Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại

Được đăng lên bởi vuchinhp
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 9007 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO TÀI SẢN GÂY THIỆT HẠI
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
MÃ SỐ: LH-08-05/ĐHL

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

TS. TRẦN THỊ HUỆ
KHOA LUẬT DÂN SỰ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HÀ NỘI 2009
1

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT

BCA

Bộ Công an

BLDS

Bộ luật dân sự

BTC

Bộ Tài chính

BTP

Bộ Tư pháp

BTTH

Bồi thường thiệt hại

CP

Chính phủ

GTVT

Giao thông vận tải

HN & GĐ

Hôn nhân và gia đình

NĐ

Nghị định

NQ

Nghị quyết

QĐ

Quyết định

TANDTC

Toà án nhân dân tối cao

TT

Thông tư

TTLT

Thông tư liên tịch

TW

Trung ương

VKSNDTC

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2

MỤC LỤC

NỘI DUNG

STT
MỞ ĐẦU

4

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG THUẬT NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
NGHIÊN CỨU

9

PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

TRANG

Khái niệm chung về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phân loại
trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Ths. Nguyễn Minh Oanh.
Ý nghĩa, đặc điểm và xác định chủ thể của trách nhiệm dân sự do tài sản
gây ra
PGS.TS. Đinh Văn Thanh
Pháp luật dân sự Việt Nam và pháp luật của một số quốc gia trên thế
giới qui định về trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại gây ra.
TS. Nguyễn Minh Tuấn
Lược sử qui định của pháp luật về trách nhiệm dân sự do tài sản gây
thiệt hại
TS. Phạm Kim Anh
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
TS. Vũ Thị Hải Yến
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây thiệt hại
Ths. Nguyễn Hồng Hải
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác
và cây cối gây ra.
Ths. Vũ Thị Hồng Yến
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản của vợ, chồng gây thiệt hại.
Ths. Bùi Thị Mừng
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngcó yếu tố nước ngoài.
TS. Nguyễn Hồng Bắc
Một số vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về Trách
nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại.
TS. Nguyễn Văn Cường & Ths. Bùi Dung Huyền
Một số vấn đề thủ tục giải quyết tranh chấp và vấn đề thi hành án về
bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
TS. Trần Anh Tuấn
Những bất cập trong qui định của pháp luật về Trách nhiệm do tài sản
gây thiệt hại và hướng hoàn thiện.
TS. Trần Thị Huệ

3

63
63
75
89
102
120
134
142
151
163

173
186
204

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại của trách nhiệm
dân sự được áp dụng khi có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật hoặc tài sản của một
chủ thể nào đó đã gây ra trong thực tế một thiệt hại. Qui định củ...
BỘ TƯ PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO TÀI SẢN GÂY THIỆT HẠI
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
MÃ SỐ: LH-08-05/ĐHL
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:
TS. TRẦN THỊ HUỆ
KHOA LUẬT DÂN SỰ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HÀ NỘI 2009
1
Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại - Người đăng: vuchinhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại 9 10 76