Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Tran Thi Hoa Le
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH
DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI

NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05

TRẦN THỊ THU HẰNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS.NGƯT. BÙI XUÂN PHONG

HÀ NỘI - 2010

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS.NGƯT. BÙI XUÂN PHONG

Phản biện 1:………………………………………..
Phản biện 2:………………………………………..
Phản biện 3:………………………………………..

Luận văn này sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học Viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông.

Vào lúc:…………giờ……….ngày…………….tháng…………năm 2010

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
Thư viện Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

3

MỞ ĐẦU
1/Tính cấp thiết của đề tài luận văn:
Từ năm 2008 ngành Bưu điện chính thức chia tách Bưu chính - Viễn thông,
đứng trước tình hình thực tế BC chiếm 45% lao động nhưng doanh thu chỉ chiếm
từ 5% -7% toàn ngành, thì việc xây dựng tìm phương hướng và đưa ra các giải
pháp kinh doanh phát triển dịch vụ Bưu chính nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng năng
xuất lao động, tạo doanh thu cao, đảm bảo kinh doanh có lãi là hành trang cần
thiết hơn bao giờ hết, là giải pháp toàn diện nhằm phát triển kinh doanh DVBC
của Bưu điện TP Hà nội trong giai đoạn hiện nay.
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, yếu tố phát triển kinh doanh cần
được các DN nhận thức một cách đúng đắn và sử dụng hiệu quả hơn. Để tồn tại và
phát triển trong điều kiện nền kinh tế phải đối mặt với không ít khó khăn và thách
thức: Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, kinh tế thế giới trong giai đoạn khủng
hoảng; Nền kinh tế tri thức phát triển ; mở rộng phát triển kinh doanh luôn là nhân
tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Năm 2009,
những dự báo không thuận lợi về tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế sẽ vẫn
là những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và Bưu điện TP Hà nội
nói riêng phải năng động, chủ động hơn nữa trong việc tìm ra những giải pháp mới
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Đặt trong bối cảnh đó, nghiên cứu đề tài: “Phương hướng và giải pháp phát
triển kinh doanh dịch vụ Bưu chính Bưu điện TP Hà nội” là cần thiết có ý nghĩa
cả về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động
kinh doanh Bưu điện TP Hà Nội. Giúp Bưu điện TP Hà Nội tồn ...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH
DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
BƯU ĐIỆN TP HÀ NI
NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TRN TH THU HNG
NGƯI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS.NGƯT. BÙI XUÂN PHONG
HÀ NI - 2010
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI - Người đăng: Tran Thi Hoa Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI 9 10 634