Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt luận án quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

LÊ VĂN TỪ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công
Mã số: 62 34 82 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

HÀ NỘI - NĂM 2015

Công trình được hoàn thành tại……………………….............................
…………………………………………………………………………...

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Võ Kim Sơn
2. PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

Phản biện 1:……………………………………………………………...
…………………………………………………………….....

Phản biện 2:……………………………………………………………...
…………………………………………………………….....

Phản biện 3:……………………………………………………………...
…………………………………………………………….....

Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện
Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ – tầng

Nhà

, Học viện Hành chính Quốc gia

Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận đống Đa - Hà Nội
Thời gian vào hồi

giờ

tháng

năm 2015

Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
Hoặc thư viện của Học viện Hành chính Quốc gia

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

1. Lê Văn Từ (2009), Quản lý nhà nước về rừng đặc dụng ở Tây Nguyên, Luận văn cao học Quản lý
Hành chính công.
2. Lê Văn Từ (2011), Quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên-thực trạng và giải pháp, Tạp chí Quản
lý nhà nước, số 11, trang 50.

3. Lê Văn Từ (2013), Giao đất giao rừng cho người dân và cộng đồng trong quá trình xã hội hóa lâm
nghiệp ở Tây Nguyên, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 9, trang 86.
4. Lê Văn Từ (2013), Đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước nhằm thực hiện xã hội
hóa nghề rừng ở Tây Nguyên, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 11, trang 61.

5. Lê Văn Từ (2014), Những thách thức đối với quản lý công mới ở Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà
nước, số 6, trang 35.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận án
Quá trình phi tập trung hóa, xã hội hóa là xu thế tất yếu đang được
thúc đẩy mạnh mẽ trên thế giới.
Xã hội hóa được xem như là một phương thức, một công cụ hỗ
trợ, thúc đẩy nền sản xuất phát triển.
Ngành lâm nghiệp Việt Nam có sự thay đổi lớn về chiến lược phát
triển, từ lâm nghiệp nhà nước sang thực hiện xã hội hóa nghề rừng, lâm
nghiệp xã hội với các chính sách phát triển hướng vào người dân, lấy người
dân là đối tượng và lực lượng chính để bảo vệ và phát triển rừng.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên đang được triển
khai thông qua các chính sách về giao đất, giao rừng, khoán quản lý bảo vệ
rừng, cho thuê rừng, các chính sách thu hút đầu tư cho bảo vệ và phát triển
rừng, vận động và thu hút sự t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LÊ VĂN TỪ
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công
Mã số: 62 34 82 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG
HÀ NỘI - NĂM 2015
tóm tắt luận án quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt luận án quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tóm tắt luận án quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên 9 10 141