Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt luận án giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở việt nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

HOÀNG NGỌC DŨNG

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
TRONG CÔNG CUỘC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành:

Quản lý Hành chính công

Mã số:

62 34 82 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

HÀ NỘI, 2015

Công trình được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Tập thể hướng dẫn khoa học:
1. GS.TS Phạm Hồng Thái
2. PGS.TS Trần Thị Cúc

Phản biện 1:
Phản biện 2:
Phản biện 3:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện,
tại: Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Vào hồi…....… giờ, ngày…..….tháng……...năm 2015

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của con người, công dân được ghi nhận trong
Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Tuy
nhiên, quyền khiếu nại đó được bảo đảm như thế nào lại tùy thuộc vào việc giải quyết của các cơ
quan hành chính nhà nước (CQHCNN) và các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà
nước (CQNN) có thẩm quyền.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại của
công dân như ban hành nhiều văn bản pháp luật, nghị quyết, về giải quyết khiếu nại, chỉ thị chấn
chỉnh, tăng cường công tác giải quyết khiếu nại; coi giải quyết khiếu nại là một trong những nhiệm
vụ chính trị trọng tâm của các CQHCNN và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới
bảo đảm ngày một tốt hơn các quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước
pháp quyền (NNPQ) xã hội chủ nghĩa (XHCN), cải cách nền HCNN. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại
trong lĩnh vực quản lý HCNN những năm qua diễn biến rất phức tạp do nhiều nguyên nhân chủ
quan, khách quan; hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính (KNHC) của các CQHCNN có nhiều
cải cách, đổi mới, đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chậm
được khắc phục nên hiệu quả giải quyết chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cải cách hành
chính (CCHC) hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Giải quyết khiếu nại hành chính
trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý
hành chính công.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu:Làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn giải quyết khiếu nại trong quản lý
HCNN những năm qua để có những nhận xét, đá...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
HOÀNG NGỌC DŨNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
TRONG CÔNG CUỘC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công
Mã số: 62 34 82 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG
HÀ NỘI, 2015
tóm tắt luận án giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt luận án giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở việt nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tóm tắt luận án giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở việt nam 9 10 737