Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp biodesel từ mỡ cá basa trên xúc tác bazo rắn

Được đăng lên bởi lathithuhang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4630 lần   |   Lượt tải: 8 lần
GVHD: TS. Hoàng Văn Huệ

Nhóm 1

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ............................................................................. 5
1.1. Lịch sử phát triển của nhiên liệu Biodiesel ................................................ 5
1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng Biodiesel trên thế giới và Việt Nam ........... 7
1.2.1. Trên thế giới ....................................................................................... 7
1.2.2. Tại Việt Nam ....................................................................................... 9
CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ THỰC NGHIỆM................................................... 10
Phần nội dung........................................................................................................ 10
2.1. Giới thiệu về Biodiesel ............................................................................. 10
2.1.1. Định nghĩa Biodiesel.......................................................................... 10
2.1.2. Những tính chất của Biodiesel ........................................................... 10
2.1.3. Ƣu nhƣợc điểm của Biodiesel ............................................................ 11
2.1.3.1. Ƣu điểm ...................................................................................... 11
Về mặt môi trƣờng ................................................................................ 11
Về mặt kỹ thuật ..................................................................................... 11
Về mặt kinh tế ....................................................................................... 12
2.1.3.2. Nhƣợc điểm ................................................................................. 13
2.1.4. Các thông số kĩ thuật của Biodiesel .................................................... 13
2.1.4.1. Chỉ số Cetan (không thứ nguyên) ................................................ 13
2.1.4.2. Nhiệt độ chớp cháy ...................................................................... 14
2.1.4.3. Hàm lƣợng nƣớc và cặn cacbon ................................................... 14
2.1.4.4. Độ nhớt động học ở 400C............................................................. 14
2.1.4.5. Điểm vẩn đục .......................................................
Nhóm 1 GVHD: TS. Hoàng Văn Huệ
1
MỤC LỤC
MC LC .............................................................................................................. 1
M ĐẦU ................................................................................................................ 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUN ............................................................................. 5
1.1. Lch s phát trin ca nhiên liu Biodiesel ................................................ 5
1.2. Tình hình sn xut và s dng Biodiesel trên thế gii và Vit Nam ........... 7
1.2.1. Trên thế gii ....................................................................................... 7
1.2.2. Ti Vit Nam ....................................................................................... 9
CHƢƠNG 2: NI DUNG VÀ THC NGHIM................................................... 10
Phn ni dung ........................................................................................................ 10
2.1. Gii thiu v Biodiesel ............................................................................. 10
2.1.1. Định nghĩa Biodiesel.......................................................................... 10
2.1.2. Nhng tính cht ca Biodiesel ........................................................... 10
2.1.3. Ƣu nhƣợc điểm ca Biodiesel ............................................................ 11
2.1.3.1. Ƣu điểm ...................................................................................... 11
V mặt môi trƣờng ................................................................................ 11
V mt k thut ..................................................................................... 11
V mt kinh tế ....................................................................................... 12
2.1.3.2. Nhƣợc điểm ................................................................................. 13
2.1.4. Các thông s kĩ thuật ca Biodiesel .................................................... 13
2.1.4.1. Ch s Cetan (không th nguyên) ................................................ 13
2.1.4.2. Nhiệt độ chp cháy ...................................................................... 14
2.1.4.3. Hàm lƣợng nƣớc và cn cacbon ................................................... 14
2.1.4.4. Độ nhớt động hc 40
0
C ............................................................. 14
2.1.4.5. Điểm vẩn đục ............................................................................... 14
2.1.4.6. Hàm lƣợng lƣu huỳnh tng .......................................................... 15
2.1.4.7. Hàm lƣợng cn cacbon ................................................................ 15
2.1.4.8. Ch s axit.................................................................................... 15
2.1.4.9. Glycerin t do .............................................................................. 15
Tổng hợp biodesel từ mỡ cá basa trên xúc tác bazo rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp biodesel từ mỡ cá basa trên xúc tác bazo rắn - Người đăng: lathithuhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tổng hợp biodesel từ mỡ cá basa trên xúc tác bazo rắn 9 10 229