Ktl-icon-tai-lieu

trắc địa cơ sở

Được đăng lên bởi bachlongnghia87
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trắc địa cơ sở
- Những kiến thức cơ bản: đơn vị đo, hình dạng kích thước trái đất và các mặt quy chiếu tọa độ,
hệ tọa độ trên mặt cầu và hệ độ cao, phép chiếu bản đồ và hệ tọa độ vuông góc phẳng, ảnh
hưởng của độ cong trái đất đến các đại lượng đo, bản đồ địa hình, bình đồ và mặt cắt địa hình,
chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa hình, phương pháp biểu thị địa hình, địa vật trên bản đồ địa
hình, xác định tọa độ vuông góc phẳng và độ cao;
- Máy kinh vỹ và đo góc: nguyên lý cấu tạo máy kinh vỹ, máy kinh vỹ quang học, máy kinh vỹ
điện tử, kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vỹ, phương pháp đo góc bằng góc đứng và các
nguồn sai số; Đo chiều dài: đo trực tiếp, đo gián tiếp; Đo cao: nguyên lý đo cao hình học và đo
cao lượng giác, các loại sai số trong đo cao hình học độ chính xác trung bình; Lưới khống chế địa
hình: lưới tam giác giải tích, lưới đường chuyền, lưới khống chế độ cao; Đo vẽ bản đồ địa hình và
mặt cắt.
Lý thuyết sai số
- Khái niệm chung, đặc điểm, quá trình phát triển, vai trò của lý thuyết sai số; Lý thuyết sai số
đo: sai số, phân loại sai số, các đặc tính của sai số, tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác, hệ số
tương quan, sai số trung phương hàm số, trọng số, đánh giá độ chính xác trị đo kép, nguyên tắc
ảnh hưởng bằng nhau, bình sai trực tiếp, phân tích số liệu cơ sở thống kê toán học;
- Bình sai điều kiện và bình sai kết hợp: cơ sở bình sai điều kiện, các dạng phương trình điều kiện
và các số hiệu chỉnh, giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss, đánh giá độ chính xác,
phương pháp chia nhóm;
- Bình sai gián tiếp: cơ sở lý thuyết, các dạng phương trình số hiệu chỉnh, đánh giá độ chính xác
của ẩn số; phương pháp cột phụ xác định ma trận trọng số đảo, phương pháp Ganzen, đánh giá
độ chính xác của hàm số.
Cơ sở bản đồ
- Những khái niệm cơ bản về bản đồ và bản đồ học: các đặc tính cơ bản, nội dung, chức năng,
phân loại, tính chất, vai trò của bản đồ;
- Cơ sở toán học của bản đồ: phép chiếu bản đồ, tỉ lệ bản đồ, các công thức cơ bản chung về
biến dạng phép chiếu, phân loại phép chiếu;
- Ngôn ngữ bản đồ: ký hiệu bản đồ, màu sắc và ghi chú trên bản đồ;
- Tổng quát hoá bản đồ: các phương pháp tổng quát hóa bản đồ;
- Bản đồ địa hình: mục đích, cơ sở toán học, nội dung, ký hiệu, các phương pháp thành lập bản
đồ địa hình; Bản đồ chuyên đề và tập bản đồ: định nghĩa, nội dung, phân loại; Công nghệ in bản
đồ: nguyên tắc, chế bản in, máy in; Công nghệ đo đạc trên bản đồ địa hình: xác định tọa độ, đo
độ dài và tính mật độ sông ngòi, đo độ cao, độ dốc, diện tích, thể t...
