Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt luận án Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trung tâm học tập cộng đồng ra đời và phát triển bắt đầu ở Nhật Bản, những
thập niên gần đây đã phát triển ở Việt Nam, Thái Lan và các nước khác. Các công
trình nghiên cứu ở trong nước đã đề cập đến phương diện lý luận và thực tiễn
nhằm nêu ra sự cần thiết phải tiếp tục quản lý phát triển các TT HTCĐ. Để các TT
HTCĐ ở nước ta tiếp tục phát triển bền vững, cần quan tâm nghiên cứu làm sâu sắc hơn
về mặt lý luận, như: sứ mạng, vị trí, vai trò của TT HTCĐ, mối quan hệ giữa kinh tế
- xã hội, xây dựng nông thôn mới với việc phát triển các TT HTCĐ, các điều kiện
cơ bản để quản lý phát triển TT HTCĐ.
Việc xây dựng một xã hội học tập về lý luận và thực tiễn cần dựa trên nền tảng
phát triển đồng thời, gắn kết, liên thông cả hai bộ phận cấu thành: giáo dục chính quy
và giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm học tập cộng
đồng nằm trong thiết chế giáo dục không chính quy (giáo dục thường xuyên hay giáo
dục tiếp tục). TT HTCĐ là mô hình (cơ sở) giáo dục của cộng đồng, do cộng đồng và
vì cộng đồng. TT HTCĐ sẽ có chức năng, vai trò, vị trí quan trọng như thế nào đối
với việc xây dựng xã hội học tập cũng cần được hệ thống hóa và làm rõ thêm về mặt
lý luận nhất là quản lý phát triển TT HTCĐ theo định hướng XHHT.
Hội nghị TW lần 6 khóa IX, về phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm
2010 đã nêu: “Phát triển các hình thức học tập cộng đồng ở các xã, phường gắn
với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi
người có thể học tập suốt đời, hướng tới xã hội học tập”. Nghị quyết Đại hội XI
của Đảng CSVN đã chỉ rõ: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục,
đào tạo trên cả ba phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy
vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến
tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời”.
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh mục tiêu
của giáo dục nước ta là: “Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy
tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu, phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng
xã hội học tập”. Để thực hiện phương hướng trên, một trong những giải pháp hữu
hiệu là thông qua các TT HTCĐ để tạo cơ hội cho người dân học tập để tự nâng
cao kiến thức, kĩ năng và văn hóa nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.
Việc ban hành nhiều nghị quyết, quyết định như đã nêu cho...
1
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trung tâm hc tp cộng đồng ra đời và phát trin bắt đầu Nht Bn, nhng
thp niên gần đây đã phát trin Việt Nam, Thái Lanc nưc khác. Các công
trình nghiên cu trong nước đã đề cập đến phương diện lun thc tin
nhm nêu ra s cn thiết phi tiếp tc qun phát trin các TT HTCĐ. Đ các TT
HT c ta tiếp tc phát trin bn vng, cn quan tâm nghiên cu làm sâu sc hơn
v mt lý lun, như: s mng, v trí, vai trò ca TT HTCĐ, mối quan h gia kinh tế
- hi, xây dng nông thôn mi vi vic phát triển các TT HTCĐ, các điu kin
cơ bản để qun lý phát triển TT HTCĐ.
Vicy dng mt xã hi hc tp v lý lun thc tin cn da tn nn tng
phát trin đng thi, gn kết, ln tng c hai b phn cu thành: giáo dc chính quy
giáo dục thường xun ca h thng giáo dc quc dân. Trung m hc tp cng
đồng nm trong thiết chế giáo dc không cnh quy (go dục thường xuyên hay giáo
dc tiếp tục). TT HTCĐ là mô hình ( sở) go dc ca cộng đng, do cng đồng
cng đồng. TT HTCĐ sẽ chức ng, vai trò, vị trí quan trọng như thế o đối
vi vic y dng xã hi hc tp cũng cần đưc h thng hóa và làm thêm v mt
lun nht là qun pt trin TT HTCĐ theo định hướng XHHT.
Hi ngh TW ln 6 khóa IX, v phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm
2010 đã nêu: “Phát trin các hình thc hc tp cộng đồng c xã, phường gn
vi nhu cu thc tế của đi sng kinh tế - hi, tạo điu kin thun li cho mi
ngưi th hc tp suốt đời, hướng ti hi hc tập”. Ngh quyết Đại hi XI
của Đảng CSVN đã chỉ rõ: “Hoàn thiện chế, chính sách hi hóa giáo dc,
đào tạo trên c ba phương diện: động viên các ngun lc trong hi; phát huy
vai trò giám sát ca cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến hc, khuyến
tài, xây dng hi hc tp, tạo điều kiện đ người dân được hc tp suốt đời”.
Ngh quyết s 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 ca Ban chp hành Trung
ương Đảng v Đổi mới căn bản toàn din giáo dục và đào tạo, nhn mnh mc tiêu
ca giáo dục nước ta là: Xây dng nn giáo dc m, thc hc, thc nghip, dy
tt, hc tt, qun lý tốt; có cơ cấu, phương thức giáo dc hp lý, gn vi xây dng
hi hc tp”. Để thc hiện phương hướng trên, mt trong nhng gii pháp hu
hiu thông qua các TT HTCĐ để tạo hội cho người dân hc tập để t nâng
cao kiến thức, kĩ năng và văn hóa nhằm ci thin chất lượng cuc sng ca h.
Vic ban hành nhiu ngh quyết, quyết định nđã nêu cho thấy vn đề xây
dng XHHT sở thông qua vic m rng phát triển các TT HTCĐ một
ch trương mang tính chiến c của Đảng, Nhà nước. Vic m rng qun
phát triển các TT HTCĐ nói trên đã đt ra cho chính quyền các địa phương, giám
đốc TT HTCĐ rất nhiu vấn đề mi cn phi gii quyết. Do đó đ tiếp tc nghiên
cu, b sung lun, vn dng vào thc tiễn để m rng và qun phát trin các
TT HTCĐ cấp vic làm cn thiết. Hin nay ti Việt Nam chưa công trình
nào nghiên cu tht sâu sc, toàn din v vấn đề này. Vi mong mun góp phn
gii quyết mt s vấn đề đã nêu trên, NCS chọn: Qun phát trin trung tâm
hc tp cộng đồng theo định hƣng xã hi hc tập” nghiên cứu trưng hợp điển
hình tại Thái Bình làm đề tài nghiên cu cho lun án tiến sĩ của mình.
tóm tắt luận án Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt luận án Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tóm tắt luận án Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập 9 10 152