Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về hệ thống RFCC trong nhà máy lọc dầu Dung Quất ( bản dịch)

Được đăng lên bởi Andy Nguyễn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3098 lần   |   Lượt tải: 17 lần
2 Mô tả phân xưởng
2.1 Cụm phản ứng – tái sinh – bảo quản xúc tác – xử lý khói thải
Qúa trình R2R là quá trình cracking xúc tác tầng sôi tích hợp hệ thống tái sinh hai tầng,
hệ thống bơm nguyên liệu đặc biệt và hệ thống tách xúc tác độc quyền. Quá trình đã được
kiểm nghiệm bằng thực tế này loại bỏ hoặc làm giảm đáng kể những rào cản của các
phân xưởng FCC trước đây và mang lại độ linh động tối đa để chuyển hoá các phân đoạn
cặn và hỗn hợp của gasoil và cặn chân không. Phân xưởng công nghệ bao gồm hệ thống
bơm nguyên liệu, ống phản ứng, hệ thống phân tách tại đầu ra của ống phản ứng, stripper,
lò tái sinh tầng một, lò tái sinh tầng hai, ống rút xúc tác, các đường vận chuyển xúc tác và
các hệ thống điều khiển.
Sau đây là phần mô tả toàn bộ công nghệ trong quá trình R2R.
2.1.1 Hệ phản ứng
2.1.1.1 Tổng quát
Hỗn hợp nguyên liệu được bơm vào đáy ống phản ứng D-1501 và được chia thành các
dòng bằng nhau, FIC-003A-F, vào sáu vòi phun nguyên liệu I-1501A-F. Nguyên liệu đã
gia nhiệt được nguyên tử hoá thành những hạt nhỏ và trộn với hơi nước phân tán tại các
vòi phun nguyên liệu I-1501A-F và được phun vào ống phản ứng D-1501. Các hạt
nguyên liệu tiếp xúc với xúc tác nóng ngược chiều và hoá hơi nhanh chóng. Dòng nguyên
liệu hoá hơi trộn đều với các hạt xúc tác và bẽ gãy thành các sản phẩm nhẹ và có giá trị
hơn cùng với slurry oil, cốc và khí. Dòng hơi sản phẩm đi lên dọc theo ống phản ứng và
mang theo xúc tác. Thời gian lưu trong ống phản ứng vào khoảng 2 giây ở điều kiện thiết
kế. Hệ thống bơm nguyên liệu được thiết kế một cách đặc biệt đảm bảo cho các phản ứng
xảy ra một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu việc tạo thành cốc, khí và slurry oil.
2.1.2.2 Vùng bơm nguyên liệu
Dòng nguyên liệu được gia nhiệt trước khi vào hệ thống phản ứng. Nhiệt độ nguyên liệu
cùng với nhiệt độ xúc tác tái sinh được điều khiển để tạo ra một tỉ lệ xúc tác/dầu tối ưu.
Việc bơm chất thụ động hoá kim loại vào nguyên liệu trước các vòi phun nguyên liệu
nhằm ức chế các ảnh hưởng của nikel lên xúc tác. Công việc này chỉ cần thiết trong
trường hợp xử lý dầu hỗn hợp. Các van shutdown sẽ cắt dòng nguyên liệu đến ống phản
ứng và chuyển nguyên liệu về bình chứa nguyên liệu D-1513 trong các trường hợp khẩn
cấp. Các thiết bị điều khiển dòng FIC-003A-F điều chỉnh dòng vào sáu vòi phun nguyên
liệu. Nguyên liệu phải được phân chia đều giữa các vòi phun và được theo dõi bằng các

thiết bị hiển thị dòng. Áp suất PG-003A-F trên mỗi vòi phun được theo dõi như là một
việc kiểm chứng dòng và biểu thị trạng thái ...
2 Mô tả phân xưởng
2.1 Cụm phản ứng – tái sinh – bảo quản xúc tác – xử lý khói thải
Qúa trình R2R quá trình cracking xúc tác tầng sôi ch hợp hệ thống tái sinh hai tầng,
hệ thống bơm nguyên liệu đặc biệt và hệ thống tách xúc tác độc quyền. Quá trình đã được
kiểm nghiệm bằng thực tế này loại bỏ hoặc làm giảm đáng kể những rào cản của các
phân xưởng FCC trước đây và mang lại độ linh động tối đa để chuyển hoá các phân đoạn
cặn hỗn hợp của gasoil cặn chân không. Phân xưởng công nghệ bao gồm hệ thống
bơm nguyên liệu, ống phản ứng, hệ thống phân tách tại đầu ra của ống phản ứng, stripper,
lò tái sinh tầng một, lò tái sinh tầng hai, ống rút xúc tác, các đường vận chuyển xúc tác và
các hệ thống điều khiển.
Sau đây là phần mô tả toàn bộ công nghệ trong quá trình R2R.
2.1.1 Hệ phản ứng
2.1.1.1 Tổng quát
Hỗn hợp nguyên liệu được bơm o đáy ống phản ứng D-1501 được chia thành các
dòng bằng nhau, FIC-003A-F, vào sáu vòi phun nguyên liệu I-1501A-F. Nguyên liệu đã
gia nhiệt được nguyên tử hoá thành những hạt nhỏ trộn với hơi nước phân tán tại các
vòi phun nguyên liệu I-1501A-F được phun vào ống phản ứng D-1501. Các hạt
nguyên liệu tiếp xúc với xúc tác nóng ngược chiều và hoá hơi nhanh chóng. Dòng nguyên
liệu hoá hơi trộn đều với các hạt xúc tác bgãy thành các sản phẩm nh giá trị
hơn cùng với slurry oil, cốc khí. Dòng hơi sản phẩm đi lên dọc theo ống phản ứng
mang theo xúc tác. Thời gian lưu trong ống phản ứng vào khoảng 2 giây ở điều kiện thiết
kế. Hệ thống bơm nguyên liệu được thiết kế một cách đặc biệt đảm bảo cho các phản ứng
xảy ra một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu việc tạo thành cốc, khí và slurry oil.
2.1.2.2 Vùng bơm nguyên liệu
Dòng nguyên liệu được gia nhiệt trước khi vào hệ thống phản ứng. Nhiệt độ nguyên liệu
cùng với nhiệt độ xúc tác i sinh được điều khiển để tạo ra một tỉ lệ xúc c/dầu tối ưu.
Việc bơm chất thụ động hoá kim loại vào nguyên liệu trước các vòi phun nguyên liệu
nhằm ức chế các ảnh hưởng của nikel lên xúc tác. Công việc này chỉ cần thiết trong
trường hợp xử dầu hỗn hợp.c van shutdown sẽ cắt dòng nguyên liệu đến ống phản
ứng chuyển nguyên liệu về bình chứa nguyên liệu D-1513 trongc trường hợp khẩn
cấp.c thiết bị điều khiển dòng FIC-003A-F điều chỉnh dòng vào sáu vòi phun nguyên
liệu. Nguyên liệu phải được phân chia đều giữa các vòi phun được theo dõi bằng các
Tổng quan về hệ thống RFCC trong nhà máy lọc dầu Dung Quất ( bản dịch) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về hệ thống RFCC trong nhà máy lọc dầu Dung Quất ( bản dịch) - Người đăng: Andy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tổng quan về hệ thống RFCC trong nhà máy lọc dầu Dung Quất ( bản dịch) 9 10 527