Trắc địa cơ sở
- Những kiến thức cơ bản: đơn vị đo, hình dạng kích thước trái đất và các mặt quy chiếu tọa độ,
hệ tọa độ trên mặt cầu hệ đ cao, phép chiếu bản đồ và h tọa độ vuông góc phẳng, ảnh
hưởng của độ cong trái đất đến các đại lượng đo, bản đồ đa hình, bình đồmặt cắt địa hình,
chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa hình, phương pháp biểu thị địa hình, địa vật trên bản đồ địa
hình, xác định tọa độ vuông góc phẳng và độ cao;
- Máy kinh vỹ đo góc: nguyên cấu tạo máy kinh vỹ, máy kinh vỹ quang học, máy kinh vỹ
điện tử, kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vỹ, phương pháp đo góc bằng góc đứng và các
nguồn sai số; Đo chiềui: đo trực tiếp, đo gián tiếp; Đo cao: nguyên đo cao hình học đo
cao lượng giác, các loại sai số trong đo cao hình học độ chính xác trung bình; Lưới khống chế đa
hình: lưới tam giác giải tích, lưới đường chuyền, lưới khống chế độ cao; Đo vẽ bản đồ địa hình và
mặt cắt.
Lý thuyết sai số
- Khái niệm chung, đặc điểm, quá trình phát triển, vai trò của thuyết sai số; Lý thuyết sai số
đo: sai số, phân loại sai số, các đặc tính của sai số, tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác, hệ số
tương quan, sai số trung phương hàm số, trọng số, đánh giá độ chính xác trị đo kép, nguyên tắc
ảnh hưởng bằng nhau, bình sai trực tiếp, phân tích số liệu cơ sở thống kê toán học;
- Bình sai điều kiện và bình sai kết hợp: cơ sở bình sai điều kiện, các dạng phương trình điều kiện
các số hiệu chỉnh, giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss, đánh giá độ chính xác,
phương pháp chia nhóm;
- Bình sai gián tiếp: cơ sởthuyết, các dạng phương trình số hiệu chỉnh, đánh giá độ chính xác
của ẩn số; phương pháp cột phụ xác định ma trận trọng số đảo, phương pháp Ganzen, đánh giá
độ chính xác của hàm số.
Cơ sở bản đồ
- Những khái niệm bản về bản đồ bản đồ học: các đặc tính bản, nội dung, chức năng,
phân loại, tính chất, vai trò của bản đồ;
- sở toán học của bản đồ: phép chiếu bản đồ, tỉ lệ bản đồ,c công thức bản chung về
biến dạng phép chiếu, phân loại phép chiếu;
- Ngôn ngữ bản đồ: ký hiệu bản đồ, màu sắc và ghi chú trên bản đồ;
- Tổng quát hoá bản đồ: các phương pháp tổng quát hóa bản đồ;
- Bản đồ địa hình: mục đích, cơ sở toán học, nội dung, hiệu, các phương pháp thành lập bản
đồ địa hình; Bản đồ chuyên đề và tập bản đồ: định nghĩa, nội dung, phân loại; Công nghệ in bản
đồ: nguyên tắc, chế bản in, máy in; Công nghệ đo đạc trên bản đồ địa hình: xác định tọa độ, đo
độ dài và tính mật độ sông ngòi, đo độ cao, độ dốc, diện tích, thể tích, độ chính xác.
Vẽ địa hình
- Những khái niệm chung về vẽ địa hình; Kỹ thuật vẽ bằng một số dụng cụ;
- Màu sắc, chữ số trên bản đồ: kỹ thuật tô nền màu, ý nghĩa, đặc điểm phân loại chữ, số,
nguyên tắc xây dựng chữ, sắp xếp tên và địa danh trên bản đồ;
- Hệ thống hiệu của bản đồ địa hình: ý nghĩa phân loại, đặc điểm yêu cầu, kỹ thuật vẽ
các ký hiệu;
- Một số phần mềm ứng dụng trong vẽ địa hình: các phần mềm ứng dụng, cách sử dụng một số
thanh công cụ để vẽ địa hình.
Hệ thông tin địa lý
- Những kiến thức tổng quan về hệ thông tin địa lý: hệ thông tin, khái niệm về hệ thông tin địa
lý, các thành phần cơ bản trong hệ thông tin địa lý;
- Cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý, mô hình dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu thuộc tính,
mô hình số độ cao và việc xây dựng cơ sở dữ liệu;
trắc địa cơ sở - Trang 2
trắc địa cơ sở - Người đăng: bachlongnghia87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trắc địa cơ sở 9 10 427