Ktl-icon-tai-lieu

Toyota Việt Nam

Được đăng lên bởi ngoc-tu-nguyen-vu
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô t¹i NHNo- PTNT chi nh¸nh Trung Yªn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Tên đề tài: "Biện pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung
Yên Hà Nội”

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Ngọc Tú...............................................
Lớp: QTKD Thương mại 48 D................................................................
Khóa: 48..................................................................................................
MSSV: CQ483255…………………………..
Sinh viªn : NguyÔn Vò Ngäc Tó

1

Líp: QTKDTM48d

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô t¹i NHNo- PTNT chi nh¸nh Trung Yªn

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phan Tố Uyên.....................................

HÀ NỘI, NĂM 2010

\CAM KẾT KHÔNG SAO CHÉP
Tôi xin cam đoan đây là đề tài do tự bản thân tôi nghiên cứu và hoàn
thành. Mọi tài liệu sử dụng cùng với số liệu trong chuyên đề chỉ mang tính
chất tham khảo và không sao chép của ai.
Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010
Sinh viên

Nguyễn Vũ Ngọc Tú

Sinh viªn : NguyÔn Vò Ngäc Tó

2

Líp: QTKDTM48d

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô t¹i NHNo- PTNT chi nh¸nh Trung Yªn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................7
Chương 1: Khái quát chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Chi nhánh Trung Yên – Hà Nội..............................................9
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển……………………………………… 9
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn Việt Nam………………………………………………………9
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn chi nhánh Trung Yên – Hà Nội……………………………….10
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của
Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Trung Yên…………………………….12
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNN Trung Yên……………………...12
1.2.2 Nhiệm vụ của các bộ phận…………………………………………...14
1.2.3 Các phòng giao dịch………………………………………………….16
1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của Ngân hàng
NN&PTNN Trung Yên………………………………………………….....17
1.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Trung Yên…….17
1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây……………18
Sinh viªn : NguyÔn Vò Ngäc Tó

3

Líp: QTKDTM48d

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô t¹i NHNo- PTNT chi nh¸nh Trung Yªn

1.3.3 Đánh giá chung ho...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô t¹i NHNo- PTNT chi nh¸nh Trung Yªn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Tên đề tài: "Biện pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung
Yên Hà Nội”
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Ngọc Tú...............................................
Lớp: QTKD Thương mại 48 D................................................................
Khóa: 48..................................................................................................
MSSV: CQ483255…………………………..
Sinh viªn : NguyÔn Vò Ngäc Tó Líp: QTKDTM48d
1
Toyota Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toyota Việt Nam - Người đăng: ngoc-tu-nguyen-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Toyota Việt Nam 9 10 139