Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt

Được đăng lên bởi Minh Ngọc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tại lễ kỉ niệm lần thứ 80 của chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Phạm Văn Đồng đã khẳng
định chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng khái quát lí luận từ trong thực tiễn do đó người k
chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lênin mà còn phát triển và làm phong phú chủ nghĩa
Mác Lênin 1 cách thiết thực. anh chị hãy làm sáng tỏ điều trên
mở đầu(2 trang)
-khái quát vai trò của chủ nghĩa mác leenin và tư tưởng hồ chí minh
- khẳng định chủ tịch hcm luôn khái quát lý luận từ trong thực tiễn và vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa mác 1 các thiết thực.
-trích dẫn “tại lễ kỉ niệm lần thứ 80 của chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Phạm Văn Đồng
đã khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng khái quát lí luận từ trong thực tiễn do đó
người k chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lênin mà còn phát triển và làm phong phú chủ
nghĩa Mác Lênin 1 cách thiết thực. anh chị hãy làm sáng tỏ điều trên”
- bài tiểu luận gồm 2 phần:
+ phần 1: nhận thức chung về chủ nghĩa mác lê nin, tư tưởng HCM và mối quan hệ giữa
lý luận với thực tiễn
+phần 2: ý nghĩa việc vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa mác trong giai đoạn hiện nay
Phần 1: nhận thức chung về chủ nghĩa mác lê nin và tư tưởng HCM và những vấn đề có
liên quan.
1.1 khái niệm có liên quan
1.1.1 khái niệm
+ k/n chủ nghĩa mác
+k/n tư tưởng HCM
+k/n lý luận và thực tiễn
1.2 vai trò của chủ nghĩa mác và tư tưởng HCM
1.3 mối quan hệ lý luận với thực tiễn và vấn đề vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác của chủ
tịch HCM
1.3.1 mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn
1.3.2 chủ tịch HCM với việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác le nin thể hiện :
Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo lý luận và thực tiễn của chủ
nghĩa Mác-Lênin về TKQĐ đi lên CNXH vào miền Bắc sau 1954.
C.Mác nghiên cứu CNTB trong điều kiện tự do cạnh tranh dự báo về tính tất yếu của TKQĐ lên
CNXH: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là thời kỳ cải biến cách
mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ về chính trị, và
nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp
vô sản”.

(C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, t.19,tr.47.)
Về mô hình CNXH, C.Mác khẳng định:
Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH là nền đại công nghiệp.
Xoá bỏ chế độ tư hữu TBCN, xác lập chế độ công hữu XHCN về TLSX.
Tạo ra cách tổ chức lao động cùng với kỹ thuật và kỷ luật lao động mới.
Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
Xây dựng nhà nước kiểu mới thể hiện bản chất của GCCN.
Giải phóng con...
tại lễ kỉ niệm lần thứ 80 của chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Phạm Văn Đồng đã khẳng
định chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng khái quát lí luận từ trong thực tiễn do đó người k
chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lênin mà còn phát triển và làm phong phú chủ nghĩa
Mác Lênin 1 cách thiết thực. anh chị hãy làm sáng tỏ điều trên
mở đầu(2 trang)
-khái quát vai trò của chủ nghĩa mác leenin và tư tưởng hồ chí minh
- khẳng định chủ tịch hcm luôn khái quát lý luận từ trong thực tiễn và vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa mác 1 các thiết thực.
-trích dẫn “tại lễ kỉ niệm lần thứ 80 của chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Phạm Văn Đồng
đã khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng khái quát lí luận từ trong thực tiễn do đó
người k chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lênin mà còn phát triển và làm phong phú chủ
nghĩa Mác Lênin 1 cách thiết thực. anh chị hãy làm sáng tỏ điều trên”
- bài tiểu luận gồm 2 phần:
+ phần 1: nhận thức chung về chủ nghĩa mác lê nin, tư tưởng HCM và mối quan hệ giữa
lý luận với thực tiễn
+phần 2: ý nghĩa việc vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa mác trong giai đoạn hiện nay
Phần 1: nhận thức chung về chủ nghĩa mác lê nin và tư tưởng HCM và những vấn đề có
liên quan.
1.1 khái niệm có liên quan
1.1.1 khái niệm
+ k/n chủ nghĩa mác
+k/n tư tưởng HCM
+k/n lý luận và thực tiễn
1.2 vai trò của chủ nghĩa mác và tư tưởng HCM
1.3 mối quan hệ lý luận với thực tiễn và vấn đề vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác của chủ
tịch HCM
1.3.1 mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn
1.3.2 chủ tịch HCM với việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác le nin thể hiện :
Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo lý luận và thực tiễn của chủ
nghĩa Mác-Lênin về TKQĐ đi lên CNXH vào miền Bắc sau 1954.
C.Mác nghiên cứu CNTB trong điều kiện tự do cạnh tranh dự báo về tính tất yếu của TKQĐ lên
CNXH: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là thời kỳ cải biến cách
mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ về chính trị, và
nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp
vô sản”.
tóm tắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt - Người đăng: Minh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tóm tắt 9 10 762