đáo trong việc sử
dụng các BTCV có từ “trăng”, “hoa”, “gió” nói riêng và các BTCV có từ chỉ
sự vật, hiện tượng thiên nhiên nói chung trong Truyện Kiều; cố gắng làm rõ
mối quan hệ giữa các các BTCV có từ “trăng”, “hoa”, “gió” với ý nghĩa biểu
trưng của các biểu tượng trăng, hoa, gió cũng như với những đặc trưng văn
hóa dân tộc trong Truyện Kiều.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chủ yếu phục vụ cho việc triển khai đề tài luận
án; xác lập các tiêu chí để xác định và phân loại các BTCV có từ “trăng”,
“hoa”, “gió” cũng như đối tượng được quy chiếu của chúng trong Truyện
Kiều; phân tích, miêu tả đặc điểm của các BTCV được khảo sát trên bình
diện cái biểu đạt và cái được biểu đạt; tìm hiểu, so sánh các đặc điểm của các
BTCV trong Truyện Kiều với ca dao và Thơ Mới; phân tích vai trò, giá trị
riêng của các BTCV này đối với việc thể hiện ý nghĩa của các biểu tượng
trăng, hoa, gió cũng như việc thể hiện các quan niệm về quan hệ giữa thiên
nhiên và con người ở thời kỳ trung đại Việt Nam.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượ...



 !"#$%&'()*+'!,
-./012!3456
Truyn Kiu&'7$8$ % '%9%9,
):/;9'/)<=--6>&'
(?$ % '% 9%Truyn
Kiu @)&'+A$&'BC!D(
.EFGHIJ!")KB6>
3!DGHI9< % '% 9%Truyn Kiu 
#'!)@''L@!MD,/$!"
NO&'.4)P9'QM&'<
D00R!S-!-.!M!'//&'
7$86

T+!"SU'N&'GHI9< %'% 9%
Truyn Kiu+M.M+-. .!O%&'
V='!")W/'47$8@4
''L@!X2/$!!M!)K
BGHI9< % '% 9%9-GHI9<=
)W"--9Truyn KiuVP+Y
#''GHI9< % '% 9%@AZ'.
&'."'93@!D
9'QMTruyn Kiu6

);+A$&$BB0'!?+
V:+-U!:!SQ+OGHI9< %
'%9% 3 !"!"#$ &'(Truyn
KiuVQU-4!D! &'GHI!"04) -.
.!O!".!OV))!D!&'
GHITruyn Kiu @''L@VQU'NS
-&'GHI$!@AZ'&'."
'93#'?#''-
-2;201!OI7'.
 !"
#$%&'()*)*+%,)-./&'++ GHI9< % '%
9%Truyn Kiu%!"$!"+:!S+C.E
F<B<J9M[M)< % '% 9%D
$.S)W9+-#'!0'9
Tóm tắt Các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện Kiều (so sánh với ca dao và Thơ Mới) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt Các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện Kiều (so sánh với ca dao và Thơ Mới) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tóm tắt Các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong Truyện Kiều (so sánh với ca dao và Thơ Mới) 9 10 550